Hotărârea nr. 40/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 97/29.03.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Cuza Vodă, nr. 14, înscris în Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC 63233, CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF/NC 59728, în vederea realizării obiectivului “Comasare parcele, extindere si modernizare constructie de birouri existentă” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 97/29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă, nr. 14, înscris în Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC 63233, CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF/NC 59728“, în vederea realizării obiectivului “Comasare parcele, extindere si modernizare construcție de birouri existentă”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 97/29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Cuza Vodă, nr. 14, înscris în Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC 63233, CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF/NC 59728” în vederea realizării obiectivului “Comasare parcele, extindere si modernizare construcție de birouri existentă”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Articol unic. Se modifică conținutul art. 2 din H.C.L. nr. 97/29.03.2019 privind Plan Urbanistic de Detaliu - „str. Cuza Vodă, nr. 14, înscris în Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC 63233, CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF/NC 59728”, întocmită de către S.C. CONCEPT S.R.L., șef proiect URB. Arh. Dan Octavian BOTEZ în vederea realizării obiectivului “Comasare parcele, extindere si modernizare construcție de birouri existentă” de către investitorul APOSTU Ionuț -Iulian, care va avea următorul cuprins:

”Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 36 luni de la data aprobării.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu           Secretar general, Oana-Gina Georgescu

Botoșani, 31.01.2020

Nr. 40