Hotărârea nr. 35/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionării terenului de 13,00 mp adiacent apartamentului, din Strada Viilor, nr. 3, sc. A, nr. 1, CF/NC 50675-C1-U41, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinatia locuintă – intrare în legalitate” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării terenului de 13,00 mp adiacent apartamentului, din Strada Viilor, nr. 3, sc. A, nr. 1, CF/NC 50675-C1-U41, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință — intrare în legalitate”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea concesionării terenului de 13,00 mp adiacent apartamentului, din Strada Viilor, nr. 3, sc. A, nr. 1, CF/NC 50675-C1-U41, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință - intrare în legalitate”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului de 13,00 mp adiacent apartamentului, din Strada Viilor, nr. 3, sc. A, nr. 1, CF/NC 50675-C1-U41, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință - intrare în legalitate” de către investitorul Oloeru Tudorel Marian, conform propunerilor cuprinse în documentația anexată nr. 7/2019, întocmită de către Birou individual de arhitectură ”Mihai Mihăilescu” - arhitect cu drept de semnătură c.arh. urb. Mihai Mihăilescu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • S teren de concesionat prin încredințare directă pt. construcție extindere = 13,00 mp

 • Prețul concesiunii pt. construcție: corespunzător zonei a II-a: 40,76 lei/mp/an indexat cu indicele de inflație, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței.

 • Durata concesiunii: pe durata folosinței/existenței construcției cu destinația locuință.

 • Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului se vor face pe cheltuiala concesionarului.

 • Acoperișul va avea pantă mică de scurgere.

 • Fără acces din exterior.

 • Construcția trebuie să corespundă exigențelor de rezistență pentru a permite montarea schelelor necesare intervențiilor de mentenanță la fațada blocului pe toată înălțimea acestuia.

 • Concesionarul va amenaja și întreține pe cheltuiala sa spațiul verde din dreptul imobilului proprietate.

 • Proiectul pentru obținerea autorizației de construire va fi însoțit în mod obligatoriu de planul și detaliile privind amenajările exterioare (spații verzi, alei, trotuare, mobilier urban)

 • Partea de proiect referitoare la amenajările exterioare va conține și următoarele prevederi:

 • 1. Suprafața și limitele terenului amenajat

 • 2. Poziția limitelor terenului amenajat în raport cu circulațiile și clădirile limitrofe

 • 3. Daca este cazul, poziția împrejmuirilor, tipul de împrejmuire și detaliile de alcătuire

 • 4. Poziția și numărul și soiul arborilor (existenți/tăiați/plantați)

 • 5. Poziția și lungimea gardurilor vii (existent și propus).

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana-Gina Georgescu


Botoșani, 31.01.2020

Nr. 35