Hotărârea nr. 28/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Viceprimar al Municipiului Botoșani, dl.Murariu Marian, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate;

văzând Nota de fundamentare comună a Serviciului Patrimoniu și Serviciului Urbanism, Autorizări în Construcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 154 din 29 iunie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, Legii nr. 196/2003 privind combaterea pornografiei, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 27 august 1997 privind regimul drumurilor, Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) , lit. a) și lit. b), ale art. 139, alin. (3), lit. g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Art. 2 din H.C.L. nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate se modifică și se completează după cum urmează:

„Art. 2 Se aprobă Modelul cadru al avizului de publicitate temporară, Modelul cadru al caietului de sarcini, Modelul cadru al contractului de închiriere și Modelul cadru al documentelor utilizate în procedura de licitație publică, conform anexelor nr.l, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4 la prezenta hotărâre” Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă republicarea H.C. L. nr 177 din 26.07.2018, prin grija Serviciului Urbanism și Autorizări în construcții, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu            Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 28

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 28 din 31.01.2020

AVIZ PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ NR. DIN

Ca urmare a cererii adresate de__

având C.N.P./C.U.I._________________________________________________, cu domiciliul/sediul în

strada,nr._______, blocul_______, scara____, apt.

____, telefon /fax/ e-mail, localitatea

, județul/ sectorul, reprezentat prin

în conformitate cu prevederile Regulamentului local de publicitate, se avizează favorabil pentru amplasarea unui nr.__________ panouri publicitare în

municipiul Botoșani, ___________________________________________________________ , pe o

perioadă de de la data achitării taxei de publicitate la Direcția de Taxe și Impozite

Locale Botoșani, cu posibilitatea prelungirii, în baza unei noi solicitări, cu o perioadă de maximum , dacă se respectă prevederile legale, eliberat o singură dată pentru același solicitant și /sau același mesaj publicitar. După acest termen, elementele publicitare se vor putea amplasa doar cu obținerea autorizației de construire conform Legii 50/1991 republicată.

Condiții de amplasare:

Primar,                                                                   Secretar general,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu


ROMANIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 Ia HCL nr. 28 din 31.01.2020

CAIET DE SARCINI

DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Prezentul Caiet de sarcini stă la baza organizării licitației și a închirierii Contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării de mijloace de publicitate.

 • 2. Terenurile destinate închirierii sunt proprietatea municipiului Botoșani.

 • 3. Atribuirea de teren pentru amplasarea de mijloacelor publicitare se face prin licitație publică cu plic închis.

 • 4. La licitație pot participa numai reprezentanții legali ai persoanelor juridice sau persoanele fizice care au depus ofertele. Nu pot participa la licitație persoanele juridice aflate în faliment, lichidare, insolvență, care au datorii la bugetul local sau care nu au achitat taxa de folosire a locului public pentru amplasarea panourilor până la dezafectarea acestora sau până la data licitației.

CAPITOLUL I

OBIECTUL ÎNCHIRIERII

l.LSe supun licitației amplasamente proprietatea municipiului Botoșani pentru montarea de către operatori a mijloacelor de publicitate.

 • 1.2. Pe amplasamentele ce se închiriază conform prezentului Caiet se vor amplasa mijloace de publicitate în baza Regulamentului de publicitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 26 iulie 2018.

 • 1.3. Pe terenul închiriat locatarul poate amplasa numai panouri publicitate, pe care îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul chiriei.

 • 1.4. Predarea primirea terenului destinat amplasării panourilor de publicitate, se va face în maxim 5 (zile) zile de la data semnării Contractului de închiriere, în baza unui Proces verbal de predare primire.

 • 1.5. Montarea panourilor se va face pe cheltuiala locatarului, în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism emis de Serviciul Urbanism, autorizări în construcții din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani.

 • 1.6 Amplasamentele destinate montării mijloacelor de publicitate neadjudecate, în urma desfășurării licitației publice, se vor supune unor noi licitații până la adjudecare.

 • 1.7. La încetarea contractului amplasamentul se predă proprietarului, liber de sarcini. Predarea terenului de către locatar se face pe bază de Proces verbal de predare primire a amplasamentelor, după ridicarea panourilor de publicitate și aducerea terenului la starea inițială. în cazul de neconformare, eliberarea amplasamentului se realizează pe cale administrativă, pe cheltuiala locatarului.

