Hotărârea nr. 73/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019 (Publicarea pe site: 23. mar. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019,

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului juridic - contencios, registrul agricol, Aparatului Consiliului local, Compartimentului pentru situații de urgență și Compartimentului informatic, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. a), alin. (7) lit. c) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 50 și art. 51 alin. (1) din anexa nr. 1 ”Măsuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, art. 7 alin (2), art. 9 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 3 lit. a) și art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art.240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019 se completează după cum urmează :

- După articolul 29 se introduc două articole, articolele 29 1 și 29 2, cu următorul conținut:

”Art. 291 - În situații excepționale, constatate de către autoritățile competente, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor în sala de ședințe a Consiliului, sau sunt de natură a pune în pericol sănătatea acestora și sănătatea publică, ședințele consiliului Local al municipiului Botoșani se vor desfășura prin mijloace electronice.

Art. 292 - Procedura desfășurării ședințelor Consiliului Local al municipiului Botoșani prin mijloace electronice este următoarea:

 • (1) Modul de lucru la începere ședinței prin video-conferință:

 • a) consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau device-ul pe care doresc să îl utilizeze (cu aplicația WebEx Cisco instalată);

 • b) vor verifica căsuța de email oferită spre a fi contactați de Compartimentul Informatic;

 • c) vor găsi un mail privind organizarea ședinței și vor apăsa “Join the meeting”;

 • d) vor completa în căsuța disponibilă numele și email-ul (la prima utilizare);

 • e) vor fi conectați automat în sistemul de video conferință;

 • (2) Modul de lucru din timpul ședinței:

 • a) președintele de ședință care va fi prezent în sala de ședințe a Consiliului Local, va face o prezență tehnică a consilierilor pentru a se asigura ca toate dispozitivele funcționează (fiecare consilier va fi întrebat dacă este prezent și i se va porni microfonul pentru confirmare);

 • b) pentru înscrierea la cuvânt, consilierii locali vor scrie în căsuța de chat: “Înscriere cuvânt”, iar președintele de ședință le va porni microfoanele pe rând în funcție de înscrierea la cuvânt;

 • c) pentru vot există 2 soluții:

 • - prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier pentru a-și exprima votul;

 • - prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicație, unde consilierii își pot selecta opțiunea de vot.

 • (3) Informații suplimentare:

 • a) ședința este înregistrată;

 • b) ședința poate fi transmisă online direct din aplicație către aplicații de social media (pentru prezența presei);

 • c) rezultatele votului sunt salvate;

 • d) compartimentul informatic din aparatul de specialitate al Primarului va asigura asistența și consilierea membrilor Consiliului Local la solicitarea acestora.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


  Consilier, Marian Murariu


  CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19 martie 2020

Nr. 73