Hotărârea nr. 39/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea închirierii prin licitatie publică a unui teren situat în str. 1 Decembrie nr. 1 municipiul Botosani (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în str. 1 Decembrie nr. 1 municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Cătălin Mugurel Flutur - Primarul municipiului Botoșani privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren agricol situat în municipiul. Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 1,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile incidente în materie ale Hotărârii Consiliului Local nr. 323/2007 de aprobare a Regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

în baza art. 129, alin. (6) lit. a) din O.U.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafață de 4 (patru) mp situat mun. Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 1, identificat în planșa anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • a. Prețul de 1.97 lei/mp/an la nivelul anului 2020. Prețul va fi indexat la începutul fiecărui an, cu indicele de inflație înregistrat pe anul precedent.

  • b. Durata închirierii - 3 (trei) ani

  • c. Destinația terenului - exploatație agricolă.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 39