Hotărârea nr. 44/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 322 din 17.10.2019 pentru aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botosani”, cod SMIS 127785 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea HCL nr. 322 din 17.10.2019

privind aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în

Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 și a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru modificarea HCL nr. 322 din 17.10.2019 privind aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 și a cheltuielilor legate de acest proiect;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte, Direcției Economice și Direcției de Dezvoltare Locală privind proiectul “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 și a cheltuielilor legate de acest proiect, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

având în vedere prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, referitoare la documentele necesare în etapa precontractuală a proiectului;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (b) și (d), alin. 4 lit. (d), alin. 7 lit. (i) și lit. (j) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. 3, lit. d) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Articolul nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322 din 17.10.2019 privind aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectuluiAmenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785, în cuantum de 3,372,012.10 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 3,362,972.10 lei și valoare totală neeligibilă de 9,040.00 lei.”

Art. 2: Articolul nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322 din 17.10.2019 privind aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785 și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 3: Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă de 76,299.45 lei, din care:

  • - 67,259.45 lei, reprezentând un procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,

implicit cofinanțarea proiectului “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785;

  • - 9,040.00 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului.”

Art. 3: Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. nr. 322 din 17.10.2019 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 7 februarie 2020

Nr. 44