CAPITOLUL II

DURATA ÎNCHIRIERII 2.1. Durata închirierii amplasamentelor pentru montarea mijloacelor de publicitate va fi de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

2.2. Contractul de închiriere va fi încheiat și semnat în termen de maxim 30(treizeci) zile de la data adjudecării licitației

CAPITOLUL III

PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire la licitație va fi de 3,65 lei/mp/zi.

 • 3.2. Prețul adjudecat prin licitație, va fi indexat anual cu indicele de inflație înregistrat în anul precedent.

 • 3.3. Plata chiriei se va face trimestrial, având ca termen de plată data de 25 (douăzeci și cinci ) a primei luni a trimestrului în curs.

 • 3.4. Pentru neplata la termen a chiriei se datorează majorări de întârziere calculate în cuantumul stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 3.5. Neplata, în termen, a 2 (două) trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și luarea măsurilor pentru eliberarea pe cale administrativă a amplasamentului.

 • 3.6. La încheierea Contractului de închiriere, chiriașul are obligația constituirii unei garanții, reprezentând contravaloarea chiriei pe două luni . Din această sumă vor fi prelevate penalități și sumele datorate de chiriaș.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile locatarului

 • 4.1. Locatarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenurile care fac obiectul Contractului de închiriere.

 • 4.2. Locatarul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de închiriere.

Drepturile locatorului

 • 4.3. Locatorul are dreptul, dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze Contractul de închiriere și Procesul verbal de predare - primire a amplasamentului, în maxim 30( treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației, să reia procedura de licitație a suprafețelor de teren.

 • 4.4. Locatorul are dreptul de a inspecta bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.

 • 4.5. Locatorul are dreptul de a modifica în mod unilateral, partea reglementară a Contractul de închiriere din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 4.6. Locatorul are dreptul să rezilieze, în mod unilateral, Contractul de închiriere - în cazul în care locatarul nu respectă prevederile Regulamentului local de publicitate aprobat prin Horărârea Consiliului Local nr. 177 72018.

 • 4.7. Locatorul are dreptul de a reloca amplasamentul în situația în care acesta urmează să fie afectat de o lucrare de utilitate publică.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile locatarului

 • 5.1. Să semneze Contractul de închiriere, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației, sub sancțiunea pierderii garanției de participare.

 • 5.2. Să folosească terenul închiriat numai pentru amplasare mijloace de publicitate, în baza și condițiile Regulamentului local de publicitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177 /2018 și a prevederilor Autorizației de construire emis de Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Botoșani.

 • 5.3. Să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate, a panourilor de publicitate.

în perioada lipsei contractelor de publicitate, au obligația să afișeze reclama proprie sau informații de utilitate publică și educațională. Nefuncționarea (nedecorarea suprafețelor de expunere în perioada lipsei contractelor de publicitate sau neiluminarea suprafețelor de expunere) conduce la rezilierea unilaterală a Contractului de către locator și la eliberarea terenului pe cale administrativă.

 • 5.3. Să obțină Autorizația de construire în maxim 60 zile de la data semnării Contractului de închiriere

 • 5.4. în termen de 90 zile, de la data semnării Contractului de închiriere, locatarul are obligația amplasării efective a panourilor de publicitate pe domeniul public, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini.

 • 5.5.Să nu schimbe destinația amplasamentului, respectiv cel de panou de publicitate.

 • 5.6.Nefmalizarea integrală a investiției și în termenul stabilit, prin prezentul Caiet de sarcini, duce la pierderea garanției de bună execuție a Contractului și rezilierea acestuia, după caz.

 • 5.7. Să nu exploateze prin sau împreună cu terți terenul ce face obiectul închirierii fără acordul locatorului.

 • 5.8. La analiza solicitării pentru emiterea acordului de folosință împreună cu terții, locatorul poate modifica nivelului chiriei.

 • 5.9.Să desființeze mijloacele de publicitate și să restituie terenul locatorului, la încetarea Contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate, liber de sarcini, în baza unui Proces verbal de predare-primire.

 • 5.10. Să notifice în scris, locatorul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

 • 5.11.Să ia măsurile necesare pentru întreținerea și repararea mijloacelor de publicitate, ori de câte ori este necesar. Materialele din care se vor executa panourile de publicitate vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii și vor avea un aspect estetic, care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

 • 5.12. Să inscripționeze pe mijloacele de publicitate informații privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire.

 • 5.13.Să realizeze panourile publicitare cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.

