Hotărârea nr. 7/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 317 din 04.10.2019 pentru aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 317 din 04.10.2019

privind aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru modificarea HCL nr. 317 din 04.10.2019 privind aprobarea proiectului Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției Economice privind proiectul Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

în baza prevederilor Ghidulului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, referitoare la documentele necesare în etapa precontractuală a proiectului;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (b) și (d), alin. 4 lit. (d), alin. 7 lit. (i) și lit. (j) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. 3, lit. d) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Articolul nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 317 din 04.10.2019 privind aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică și va avea următorul conținut:

  • Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784, în cuantum de 14,054,814.10 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 14,024,423.36 lei și valoare totală neeligibilă de 30,390.74 lei.”

Art. 2: Articolul nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 317 din 04.10.2019 privind aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică și va avea următorul conținut:

  • Art. 3: Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă de 310,879.21 lei, din care:

  • - 280,488.47 lei, reprezentând un procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, implicit

cofinanțarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea", str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod SMIS 127784;

  • - 30,390.74 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.”

Art. 3: Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 317 din 04.10.2019 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Cristian Eugen Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar General, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 15 ianuarie 2020

Nr. 7