Hotărârea nr. 275/2020

HOTĂRARE Privind aprobare documentatiei P.U.D. str. Neculai Sofian nr. 6, CF/NC nr. 66914 in vederea realizării obiectivului „Construire locuintă Spartial+P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - str. Neculai Sofian nr. 6, CF/NC nr. : 66914în vederea realizării obiectivului “construire locuință Sparțial+P+M și împrejmuire teren”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Neculai Sofian nr. 6, CF/NC nr. : 66914în vederea realizării obiectivului “construire locuință Sparțial+P+M și împrejmuire teren”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația Plan Urbanistic de Detaliu - str. Neculai Sofian nr. 6, CF/NC nr. : 66914“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuință Sparțial+P+M și împrejmuire teren” de către investitorul Grigore Robert Florin, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 31/2020, întocmit de S.C. H.Art Studio S.R.L. - urbanist cu drept de semnătură c.arh. urb. Mihăilescu Mihai, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții :

  • S parcelă de referință = 1000,00 mp

  • P.O.T. = max. 18,0 %

  • C.U.T. = max. 0,400

  • Locuință

o Regim de înălțime : Sparțial+P+M

o H max la streașină = +6,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o H max la coamă = +10,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

  • Împrejmuirea spre stradă se va realiza conform prevederilor planșei U03 - reglementări urbanistice

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 27.08.2020

Nr. 275