Hotărârea nr. 5/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea acordarea titlului de „Cetătean de Onoare al municipiului Botosani” laureatului Premiului National de Poezie „Mihai Eminescu” pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” laureatului

Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” laureatului Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru anul 2019,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (13) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se conferă titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” laureatului Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru anul 2019, domnul Ovidiu Genaru.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu          Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 15 ianuarie 2020

Nr. 5