Hotărârea nr. 65/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z.- DN 29D zona Rediu, CF/NC 53446, 65266, 65314, 65041, 65040 în vederea realizării obiectivului „Introducere în intravilan a parcelelor în suprafată de 2500 mp CF/NC 65041 si 1500 mp CF/NC 65040 si construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal - DN 29D zona Rediu, CF/NC 53446, 65266, 65314, 65041, 65040în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan a parcelelor în suprafață de 2500 mp CF/NC 65041 și 1500 mp CF/NC 65040 și construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje și împrejmuire teren”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - DN 29D zona Rediu, CF/NC 53446, 65266, 65314, 65041, 65040“ în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan a parcelelor în suprafață de 2500 mp CF/NC 65041 și 1500 mp CF/NC 65040 și construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje și împrejmuire teren”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația ”Plan Urbanistic Zonal - DN 29D zona Rediu, CF/NC 53446, 65266, 65314, 65041, 65040“ în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan a parcelelor în suprafață de 2500 mp CF/NC 65041 și 1500 mp CF/NC 65040 și construire sală de evenimente, acces carosabil, parcaje și împrejmuire teren” de către investitorul S.C. Panayotiss S.R.L., conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 2415/2019, întocmit de S.C. Proiect Botoșani S.R.L.- urbanist cu drept de semnătură arh. urb. Tulbure Mihai, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • Funcțiunea propusă: ISt și ISps - zonă pentru instituții și servicii publice de interes general, construcții pentru turism și prestări servicii.

 • S parcelă de referință = 21.720,00 mp CF/NC 53446, 65266, 65314, 65041, 65040

 • din care S teren ce se reglementează ca intravilan = 4.000,00 mp (2500 mp CF/NC 65041 și 1500 mp CF/NC 65040)

 • P.O.T. = max. 25,00 %

 • C.U.T. = max. 0,250

 • Sală de evenimente

o Regim de înălțime : P

o H max. la atic = +10,00 m frontal și +11,50 m posterior, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

 • Parcaje St cca. 3988,00 mp

 • Carosabil St cca. 7567,00 mp - din care acces la DN și stradă colectoare conf. planșa A.03 - reglementări urbanistice - categoria de folosință a terenului acces la DN și stradă colectoare ”căi de comunicație rutieră - drum”.

 • Trotuare St cca. 1080,00 mp

 • Spații verzi amenajate St cca. 3817,00 mp

 • Împrejmuirea pe segmentele limitelor de proprietate studiată, din zona drumului colector propus, se vor realiza în sistem constructiv provizoriu.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu           Secretar general, Oana-Gina Georgescu

Botoșani, 19.02.2020

Nr. 65