Hotărârea nr. 43/2020

HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiei de organizare a licitatiilor publice pentru închirierea unei suprafete de înot de 100 mp, din piscina interioară din PRATS CORNISA (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea unei suprafețe de înot de 100 mp, din piscina interioară din PRATS CORNIȘA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind constituirea comisiei de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea unei suprafețe de înot de 100 mp, din piscina interioară din PRATS CORNIȘA, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Serviciului Juridic, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), alin. 6 lit a) și art. 317 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se constituie comisia de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea unei suprafețe de înot de 100 mp și adâncimea de 1,35 mdin piscina interioară din PRATS CORNIȘA , în următoarea componență:

Membri :

  • - Ciprian Boariu -Director adjunct PRATS Cornișa

  • - Brândușa Lupașcu -Sef Birou Încasări PRATS Cormișa

  • - Dănuț Mocanu - Șef Administrare PRATS Cornișa

  • - Mirela Bursuc -Inspector Specialitate la Serviciul Financiar -Contabil

  • - Aurel Chiriac - Consilier Juridic la PRATS Cornișa

  • - Reprezentant ANAF

  • - Iulian Blaga - Consilier local

Membri Supleanți :

  • - Aculina Costin -Inspector Specialitate Birou Încasări PRATS CORNIȘA

  • - Remus Șaramet - Inspector Specialitate Serviciul de Administrare PRATS CORNIȘA

  • (2) Președintele și secretarul comisiei vor fi desemnati din randul membrilor comisiei.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, DSPSA -PRATS Cornișa, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                  Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 43