 • 5.14. Să plătească, pe toată durata închirierii, chiria, impozitele și taxele datorate bugetului local, precum și celelalte utilități, ele neintrând în prețul chiriei.

Obligațiile locatorului

 • 5.15.Să întocmească și să semneze Contractul de închiriere în maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data adjudecării amplasamentului.

 • 5.16.Să pună la dispoziția locatarului terenul, pe bază de Proces verbal de primire - predare în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării Contractului de închiriere, liber de orice sarcini.

 • 5.17.Să confere locatarului dreptul de folosință asupra terenului;

 • 5.18.Să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de închiriere;

 • 5.19. Să restituie garanția de participare la licitație a ofertanților declarați respinși, în maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitărilor scrise.

CAPITOLUL VI

MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1.Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor acte adiționale, cu acordul părților.

 • 6.2. Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în Contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b) în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea unilaterală de către locator, cu preaviz de 15 zile adresat chiriașului de a elibera terenul;

 • c) prin acordul părților;

 • d) prin denunțarea unilaterală a Contractului;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului sau de la data comunicată prin notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată locatorul va calcula despăgubiri.

 • 6.3. Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți.

Contractul se reziliază, de plin drept, prin denunțare unilaterală de către proprietarul terenului, fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care chiriașul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a schimbat destinația bunului închiriat fără obținerea acordului locatorului;

 • b) a subînchiriat, împrumutat în totalitate sau în parte terenul închiriat;

 • c) a cedat folosința terenului sau cesionează contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau

fizice;

 • d) nu a respectat autorizația de construire,

 • e) a folosit terenul închiriat împreună cu terți (prin subînchiriere, asociere, etc) fără acordul scris al locatorului;

 • f) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a chiriei, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de 2 (două) trimestre consecutiv sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic ;

 • g) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere unilaterală, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a locatarului și fără intervenția instanței de judecată;

 • h) nu a constituit garanția de bună plată la Contract;

 • i) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • j) în situația neutilizării panoului de publicitate, acesta se consideră abandonat.

 • k) în cazul neobținerii autorizației de construire, în termen de max. 60 zile, respectiv nerealizării investiției în cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de închiriere, locatorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere.

în această situație terenul închiriat revine, liber de sarcini, locatorului (fără a fi necesar încheierea Procesului verbal de predare-primire a amplasamentului).

CAPITOLUL VII

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de închiriere se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de închiriere.

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

Prevederile contractului de închiriere pot fi modificate cu acordul părților prin acte adiționale.

LOCATOR

LOCATAR


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3 Ia HCL nr. 28 din 31.01.2020

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BOTOȘANI, cu sediul în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1, județul Botoșani, cod de înregistrare fiscală 3372882, prin reprezentanții legali: Viceprimar- Marian Murariu lucrând în baza Dispoziției Primarului nr. 1331 din 06.07.2016, modificată prin Dispoziția Primarului nr. 1335 din 07.07.2016, Director Executiv Economic - Mirela Gheorghiță, în calitate de LOCATOR, pe de o parte

Ș>

S.C.S.R.L. cu sediul social în loc.______________, str._____________________,

nr., jud., tel._________________, înregistrată Ia Registrul Comerțului______________

sub nr.J /    /, Cod Unic de înregistrare nr., cont bancar

deschis la Banca,_____________________reprezentată legal de

, în calitate de LOCATAR, pe de altă parte,

Ținând seama de prevederile:

Hotărârii Consiliului Local nr. 177 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Regulamentul local de publicitate.

In baza Procesului Verbal de evaluare a ofertelor și adjudecarea licitației publice cu ofertă în plic închis organizată Ia data de, pentru închirierea unor amplasamente destinate panourilor publicitare, Având în vedere dispozițiile art. 129 alin 2, lit. c și art. 129, alin 6, lit a din Ordonanța de Guvern nr. 57/2019,

S-a încheiat prezentul Contract de închiriere, prin care părțile contractante au convenit de comun acord asupra următoarelor puncte:

CAPITOLUL I. - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Obiectul Contractului

(1) Contractul are drept obiect închirierea terenului - proprietatea municipiului Botoșani, situat în mun.Botoșani,, nr. panou cf. Anexa ne. 3 din

HCL nr. 177/26.07.2018, unde se vor monta panouri de publicitate - proprietatea locatarului, având o suprafața totală de mp teren. Predarea - primirea suprafeței de teren este consemnată în procesul verbal, anexa la prezentul contract de închiriere.

