Hotărârea nr. 72/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor immobile - construcṭii ṣi teren - Grădiniṭa cu program prelungit nr.10, aflate în domeniul public al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 23. mar. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor immobile - construcții și teren -Grădinița cu program prelungit nr.10, aflate în domeniul public al Municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Botoșani din imobile cu destinația de unitate de învățământ , respectiv grădiniță în immobile cu destinația de „Centru comunitar și servicii integrate” pentru o unitate de învățământ ce face obiectul unor cereri de finanțare în curs de depunere de către UAT Municipiul Botoșani, respectiv Grădinița cu program prelungit nr.10, situată în Municipiul Botoșani, str. Tudor Vladimirescu, nr.48, compusă din Clădire unitate de învățământ în suprafață de 347 m.p., anexă gospodărească în suprafată de 67 m.p., anexă gospodărească (magazie) în suprafată de 68 m.p. și teren aferent grădiniței în suprafață de 3002 m.p.,

în conformitate cu art. 9, pct.1 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016, cu art. 129, alin (2), lit. (c) și lit.d) coroborat cu art. 129, alin. (6) lit. a), respectiv art. 129, alin. (7) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unor immobile - construcții și teren -Grădinița cu program prelungit nr.10, aflate în domeniul public al Municipiului Botoșani din imobile cu destinația de unitate de învățământ, în imobile cu destinația de „ Centru comunitar și servicii integrate”, astfel:

-  Clădire unitate de învățământ în suprafață de 347 m.p., anexă gospodărească în suprafată de 67

m.p., anexă gospodărească (magazie) în suprafată de 68 m.p. și teren aferent grădiniței, în suprafață de 3002 m.p., situate în Municipiul Botoșani, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, identificate cadastral cu nr. 66945 din cartea funciară nr. 66945 Botoșani, în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr. 10, în imobile cu destinația de „Centru comunitar și servicii integrate”, pentru o perioadă de 10 ani.

Art. 2 Schimbarea destinației imobilelor - construcții și teren afferent - Grădinița cu program prelungit nr. 10, se operează la data emiterii Avizului conform al Ministerului Educației Naționale.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Serviciului Programe Europene și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Marian Murariu

Botoșani, 11 martie 2020

Nr. 72