Hotărârea nr. 62/2020

HOTĂRÂRE Privind împuternicirea reprezentanților C.L. Botoșani în A.G.A. la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație al S.C. Modern Calor S.A. (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Consiliului local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație al S.C. Modern Calor S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație al S.C. Modern Calor S.A.,

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane și Unitatea Locală de Monitorizare și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,Având în vedere adresa nr.2989 din 09.12.2019 a Consiliului de administratie a Modern Calor S.A,

în conformitate cu prevederile H.C.L nr. 258/08.11.2016 art. 1 alin. 3, pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani,ale H.C.L nr. 247/31.10.2017 privind modificarea anexei la H.C.L nr. 258/08.11.2016 și H.C.L nr. 56 din 9 martie 2017 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație,

în baza prevederilor din OUG nr. 109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare ,ale prevederilor H.G. nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. n) și art. 240 alin. (2) din Oronanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri Maftei Laurențiu și Tănasă Mihail Gabriel, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani după cum urmează :

  • a) Vot ”pentru” numirea domnului Deleanu Costantin Dan ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni.

  • b) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății.

Art. 2 Se dispune declanșarea procedurii de selecție al administratorului membru al Consiliului de administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de administrație provizoriu.

Art. 3 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 19 februarie 2020

Nr. 62