Hotărârea nr. 42/2020

HOTĂRÂRE Prin care se ia act de intentia SC Urban Serv SA de a înceta activitătile prestate in executarea Contractului nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor si a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în pietelor si târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de intenția SC Urban Serv SA de a înceta activitățile prestate in executarea Contractului nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor și a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în piețelor și târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur prin care se ia act de intenția SC Urban Serv SA de a înceta activitățile prestate in executarea Contractului nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor și a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în piețelor și târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate întocmit de Serviciul Patrimoniu, privind intentia S.C. Urban Serv S.A. de a înceta activitățile prestate la executarea Contractului nr. nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor și a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în piețelor și târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), și alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), lit.(g), art.

240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale Ordonantei nr. 71/2002 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Consiliul Local ia act de intentia S.C. Urban Serv S.A. de a înceta activitățile prestate in executarea Contractului nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor și a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în piețelor și târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani.

Art. 2 Se dispune ca serviciile aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botosani să propună în termen de 30 de zile modalităti de gestionare a activitatilor de administrare a domeniului public ce au facut obiectul Contractului nr. nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor și a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în piețelor și târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani si să întocmească documentatiile aferente.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 42