Hotărârea nr. 38/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului “Eficientă si performantă în administratia publică locală a Municipiului Botosani”, cod SMIS 135796 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL pentru aprobarea proiectului “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani”, cod SMIS 135796 și a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea proiectului “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani”, cod SMIS 135796 și a cheltuielilor legate de acest proiect;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și al Direcției Economice privind proiectul “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani”, cod SMIS 135796, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

având în vedere prevederile Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, referitoare la documentele necesare în etapa de depunere a proiectului;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (b) și (d), alin. 4 lit. (d), alin. 7 lit. (a), (b) și lit. (c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. 3, lit. d) și art. 240 alin. (2) Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă proiectul “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani”, cod SMIS 135796, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP,

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani”, cod SMIS 135796, în cuantum de 2,912,596.75 lei (inclusiv TVA) reprezentând valoarea totală eligibilă, din care asistența nerambursabilă solicitată 2,854,344.81 lei și cofinanțare asigurată de solicitant (2 % din valoarea eligibilă a proiectului) în cuantum de 58,251.94 lei.

Art. 3: Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani”, cod SMIS 135796, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani.

Art. 4: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 5: Se împuternicește domnul Cătălin Mugurel Flutur, Primarul Municipiului Botoșani, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Botoșani.

Art. 6: Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 38