Hotărârea nr. 37/2020

HOTĂRÂRE Privind încetarea contractului nr. 26470 din 29.10.2019, de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de măturat, spălat, stropirea si întretinerea căilor publice, curătatul si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind încetarea contractului nr. 26470 din 29.10.2019, de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind încetarea contractului nr. 26470 din 29.10.2019 de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,

văzând raportultul de specialitate întocmit de Direcția Edilitare,, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. d), și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 9 alin. (2) litera h, art. 33 alin. (2) litera (c și alin. (3), art. 49 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, HCL 334/28.10.2019 și a contractului nr. 26470/29.10.2019,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Consiliul Local constată încetarea Contractului nr.26470 din 29.10.2019, din următoarele motive:

Operatorul nu a obținut Licența de operare de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, conform art.10 din Contract.

Art.2 Conform art.33 alin. (2) și (3) din Legea 51/2006 Consiliul Local dispune continuarea furnizării serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în condițiile contractului nr. 26470/29.10.2019, începând cu data de 29.01.2020.

Art.3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu conform referat nr.525 din 6.02.2020


Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 37