Hotărârea nr. 34/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.D.- A.T. Laurian nr. 1C, CF/NC 66853 în vederea realizării obiectivului “Construire service auto, împrejmuire teren si racord utilităti” (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - A.T. Laurian nr. 1C, CF/NC 66853în vederea realizării obiectivului “Construire service auto, împrejmuire teren și racord utilități”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - A.T. Laurian nr. 1C, CF/NC 66853“ în vederea realizării obiectivului “Construire service auto, împrejmuire teren și racord utilități”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația Plan Urbanistic de Detaliu - A.T. Laurian nr. 1C, CF/NC 66853“ în vederea realizării obiectivului “Construire service auto, împrejmuire teren și racord utilități” de către Hrinea Radu, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 54/2019, întocmit de către SC H.Art Studio SRL - urbanist cu drept de semnătură c.arh urb Mihai Mihăilescu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 445,00 mp

  • P.O.T. = max. 28,76 %

  • C.U.T. = max. 0,287

  • service auto

o Regim de înălțime : P

o H max la streașină = 4,50 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o H max la coamă = 6,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu           Secretar general, Oana-Gina Georgescu

Botoșani, 31.01.2020

Nr. 34