Hotărârea nr. 6/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului “REABILITARE SI MODERNIZARE GRUP SCOLAR ”PETRU RARES”, cod SMIS 127793 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului “REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRUP ȘCOLAR ”PETRU RAREȘ”, cod SMIS 127793 și a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Grup Școlar ”PETRU RAREȘ”, cod SMIS 127793 și a cheltuielilor legate de acest proiect;

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției Economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

în baza prevederilor Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, referitoare la documentele necesare în etapa precontractuală a proiectului;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (b) și (d), alin. 4 lit. (d), alin. 7 lit. (a) și lit. (k), art. 129, alin. 10, lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. 3, lit. d) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă proiectul ”Reabilitare și modernizare Grup Școlar ”PETRU RAREȘ”, cod SMIS 127793, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 ”Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” , Obiectiv Specific 4.5 ”Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”, apelul de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitare și modernizare Grup Școlar ”PETRU RAREȘ”, cod SMIS 127793, în cuantum de 5.666.319,71 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 4,391,867.79 lei și valoare totală neeligibilă de 1,274,451.92 lei.

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă de 1.362.289,28 lei, din care:

  • -   87.837,36 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,

  • implicit cofinanțarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Grup Școlar ”PETRU RAREȘ”, cod SMIS 127793;

  • -   1.274.451,92 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare Grup Școlar ”PETRU RAREȘ”, cod SMIS 127793, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește domnul Cătălin Mugurel Flutur, Primarul Municipiului Botoșani, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Botoșani.

Art. 7 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Cristian Eugen Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 15 ianuarie 2020 Nr. 6