Hotărârea nr. 48/2020

HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/solutionare a contestatiilor la Teatrul “Mihai Eminescu” Botosani (Publicarea pe site: 27 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului / soluționare a contestațiilor la Teatrul „ Mihai Eminescu” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la constituirea comisiei de evaluare finală a managementului /soluționare a contestațiilor la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, pecum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum și HCL nr.33/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură,

în baza dispozițiilor art. 38 din OUG nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10.12.2015,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se constituie Comisia de evaluare finala a managementului la Teatrul „Mihai Eminescu ” Botosani după cum urmează:

  • 1. Brânzei Ioan, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. specialist în domeniu

  • 3. specialist în domeniu

Art. 2 Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor în vederea evaluării finale a managementului la Teatrul „ Mihai Eminescu ” Botosani după cum urmează:

  • 1. Blaga Iulian, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. Consilier juridic

  • 3. Consilier juridic

Art. 3 Specialiștii în domeniu si membrii comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi nominalizați prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, până la data începerii procedurii de evaluare finala a managementului.

Art. 4 Secretariatul comisiei de evaluare /de soluționare a contestaților va fi asigurat de către funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, persoanele urmând a fi nominalizate prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, conform prevederilor art. 10 din anexa nr. 2 la Ordinul nr.2799 / 2015.

Art. 5 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu            Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 19 februarie 2020

Nr. 48