Hotărârea nr. 56/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.-str. Ana Ipătescu nr. 10, inscris in Cartea Funciară CF/NC 60726 in vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE SEDIU ORGANIZATIE PROFESIONALĂ (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ana Ipătescu nr. 10, înscris în Cartea Funciară CF/NC 60726” în vederea realizării obiectivului „ CONSTRUIRE SEDIU ORGANIZAȚIE PROFESIONALĂ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ana Ipătescu nr. 10, înscris în Cartea Funciară CF/NC 60726” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE SEDIU ORGANIZAȚIE PROFESIONALĂ”

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ana Ipătescu nr. 10, înscris în Cartea Funciară CF/NC 60726” în vederea realizării obiectivului „construire sediu organizație profesională”, de către investitor Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. C460/2020, întocmit de către S.C. CONCEPT S.R.L., șef proiect URB. Arh. Dan Octavian BOTEZ, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 823,00 mp

  • P.O.T. = propus 24,87 % - max.25%

  • C.U.T. = max. 0,75

  • Construcție sediu organizație profesională - construcție administrativă

o Regim de înălțime: D+P+1E

o H max la cornișă = 9,50 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o H max la coamă = 10,50 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o Suprafața construită la sol: 204,71mp.

o Suprafața construită desfășurată: 598,15 mp.

o Nr. parcaje - 7 locuri

Împrejmuire teren - conform planșa PUD 03 - Reglementări urbanistice

Art.2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art.3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art.4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana-Gina Georgescu


Botoșani, 19.02.2020

Nr. 56