Hotărârea nr. 74/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 249 din 17.10.2018 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI ", cod SMIS 125624 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 23. mar. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea HCL nr. 249 din 17.10.2018

privind aprobarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI ", cod SMIS 125624 și a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru modificarea HCL nr. 249 din 17.10.2018 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI" și a cheltuielilor legate de proiect,

analizând raportul de specialitate comun al Administratorului Public, Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Edilitare, Serviciului Management Proiecte și al Direcției Economice nr. INT 1282 din 18.03.2020, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, privind proiectul Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI" și a cheltuielilor legate de proiect,

conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

având în prevederile Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru Apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1), Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, referitoare la documentele necesare în etapa de evaluarea verificării tehnico-economice a proiectului;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (b) și (d), alin. 4 lit. (d), alin. 7 lit. (n) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare ,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. d) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificarile și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Articolul nr. 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 249 din 17.10.2018 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI ", cod SMIS 125624 și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI" în cuantum de 13,167,662.20 lei (inclusiv TVA), respectiv 2,830,537.88 euro (inclusiv TVA)- curs euro = 4,652 lei”

Art. 2 Articolul nr. 3 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 249 din 17.10.2018 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI ", cod SMIS 125624 și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 3 Se aprobă contribuția totală în proiect, a Municipiului Botoșani, în cuantum de 759,224.52 lei (163,203.90 euro), din care: 253,233.42 lei (54,435.39 euro), reprezentând un procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, implicit cofinanțarea proiectului “Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului BOTOȘANI”, cod SMIS 125624 și 505,991.10 lei (108,768.51 euro), reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului; curs euro=4,652”

Art. 3 Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 249 din 17.10.2018 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19 martie 2020

Nr. 74