Hotărârea nr. 64/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune cu S.C. Alfa Land S.R.L. (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune cu S.C. Alfa Land S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune cu S.C. Alfa Land S.R.L.

văzând solicitarea S.C. Alfa Land S.R.L. înregistrată sub nr. 29897 din 12.12.2019 de a prelungi durata contractului de concesiune nr. 4420/26.02.2013, precum și raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu art. 129, alin (2), lit. (c) coroborat cu art. 129, alin. (6) lit.a) și b) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, art. 13-22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unui contract de concesiune având ca obiect utilizare și exploatare teren pentru realizare unui traseu de cablu îngropat în vederea realizării investiției racordare la rețeaua electrică de distribuție a Centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice din conversia energiei solare situat în zona Rediu-Botoșani, concesionar - S.C. Alfa Land S.R.L. pentru pe o durata totală însumată de maxim 30 ani.

(2) Perfectarea actului adițional la contract de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței .

Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate al contractului de concesiune încheiat cu S.C. Alfa Land S.R.L.. conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu              Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 19 februarie 2020

Nr.64

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 64 DIN 19 FEBRUARIE 2020


STUDIUL DE OPORTUNITATE

privind prelungirea duratei unui contract de concesiune cu S.C. Alfa Land S.R.L.

 • a) DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CONCESIONAT:

Obiectul concesiunii prin licitație publică este terenul în suprafață de 5946 m.p. aparținând domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Botoșani, Judetul Botoșani, conform schiței anexate.

Situatia Juridica :

 • - imobilul ce face obiectul prezentului studiu de oportunitate este detaliat în lista anexa la prezentul studiu de oportunitate si are urmatoarele caracteristici

 • - terenul este amplasat extravilan, zona Rediu-Botoșani;

 • - suprafata totala este de 5946 mp;

 • - proprietar este Municipiul Botoșani, judetul Botoșani;

 • - terenul face parte din domeniul privat al Municipiul Botoșani, judetul Botoșani, în administrarea Consiliului Local

 • b) MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU, CARE JUSTIFICA REALIZAREA CONCESIONARII:

Terenul propus spre concesionare, va primi o destinație utilă, in scopul atragerii de fonduri suplimentare la bugetul local precum și dezvoltarea si amenajarea zonei din punct de vedere urbanistic . Din punct de vedere economico-financiar se va realiza exploatarea la cote superioare a unor teren , atragerea de fonduri private pentru realizarea investițiilor propuse, respective atragerea de fonduri suplimentare la bugetul Municipiului Botoșani prin încasarea redevenței in urma concesionarii terenului, impozit pe teren, taxe aferente activitaților ce se vor desfașura;

Din punct de vedere social, aceste veniturile obtinute, se vor folosi in interesul general al locuitorilor din Municipiul Botoșani, Județul Botoșani, mai mult exploatarea bunurilor se va realiza cu forta de muncă prin realizarea investițiilor propuse.

Din punct de vedere al mediului, prin activitatea propusă a se desfășura în urma realizăii investiției, nu se vor afecta condițiile de mediu, se propune ambientarea mediului prin realizarea unor lucrări auxiliare specifice, se vor lua măsuri de protecție a mediului prin asigurarea condițiilor de evacuare a apelor pluviale și menajare la un sistem de canalizare care să respecte prevederile legale în vigoare, rezidurile menajere vor fi depozitate în vederea colectării periodice în locuri special amenajate care să respecte prevederile legislației în vigoare.

 • c) INVESTIȚIE NECESARA PENTRU TEREN

S.C Alfa Land S.R.L. a solicitat prin cererea nr. 29897 din 12.12.2019 prelungirea contractului de concesiune nr. 4420 din 26.03.2013 încheiat pentru o durata de 15 ani, pentru o durata de încă 15 ani de utilizare și exploatare a terenului realizare unui traseu de cablu îngropat în vederea realizării investiției racordare la rețeaua electrică de distribuție a Centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, motivat de faptul că pe acest teren este afectat de rețeaua electrică de alimentare a Centralei fotovoltaice.

 • d) NIVELUL MINIM DE LA CARE PLEACA NEGOCIEREA:

Prețul minim de la care va pleca negocierea pentru stabilirea redevenței va fi de 25,15 lei/mp/an, pentru construcție, 4,1 lei/mp/an, pentru acces, ce se va indexa anual.

 • e) DURATA ESTIMATĂ A CONCESIUNII

Durata maximă a concesiunii va fi de 30 ani, respectiv durata totală a concesiunii să nu depășească 30 de ani . Potrivit art. 306 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:

Durata concesiunii

 • (1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49 de ani, începând de la data semnării lui.

 • (2) Durata concesiunii se stabilește de către concedent pe baza studiului de oportunitate.

 • (3) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (3), prin legi speciale se pot stabili concesionări cu durată mai mare de 49 de ani

ART. 362

Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată

 • (1) Bunurile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate.

 • (2) Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în folosință gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

 • (3) Dispozițiile privind darea în administrare, concesionarea, închirierea și darea în folosință gratuită a bunurilor aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător.

 • f) DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA INVESTITIILOR ÎN CADRUL CONCESIUNII

Concesionarul este obligat ca in primul an sa realizeze investii prin dezvoltarea și amenajarea zonei din punct de vedere urbanistic Acest grafic poate fi definitivat la contractare în funcție de prioritățile stabilite de concendent și va face parte integrantă din contractul de concesiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu