Hotărârea nr. 69/2020

HOTĂRÂRE Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botosani pentru anul 2020 (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020,

văzând adresa Instituției Prefectului Județului Botoșani nr. 2800 din 19.02.2020, raportul de specialitate al Direcției economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019, precum și ale prevederilor art.1 alin. (6) și art. 7, alin. (1) din Legea conteciosului administrativ nr. 554/2004,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Articol unic: Se revocă Hotărârea Consiliului Local a municipiului Botoșani nr. 46 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 20 februarie 2020

Nr. 69