Hotărârea nr. 55/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) și b) și art.357, alin. (1) și alin. (4) din O.U.G.

57/2019, privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (2) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al

municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

Nr.

Crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

1

Str. Primaverii nr. 11 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 19,70 mp

2

Str. Vilcele nr. 1, sc. A, parter, ap. 3 - adiacent, extindere

Teren Cc - 24,00 mp

3

Traseu cablu energie electrică de la stație panouri fotovoltaice pana la transformator retea natională

Teren DR - 5946,00 mp ( DE 218 - 5600,00 mp

DE 220/1 - 346,00 mp)

4

Calea Nationala nr. 79 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 16,00 mp

5

Str. Imparat Traian nr. 4, sc. B, parter, ap. 2 - adiacent, extindere

Teren Cc - 18,00 mp

6

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 14 - baterie garaje, garaj poz. 6

Teren Cc - 22,00 mp

7

Calea Nationala nr. 79 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 18,00 mp

Nr.

Crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

8

Piata 1 Decembrie nr. fn

Teren Cc (parcare) - 1155,00 mp

9

Str. Lalelelor nr. 20

Teren A - 300 mp

10

Str. Pacea 116 - spatiu comercial

Teren Cc - 19,00 mp

11

Calea nationala nr. 44

Teren Cc - 1300,00 mp

12

Str. Ion I.C. Bratianu nr. fn

Teren Cc - 1200,00 mp

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 1 - 12 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 19 februarie 2020

Nr. 55