Hotărârea nr. 53/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea dezmembrării unui teren administrat de către S.C. Eltrans S.A. Botoṣani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării unui teren administrat de către S.C. Eltrans S.A.

Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de dezmembrare a unui teren administrat de către S.C. Eltrans S.A, Botoșani,

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu și a Biroului Cadastru Edilitar și Imobiliar, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art 879 și art 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepție și înscriere în registrul de carte funciară,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. (c), alin. (6), lit. (a), art.139, alin. (3), lit. (g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare

nr.101577 din 18.12.2019, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr.101577 din 18.12.2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională, nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Botoșani cu număr cadastral 65552 înscris în Cartea Funciară 65552 a Municipiului Botoșani, în 2 (două) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 67343 având suprafața măsurată de 326 m.p., proprietate publică a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 67344 având suprafața măsurată de 18730 m.p., proprietate publică a UAT Botoșani.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiul Botoșani să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu              Secretar general, Oana Gina Georgescu

Conform referat nr. 842 din 25.02.2020

Botoșani, 19 februarie 2020 Nr. 53

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 53 DIN 19.02.2020

Referat admitere dezmembrare nr.101577 din 18.12.2019, cu documentația aferentă, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate

Imobiliară Botoșani sub nr.101577 din 18.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,


Secretar general, Oana Gina Georgescu

Conform referat nr. 842 din


25.02.2020