(2) Destinația terenului este de amplasare panouri publicitare conform documentației de urbanism, iar folosința terenului de către locatar se poate face cu respectarea Caietului de sarcini anexă la prezentul contract.

Art. 2 - Durata contractului

Perioada pentru care se închiriază terenul identificat la art. 1 (1) este 5 (cinic) ani, de la data de până la data de.

Art. 3 - Chiria

 • (1) Chiria pentru bunul care face obiectul închirierii este_____.

 • (2) Prețul va fi indexat anual, cu indicele de inflație înregistrat în anul precedent.

 • (3) Plata chiriei se va face trimestrial, până cel târziu la data de 25 (douăzeci și cinci) a primei luni a trimestrului în curs.

 • (4) Pentru neplata Ia termen a chiriei se datorează majorări de întîrziere calculate în cuantumul stabilit pentru creanțele fiscale.

 • (5) Neplata, în termen, a 2 (doua) trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere și luarea măsurilor pentru eliberarea pe cale administrativă a amplasamentului.

 • (6) In termen de 90 zile de Ia semnarea contractului de închiriere, chiriașul are obligația constituirii unei garanții, reprezentând contravaloarea chiriei pe două luni. Din această sumă vor fi prelevate fără acordul chiriașului, penalitățile și sumele datorate administratorului, în cazul neachitării chiriei pe două trimestre consecutive, din contul special pentru constituirea garanției. în această, locatarul se obligă ca în termen de 30 de zile să-și reconstituie depozitul de garanție.

 • (7) Garanția constituită va fi returnată locatarului în termen de 30 de zile de la data încetării contractului, dacă acesta a achitat toate obligațiile financiare față de locator. în caz contrar garanția constituită va fi reținută în contul datoriilor.

CAPITOLUL II - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

Art. 4 - Drepturile părților

(1) Locatarul are următoarele drepturi:

a) de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenurile se ce fac obiectul

Contractului de închiriere;

 • b) de a folosi bunurile care fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și obiectivelor

stabilite de părți prin prezentul Contract de închiriere.

 • (2) Locatorul are următoarele drepturi:

 • a) de a inspecta bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiției, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.

 • b) de a modifica în mod unilateral, partea reglementară a Contractul de închiriere din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • c) să rezilieze, în mod unilateral, Contractul de închiriere - în cazul în care locatarul nu respectă prevederile Regulamentului local de publicitate aprobat prin Horărârea Consiliului Local al mun. Botoșani nr. 177/2018 și a prevederilor Autorizației de construire emis de Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Botoșani.

 • d) de a rezilia unilateral Contractul, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar cu consecințele ce decurg din prevederile art. 7, alin (3), cu preaviz de 15 zile calendaristice.

 • e) de a reloca amplasamentul în situația în care acesta urmează să fie afectat de o lucrare de utilitate publică.

 • (1) Locatarul are următoarele obligații:

 • a) Să folosească terenul închiriat numai pentru amplasare mijloace de publicitate, în baza și condițiile Regulamentului local de publicitate aprobat prin Horărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 177 din 26 iulie 2018 și a Autorizației de construire emisă de Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani.

 • b) Să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate, a panourilor de publicitate.

în perioada lipsei contractelor de publicitate, au obligația să afișeze reclama proprie sau informații de utilitate publică și educațională.

Nefuncționarea (nedecorarea suprafețelor de expunere în perioada lipsei contractelor de publicitate sau neiluminarea suprafețelor de expunere) conduce la rezilierea unilaterală a Contractului de către locator și la eliberarea terenului pe cale administrativă.

 • c) Să obțină Autorizația de construire în maxim 60 zile de la data semnării Contractului de închiriere. în termen de 90 zile, de la data semnării Contractului de închiriere, locatarul are obligația amplasării efective a panourilor de publicitate pe domeniul public, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini.

 • d) Să nu schimbe destinația amplasamentului, respectiv cel de panou de publicitate.

 • e) Nefinalizarea integrală a investiției și în termenul stabilit, duce la pierderea garanției de bună execuție a Contractului și rezilierea acestuia, după caz.

 • f) Să nu exploateze prin sau împreună cu terți terenul ce face obiectul închirierii fără acordul locatorului. La analiza solicitării pentru emiterea acordului de folosință împreună cu terții, locatorul poate modifica nivelului chiriei.

