Hotărârea nr. 45/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea HCL nr. 78 din 25.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentatiei (S.F.) “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botosani”, cod SMIS 127785 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 78 din 25.03.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației |(S.F.)“Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru modificarea și completarea HCL nr. 78 din 25.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației |(S.F.)“Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte, Direcției Economice și Direcției de Dezvoltare Locală privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației |(S.F.)“Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785; precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

având în vedere prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, referitoare la documentele necesare în etapa precontractuală a proiectului;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (b) și (d), alin. 4 lit. (d), alin. 7 lit. (i) și lit. (j) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. 3, lit. d) și art. 240 alin. (2), Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației |(S.F.)“Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 aprobați prin HCL nr. 78/2019, conform anexei nr.1 și anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu               Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 7 februarie 2020

Nr. 45

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 45 DIN 7.02.2020

Indicatorii tehnico-economici pentru investiția „AMENAJAREA ZONEI DE RECREERE

STR. VĂRNAVNR. 17 A, MUNICIPIUL BOTOȘANI ”,

Titular: Municipiul Botoșani

Beneficiar: Municipiul Botoșani


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 3.372.012,10 lei

din care C+M (lei cu TVA): 2.941.093,34 lei

 • valoarea totală a obiectivului de investiții (lei fără TVA): 2.841.926,40 lei

din care C+M (lei fără TVA): 2.471.507,01 lei

 • b) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni:

Durata de implementare a 12 luni, din care 9 luni execuție

proiectului

Indicatori tehnici                                      UM

Capacitati

Suprafata alei și spații înierbate(spațiu verde)               m2

Spatiu verde amenajat                                 m2

Sistemul de iluminat:                                    Set

 • - 8 stalpi de iluminat cu o inaltime de cca. 2.50-3.00 m

 • - corpuri de iluminat ornamental exterior LED

Pistă de alergare, acces parc și fântână                   m2

banca SMART (smart bench) complet echipata          Buc

Imprejmuire parc                                    ml

Alte construcții (stâlpi, cișmele, picioare bănci, stâlpi  m2

împrejmuire)

1908,00

1854,27

1

331,56

6

309

3,17

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu Georgescu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 45 DIN 7.02.2020

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

În cadrul Programului Operațional Regional se identifică în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020. Prin Obiectivul specific 4.2 din POR 2014-2020 sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor reședință de județ și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparțin patrimoniului național cultural;

 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;

 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);

 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.)

 • Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;

 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;

 • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;

 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete,

împrejmuire etc);

 • modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții, și în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15 (subcategoriile 53 și 54) și 16 (subcategoria 57), din bugetul proiectului din bugetul proiectului);

 • înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;

 • Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Conceptul de amenajare peisagistică. Pentru includerea în parc a speciilor de arbori, arbuști și specii floricole perene, a fost efectuată o atentă documentare referitoare la acest aspect. Documentarea a fost necesară datorită problemelor legate de ecologie, climă, amplasare geografică care pot să apară în cazul introducerii unor specii alogene într-un anumit sit, regiune etc.

Prin proiect se realizează următoarele lucrări:

 • - dimensionarea aleilor și trasarea acestora pentru a favoriza accesul a cât mai multor utilizatori (încadrați în categorii de vârstă diferite);

 • - realizarea unor puncte de observație;

 • - amenajarea zonei de acces;

 • - imprejmuire

 • - amenajarea unei piste de alergare.

Vegetație: Intervențiile de amenajare peisagistică propuse nu intervin în structura lizierei și a exemplarelor arborilor existenți. Intervențiile de amenajare peisagistică urmăresc păstrarea integrității peisajului natural și specificul peisajelor existente. A fost ales acest tip de abordare minimalist datorită structurii solului și datorită contextului. Integritatea și stilul natural vor fi păstrate și în cadrul peisajului propus. Se propun specii de arbori foioși și rășinoși, arbuști care să ofere un colorit variat pe tot parcursul anului, să necesite întreținere minimă și să fie adaptați condițiilor climatice.

Alei pietonale. Suprafața ocupată de drumuri, alei și suprafețele alocate zonelor de sport, agrement, odihnă, se încadrează în cerințele legilor și regulamentelor în vigoare privind spațiile verzi și nu afectează integritatea mediului înconjurător. Defrișările vor fi minime, și se vor limita la arborii aflați în stare de degradare avansată. Aspectul natural nu va fi afectat de materialele folosite pentru dotările propuse. Materialul propus pentru aleile pietonale este gazonul înierbat natural.

Mobilier și sport. Mobilierul de relaxare este compus dintr-un tip de banca SMART, care se poate fixa sau care poate fi mobilă pentru combinarea lor în diferite forme. Astfel se poate urmări linia reliefului, pot fi dimensionate corespunzător cerințelor zonelor parcului. Coșurile de gunoi propuse au un aspect simplu.

Mobilier urban: se vor amenaja cu mobilier special pentru exterior, executate din materiale durabile anti vandalism:

 • - Coșuri de gunoi echipate cu scrumiere

 • - Bănci SMART - 6 buc

 • - Amenajare pistă de alergare - 307,56 mp.

Sistem de iluminat. Sistemul de iluminat propus este compus din stâlpi de iluminat cu o înălțime de cca 2.50 - 3.00 m. Se vor utiliza corpuri de iluminat care să asigure un confort vizual la consum minim de energie electrică. De asemenea s-a urmărit ca sursele de iluminat să se încadreze în concepția de arhitectură a spațiilor pe care le iluminează.

Se prevede asigurarea iluminatului nocturn și a iluminatului complementar. Pentru iluminatul aferent s-a stabilit iluminatul cu lămpi cu fluorescenta și lămpi cu sursa ecologică, LED.

Siguranță. Pentru supravegherea parcului se propune amplasarea de 8 camere video, senzori de mișcare și capacitate de stocare.

Camerele vor fi amplasate strategic in incinta parcului, pe stalpii propusi pentru iluminare, astfel incat sa asigure supravegherea intregului sit.

Apă și salubritate. Alimentarea cu apă se va face din rețeaua de apă potabilă a localității prin intermediul unui branșament cu țeavă din PEHD 032 mm, cu montaj subteran pe pat de nisip, sub cota de îngheț la - 1,20 m.

Parcul va fi dotat cu 2 cișmele de apă, echipate cu robinet pentru cișmele, cuva de scurgere, etc. Cișmelele vor fi alimentate cu apă de la căminul apometru, printr-un circuit separat de cel pentru irigarea spațiilor verzi.

Soluția de racordare la canalizare a apelor uzate menajer constă în racordarea la rețeaua publică de canalizare menajeră conform planului de situație.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cișmele se face prin intermediul căminelor de vizitare propuse și a unei rețele de canalizare de incintă. Pe rețeaua de canalizare de incintă se vor executa cămine de vizitare în punctele de racord și de schimbare a direcției conform STAS 3051.

În interiorul parcului, pentru menținerea vegetației pe tot parcursul anului în condiții optime, se propune instalarea unui sistem de irigare prin aspersare care sa compenseze deficitul de umiditate necesar plantelor în perioadele secetoase.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu