Hotărârea nr. 49/2020

HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiei de evaluare/solutionarea contestatiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2018–2022, la Filarmonica “George Enescu” Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de evaluare /soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 - 2022,

la Filarmonica „ George Enescu” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an     de

management din mandatul 2018 - 2022 la Filarmonica „George Enescu” Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,

în baza dispozițiilor art. 16 din OUG nr. 189 / 2008 , privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare , ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10.12.2015 și ale HCL nr.33 /28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani,

în temeiul art 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se constituie Comisia de evaluare pentru cel de-al doilea an de management din mandatul 2018 -2022 la Filarmonica „George Enescu” Botosani , după cum urmează:

  • 1. Mihai Ștefan, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. specialist în domeniu

  • 3. specialist în domeniu

Art. 2 Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 -2022 la Filarmonica „ George Enescu „ Botoșani , după cum urmează:

  • 1. Vicol Daniela, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. Consilier juridic, membru comisie

  • 3. Consilier juridic, membru comisie

Art. 3 Specialiștii în domeniu și consilierii juridici din cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi nominalizați prin act administrativ al ordonatorului principal de credite , până la data începerii procedurii de evaluare a celui de-al doilea an de management.

Art. 4 Secretariatul comisiei de evaluare/de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, persoanele urmând a fi nominalizate prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, conform prevederilor art. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul nr.2799 / 2015.

Art. 5 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu              Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 19 februarie 2020

Nr. 49