 • g) (1) Să desființeze mijloacele de publicitate și să restituie terenul locatorului, la încetarea Contractului de închiriere din orice cauză, în deplină proprietate, liber de sarcini, în baza unui Proces verbal de predare-primire.

 • (2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(l) în termen de 15 zile de la încetarea Contractului de închiriere, va duce la desființarea mijloacelor de publicitate pe cale administrativă prin dispoziția primarului, fără emiterea autorizației de desființare și fără sesizarea instanțelor judecătorești.

 • (3) Cheltuielile rezultate ca urmare a acțiunilor prevăzute la alin.(2) sunt în sarcina fostului locatar.

 • h) Să notifice în scris, locatorul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

 • i) Să ia măsurile necesare pentru întreținerea și repararea mijloacelor de publicitate, ori de câte ori este necesar. Materialele din care se vor executa panourile de publicitate vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii și vor avea un aspect estetic, care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

 • j) Să inscripționeze pe mijloacele de publicitate informații privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire.

 • k) Să realizeze panourile publicitare cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.

 • 1) Să plătească, pe toată durata închirierii, chiria, impozitele și taxele datorate bugetului local, precum și celelalte utilități, ele neintrând în prețul chiriei.

 • m) Să depună, în termen de 30 de zile de la data amplasării, declarația de impunere conform Legii nr. 571 din 2003 privind codul de procedură fiscală, republicată și actualizată.

n) Să obțină toate avizele și acordurile necesare amplasării mijloacelor de publicitate și desfășurării activității, pe cheltuială proprie.

o) La încetarea Contractului, din orice cauză, să predea terenul locatorului pe baza unui proces verbal.

p) Să își asume în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata închirierii.

 • a) Să pună la dispoziția locatarului terenul, pe bază de Proces verbal de primire - predare în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării Contractului de închiriere, liber de orice sarcini.

 • b) Să confere locatarului dreptul de folosință asupra terenului;

 • c) Să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de închiriere;

 • d) Să preia terenul, la încetarea Contractului, în baza unui Proces verbal de predare - primire.

Art. 6 - Răspunderea contractuală

 • (1) Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale ori prevederilor legii, partea în culpă datorează celeilalte părți, după caz:

 • a) majorări de întârziere;

 • b) daune interese.

 • (2) Majorările de întârziere se datorează pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a chiriei. Majorările de întârziere se determină conform prevederilor legale pentru creanțele fiscale.

Majorările de întârziere se calculează și se încasează de drept, fără prealabilă notificare.

 • (3) Daunele - interese reprezintă :

 • a) paguba efectivă;

 • b) câștigul nerealizat;

în urma rezilierii Contractului din culpa exclusivă a locatarului, acesta va datora locatorului pentru perioada dintre data încetării de drept a Contractului de închiriere și până Ia părăsirea efectivă a spațiului, daune - interese.

Daunele - interese se datorează la solicitarea părții interesate.

 • (4) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii, următoarele:

 • a) forța majoră;

 • b) cazul fortuit;

 • c) starea de necesitate.

 • (5) Nu constituie cauze exoneratoare de răspundere:

 • - lipsa capacității de plată;

 • - falimentul, insolvența.

Art. 7 - Modificarea și încetarea Contractului

 • 7.1. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale, cu acordul părților.

 • 7.2. Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în Contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b) în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea unilaterală de către locator, cu preaviz de 15 zile adresat chiriașului de a elibera terenul;

 • c) prin acordul părților;

 • d) prin denunțarea unilaterală a Contractului;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului sau de la data comunicată prin Notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată locatorul va calcula despăgubiri.

 • 7.3. Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți.

Contractul se reziliază, de plin drept, prin denunțare unilaterală de către locator, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a locatarului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care locatarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a) a schimbat destinația bunului închiriat tară obținerea acordului locatorului;

 • b) a subînchiriat, împrumutat în totalitate sau în parte terenul închiriat;

 • c) a cedat folosința terenului sau cesionează contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice;

 • d) nu a respectat autorizația de construire;

 • e) a folosit terenul închiriat împreună cu terți (prin subînchiriere, asociere, etc) fără acordul scris al loc atomlui;

 • f) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a chiriei, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de 2 (două) trimestre consecutiv sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic ;

 • g) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere unilaterală, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a locatarului și fără intervenția instanței de judecată;

 • h) nu a constituit garanția de bună plată la Contract;

 • i) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • j) în situația neutilizării panoului de publicitate, acesta se consideră abandonat.

 • k) în cazul neobțînerii autorizației de construire, în termen de max. 60 zile, respectiv nerealizării investiției în cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de închiriere, locatorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere.

în această situație terenul închiriat revine, liber de sarcini, locatorului (fără a fi necesar încheierea Procesului verbal de predare-primire a amplasamentului).

Art. 8 - Diferende, litigii

 • (1) în cazul neachitării la termen a obligațiilor contractuale, pentru recuperarea sumelor datorate se aplică prevederile Codului de Procedură Fiscală.

 • (2) Părțile vor încerca să soluționeze, pe cale amiabilă, orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezentul Contract.

 • (3) în cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (2), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (4) Litigiile dintre părți, altele decât cele prevăzute la art. 7.3 , se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL III - INVESTIȚII

Art. 9 ~ Execuția și recepția lucrărilor de investiții

 • 9.1. Investiția reprezentând montarea panourilor de publicitate pe amplasamente se va face în baza și în condițiile Regulamentului local de publicitate în municipiul Botoșani, aprobat prin Horărârea Consiliului Local nr. 177 din 26 iulie 2018, în conformitate cu prevederile autorizației de construire emisă conform prevederilor legale în vigoare.

 • 9.2. Realizarea investiției, panouri de publicitate care se vor amplasa pe terenul închiriat, se va face pe cheltuiala locatarului.

 • 9.3. Panourile de publicitate pot fi luminoase sau iluminate cu sursă proprie de lumină.

Branșamentul electric al panourilor de publicitate se va face conform autorizației de construire precizată la art. 9.1., după amplasarea mijloacelor de publicitate, în termen de cel mult 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data obținerii autorizației de construire.

 • 9.4. Cheltuielile de realizare a branșamentului electric al mijloacelor de publicitate cad în sarcina locatarului.

 • 9.5. Termenul de obținere a autorizației de construire, de la data semnării Contractului de închiriere, este de cel mult 60 (șaizeci) zile, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini, în vederea reluării procedurii de licitație a amplasamentului.

 • 9.6. în termen de 90 (nouăzeci) zile, de la data semnării Contractului de închiriere, locatarul are obligația amplasării efective a panourilor de publicitate, pe domeniul public, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini,

 • 9.7. Nefinalizarea integrală a investiției, în termenul stabilit la art. 9.6. dă dreptul locatorului la rezilierea unilaterală a Contractului de închiriere, la eliberarea amplasamentului pe cale administrativă fără intervenția instanțelor de judecată și fără plata unor daune în favoarea locatarului, precum și la reluarea procedurii de licitație a amplasamentului.

 • 9.8 Lucrările de investiție se consideră finalizate dacă s-a efectuat recepția lucrărilor.

Art. 10 - Dispoziții finale

 • (1) Plata chiriei nu exonerează locatarul de obligația obținerii autorizației de construire.

 • (2) Prezentul Contract constituie Titlu executoriu.

 • (3) Constituie Anexă la Contract, Procesul verbal de predare - primire teren și Caietul de sarcini.

 • (4) Prevederilor prezentului contract îi sunt adăugate orice alte clauze/condiții prevăzute în

caietul de sarcini care va fi anexă la prezentul contract.

 • (5) Prezentul Contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare.

Locator

Locatar


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4.1 Ia HCL nr. 28 din 31.01.2020

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAȚIE

Subsemnatul în calitate de reprezentant legal al

________________________________________________________ cu sediul în localitatea____________________, strada, nr, bl., sc, ap____, județul,

telefon, Fax:; e-mail:, cont virament deschis la banca:,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. având cod fiscal , solicit înscrierea la licitația organizată în data de, pentru închirierea terenului proprietatea municipiului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, ________________________________________________, nr. panou cf. Anexa 3 din HCL 177/26.07.2018, în scopul amplasării unui panou publicitar.

Reprezentant legal,

(semnătura și ștampila)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4.4 la HCL nr. 28 din 31.01.2020

Instrucțiuni privind modul de desfășurare a licitației și modul de depunere a contestațiilor

Licitația va fi publică cu oferte în plic închis. La licitație pot participa numai reprezentanții legali ai persoanelor juridice sau persoanele fizice care au depus ofertele. Nu pot participa la licitație persoanele juridice aflate în faliment, lichidare, insolvență, care au datorii la bugetul local sau care nu au achitat taxa de folosire a locului public pentru amplasarea panourilor până la dezafectarea acestora sau până la data licitației.

