Hotărârea nr. 4/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale directorului Politiei Locale a Municipiului Botosani, pentru anul 2019 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale directorului executiv al Poliției Locale a Municipiului Botoșani , pentru anul 2019,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, Salarizare nr. 30 din 06.01. 2020 și rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 621 - 62 13 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. III lit. B din anexa nr. 2 ,

conform prevederilor HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 597 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului executiv al Poliției Locale a Municipiului Botoșani, domnul Onuțu Ioan, pentru anul 2019 și acordarea calificativului „ foarte bine”, cu nota finală - 4,985, conform Raportului de evaluare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către Primarul Municipiului Botoșani, în condițiile legii, cu luarea în considerație a propunerilor de evaluare aprobate la alin (1).

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Consilier, Turcanu Eugen Cristian


Contrasemnează,

Secretar general , Oana Gina Georgescu


Botoșani, 09 ianuarie 2020

Nr. 4