Hotărârea nr. 63/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune cu S.C. Western Management Group S.R.L. (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune cu S.C. Western Management Group S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune cu S.C. Western Management Group S.R.L,

.văzând solicitarea S.C. Western Management Group S.R.L. înregistrată sub nr. 5473 din 12.02.2020, de a prelungi durata contractului de concesiune nr. 4080/24.09.2010 modificat prin act adițional nr. 4354 din 10.08.2012, precum și raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu art. 129, alin. (2), lit. (c) coroborat cu art. 129, alin. (6) lit.a) și b), art.306 alin. (3), art.362 alin.(3) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, art. 13-22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unui contract de concesiune având ca obiect utilizare și exploatare teren în suprafață de 1200 m.p. pentru valorificare resurse reciclabile, dezmembrări auto și valorificare piese auto recuperate, situat în zona Rediu-Botoșani, concesionar - S.C. Western Management Group S.R.L. (fostă S.C. Waste Management Group S.R.L.) pentru o perioada de 10 ani.

(2) Perfectarea actului adițional la contract de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței.

Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate al contractului de concesiune încheiat cu S.C. Western Management Group S.R.L. conform anexei la prezenta hotărâre

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 19 februarie 2020

Nr.63

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL 2020

ANEXA LA HCL NR. 63 DIN 19 FEBRUARIE


STUDIUL DE OPORTUNITATE

privind prelungirea duratei unui contract de concesiune cu S.C. Western Management Group S.R.L.

 • a) DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CONCESIONAT:

Obiectul concesiunii prin licitație publică este terenul în suprafață de 1200 m.p. aparținând domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Botoșani, Judetul Botoșani, conform schiței anexate.

Situatia Juridica :

 • - imobilul ce face obiectul prezentului studiu de oportunitate este detaliat în lista anexa la prezentul studiu de oportunitate si are urmatoarele caracteristici

 • - terenul este amplasat intravilan situat în zona Rediu-Botoșani.;

 • - suprafata totala este de 1200 mp;

 • - proprietar este Municipiul Botoșani, judetul Botoșani;

 • - terenul face parte din domeniul privat al Municipiul Botoșani, judetul Botoșani, în administrarea Consiliului Local

 • b) MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU, CARE JUSTIFICA REALIZAREA CONCESIONARII:

Terenul propus spre concesionare, va primi o destinație utilă, in scopul atragerii de fonduri suplimentare la bugetul local precum și dezvoltarea si amenajarea zonei din punct de vedere urbanistic . Din punct de vedere economico-financiar se va realiza exploatarea la cote superioare a unor teren , atragerea de fonduri private pentru realizarea investițiilor propuse, respective atragerea de fonduri suplimentare la bugetul Municipiului Botoșani prin încasarea redevenței in urma concesionarii terenului, impozit pe teren, impozit pe constructii, taxe de urbanism si de autorizare a construcțiilor, taxe aferente activitaților ce se vor desfașura.

Din punct de vedere social, aceste veniturile obtinute, se vor folosi in interesul general al locuitorilor din Municipiul Botoșani, Județul Botoșani, mai mult exploatarea bunurilor se va realiza cu forta de muncă prin realizarea investițiilor propuse.

Din punct de vedere al mediului, prin activitatea propusă a se desfășura în urma realizăii investiției, nu se vor afecta condițiile de mediu, se propune ambientarea mediului prin realizarea unor lucrări auxiliare specifice, se vor lua măsuri de protecție a mediului prin asigurarea condițiilor de evacuare a apelor pluviale și menajare la un sistem de canalizare care să respecte prevederile legale în vigoare, rezidurile menajere vor fi depozitate în vederea colectării periodice în locuri special amenajate care să respecte prevederile legislației în vigoare.

 • c) INVESTIȚIE NECESARA PENTRU TEREN

S.C. Western Management Group S.R.L.a solicitat prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 4080/24.09.2010 modificat prin act adițional nr. 4354 din 10.08.2012, pentru o durată de 10 ani, întrucât durata inițială expiră la data de 24.09.2020, motivat de faptul că pe acest teren este în derulare un proiect cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritară 2 - Imbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii-Prioritatea de investiții 2.2.-Sprijinirea creării și extinderea capacițății avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, iar o condiție pentru implementarea acestui program este ca pentru acest teren să fie un titlul valabil de posesie pentru o perioada de minim 10 ani

 • d) NIVELUL MINIM DE LA CARE PLEACA NEGOCIEREA:

Prețul minim de la care va pleca negocierea pentru stabilirea redevenței va fi de 25,15 lei/mp/an, pentru construcție, 4,1 lei/mp/an, pentru acces, ce se va indexa anual.

 • e) DURATA ESTIMATĂ A CONCESIUNII

Durata concesiunii va fi de 10 ani începand cu data semnarii actului adițional, cu posibilitate de prelungire in conformitate cu prevederile legale, respectiv durata totală a concesiunii să nu depășească 49 de ani și aprobarea Consiliului local al Municipiului Botoșani.

 • f) DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIRILOR ÎN CADRUL CONCESIUNII

Concesionarul este obligat ca în primul an sa realizeze investii prin dezvoltarea și amenajarea zonei din punct de vedere urbanistic Acest grafic poate fi definitivat la contractare în funcție de prioritățile stabilite de concendent și va face parte integrantă din contractul de concesiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu