Hotărârea nr. 276/2020

HOTĂRARE Privind aprobare documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent - aleea Teodor Candiescu nr. 4, CF/NC nr. 51259 in vederea realizării obiectivului „Construire 3 locuinte izolate P+1E” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent -aleea Teodor Candiescu nr. 4, CF/NC nr. 51259în vederea realizării obiectivului “Construire 3

locuințe izolate P+1E”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent - aleea Teodor Candiescu nr. 4, CF/NC nr. 51259în vederea realizării obiectivului “ Construire 3 locuințe izolate P+1E”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația ”Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent -aleea Teodor Candiescu nr. 4, CF/NC nr. 51259“ în vederea realizării obiectivului “ Construire 3 locuințe izolate P+1E” de către investitorul Zetu Florin, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 31/2018, întocmit de S.C. Hevra Criss Photography S.R.L. - urbanist coordonator cu drept de semnătură arh. urb. Garet Irina Oana, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcele de referință = Lot 1= 429,56 mp, Lot 2 = 343,82 mp, Lot 3 = 354,24 mp, Lot 4 acces comun = 137,43mp, Lot 5 supralărgire alee de acces existentă = 81,95 mp

  • P.O.T. = Lot 1 max. 15,50%; Lot 2 max. 19,20%; Lot 3 max. 18,60%

  • C.U.T. = Lot 1 max. 0,310; Lot 2 max. 0,385; Lot 3 max. 0,375

  • Locuințe izolate

  • o Regim de înălțime: P+1E

o Suprafața construită la sol: 65,92 mp./locuință

o Suprafața construită desfășurată: 127,52 mp. /locuință

o Suprafață spații verzi: 660,98 mp. din total St 1347 mp

o H max la streașină = +8,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 27.08.2020

Nr. 276