Hotărârea nr. 36/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- str. Gheorghe Filipescu nr. 23, sc. A, et. P, ap. 3, CF 51054-C1-U2 în vederea realizării obiectivului “extindere , reamenajări interioare, cale de acces si schimbare destinatie din locuintă în cabinet medical” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu str. Gheorghe Filipescu nr. 23, sc. A, et. P, ap. 3, CF 51054-C1-U2în vederea realizării obiectivului “extindere , reamenajări interioare, cale de acces și schimbare destinație din locuință în cabinet medical”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gheorghe Filipescu nr. 23, sc. A, et. P, ap. 3, CF 51054-C1-U2“ în vederea realizării obiectivului “extindere, reamenajări interioare, cale de acces și schimbare destinație din locuință în cabinet medical”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gheorghe Filipescu nr. 23, sc. A, et. P, ap. 3, CF 51054-C1-U2“ în vederea realizării obiectivului “extindere, reamenajări interioare, cale de acces și schimbare destinație din locuință în cabinet medical” de către Alexa Alin Petrișor, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 1909/2019, întocmit de către SC Casa Chiriac SRL Botoșani - urbanist cu drept de semnătură arh urb Dan O. Botez, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții :

 • S teren de concesionat prin încredințare directă pt. construcție extindere = 11,50 mp

 • Prețul concesiunii pt. construcție: corespunzător zonei a II-a: 39,25 lei/mp/an indexat cu indicele de inflație, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței.

 • S teren de concesionat prin încredințare directă pt. alee, podest, rampă acces și totem = 16,30 mp

 • Prețul concesiunii pt. alee podest, rampă acces și totem: corespunzător zonei a II-a: 7,85 lei/mp/an indexat cu indicele de inflație, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței.

 • Durata concesiunii: pe durata folosinței/existenței spațiului cabinet medical.

 • Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului se vor face pe cheltuiala concesionarului.

 • H max. atic (dacă este cazul) nu va depăși cu mai mult de 0,6m limita de propritate a apartamentului de deasupra.

 • Acoperișul extinderii (dacă este cazul) se va realiza în sistem terasă cu jgheab încastrat.

 • Construcția trebuie să corespundă exigențelor de rezistență pentru a permite montarea schelelor necesare intervențiilor de mentenanță la fațada blocului pe toată înălțimea acestuia.

 • Concesionarul va amenaja și întreține pe cheltuiala sa spațiul verde din dreptul imobilului proprietate.

 • Proiectul pentru obținerea autorizației de construire va fi însoțit în mod obligatoriu de planul și detaliile privind amenajările exterioare (spații verzi, alei, trotuare, mobilier urban)

 • Partea de proiect referitoare la amenajările exterioare va conține și următoarele prevederi:

 • 1. Suprafața și limitele terenului amenajat

 • 2. Poziția limitelor terenului amenajat în raport cu circulațiile și clădirile limitrofe

 • 3. Daca este cazul, poziția împrejmuirilor, tipul de împrejmuire și detaliile de alcătuire

 • 4. Poziția și numărul și soiul arborilor ( existenți / tăiați / plantați )

 • 5. Poziția și lungimea gardurilor vii ( existent și propus ).

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana-Gina Georgescu


Botoșani, 31.01.2020

Nr. 36