Pentru ca procedura de licitație să se deruleze este necesară existența a minim 2 oferte. în cazul în care nu există oferte sau a fost depusă numai o ofertă, aceasta nu va fi deschisă și procedura va fi reluată în maxim 14 zile lucrătoare. în cazul în care, în continuare, există o singură ofertă, dacă aceasta este conformă, se va declara adjudecatară persoana juridică sau fizică care a depus-o.

în cazul în care există două sau mai multe oferte, comisia va verifica pentru fiecare în parte dacă există toate documentele solicitate. Ofertele care nu conțin toate documentele vor fi descalificate. Nu este admisă completarea documentațiilor după data și ora limită pentru depunerea de oferte sau pe parcursul ședinței de licitație. Oferta care are prețul cel mai mare va fi declarată adjudecatară.

Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Botoșani, sediul din Piața Revoluției nr.l

Prețul de pornire la licitație este de 3,65 lei/mp/zi.

Contravaloarea documentației de înscriere la licitație este de 50 lei, iar garanția de participare la licitație este de 670 lei, reprezentând contravoaloarea a două chirii.

Durata închirierii este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

Documentația pentru licitație poate fi consultată si achiziționată de la Primăria Municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu (sediu Casa Cărții), Calea Naționala nr. 101, începând cu data publicării anunțului, între orele 8,30-16.

Ofertanții vor depune un plic închis pe care se va menționa data licitației și amplasamentul și care va conține următoarele documente:

 • - fișa de înscriere la licitație , semnată de ofertant, fără ștersături sau modificări;

 • - plic interior care va conține oferta propriu-zisă, pe care se înscriu numele sau denumirea ofertantului ;

 • - chitanța care dovedește achitarea taxei de participare la licitație;

 • - chitanța care dovedește achitarea garanției de participare;

Certificat de atestare fiscală, de dată recentă, privind plata obligațiilor către bugetul de stat, bugetul local;

 • - pentru persoane juridice: Certificat constatator de la Registrul Comerțului cu datele firmei si reprezentantii acesteia, din care sa rezulte că firma este în funcțiune si nu se afla în procedură de insolventa; datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitație (B.I/C.I in original si copie);

 • - pentru persoane fizice: copie după actul de identitate .

Garanția de participare la licitație se restituie ofertanților declarați respinși, în maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitărilor scrise. în cazul în care ofertantul adjudecat, se retrage sau renunță la ofertă pierde garanția de participare la licitație. Perioada de depunere a contestațiilor este de 48 ore de la ședința de licitație. Contestațiile se depun la registratura Primăriei municipiului Botoșani. Pentru modul de derulare a ședinței de licitație pot depune contestație numai persoanele juridice ale căror reprezentanți au fost prezenți în sală. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Primar,                                                         Secretar general,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu             Secretar general, Oana Gina Georgescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4.2 la HCL nr. 28 din 31.01.2020

Denumire/Nume prenume________________________________________

Persoana juridica/forma organizare: s.a./s.r.l./a.f./p.f.a.

J /__________/__________

CUI_________________

Tel.fax____________________

OFERTA

Pentru terenul proprietatea municipiului Botoșani, în scopul amplasării structurilor de publicitate, situat în municipiul Botoșani, ~ , nr. panou cf Anexa 3 din HCL nr. nr. 177/26.07.2018, ce se scoate la licitație în

ziua de, ofer suma de adică (in litere).

Reprezentant legal,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4.3 Ia HCL nr. 28 din 31.01.2020

FIȘĂ DE INFORMAȚII

Denumire/Nume prenume_________________________________________

Persoana juridica/forma organizare: s.a./s.r.l./a.f./p.f.a. conform

Document____________

Nr.seria data eliberării

Sediul social/ domiciliu județul: , localitatea

Str.,nr._____, bl._____, sc._____, ap.

Tel., fax

Cont deschis la:_______________________________________________

Nr.__________________________

DECLARAȚIE DE PARTICIARE

Prin prezenta, în calitate de reprezentant legal al , declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de documentația pentru participare la licitație ( caiet de sarcini, contract -cadru, instrucțiuni de participare la licitație), nu am obiecțiuni referitoare la forma și fondul acesteia și solicit înregistrarea ca participant la licitație, asumându-ne toate obligațiile legale.

Reprezentant legal,

Data,


Semnătura,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu