Hotărârea nr. 51/2020

HOTĂRÂRE Privind privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botosani, pe anul 2020 (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, pe anul 2020,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, Salarizare și rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 391, art. 392, art. 405, art. 407 și art. 409 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani, aprobat prin anexa nr. 1 la HCL 430 din 20.12.2019 , după cum urmează :

Nr.    crt.

din statul de funcții

Funcția publica  din anexa 1 la HCL 430 /

2019

Funcția publica modificată

220

Auditor , clasa I , grad principal

Auditor , clasa I, grad superior

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu              Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 19 februarie 2020

Nr. 51