Hotărârea nr. 59/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Barbu Lăzăreanu nr. 20, CF/NC 66499 în vederea realizării obiectivului Construire locuintă S+P+1E si împrejmuire teren (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - str. Barbu Lăzăreanu nr. 20, CF/NC 66499în vederea realizării obiectivului “construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Barbu Lăzăreanu nr. 20, CF/NC 66499“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația Plan Urbanistic de Detaliu - str. Barbu Lăzăreanu nr. 20, CF/NC 66499“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren” de către investitorul Șulea Ioan, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 239/2019, întocmit de SC Arhi Design Center SRL urbanist cu drept de semnătură arh. urb. Mihai Tulbure, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 3500,00 mp

  • P.O.T. = max. 13,10 %

  • C.U.T. = max. 0,230

  • Locuință

o Regim de înălțime : S+P+1E

o H max la atic = +9,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

  • Împrejmuirea se va realiza conform planșei de reglementări urbanistice A03.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu           Secretar general, Oana-Gina Georgescu

Botoșani, 19.02.2020

Nr. 59