Hotărârea nr. 272/2020

HOTĂRARE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z. str. Pod de Piatră nr.47, NC/CF 55106 in vederea realizării obiectivului „Construire locuinte colective P+2E+M” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “P.U.Z. - Str. Pod de Piatră nr.47, NC/CF 55106 ” în vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+2E+M"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “P.U.Z. - Str. Pod de Piatră nr.47, NC/CF 55106” în vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+2E+M ",

văzând avizele organismelor teritoriale interesate, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “P.U.Z. - Str. Pod de Piatră nr.47, NC/CF 55106” în vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+2E+M ", pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 2008/2020 întocmită de către proiectant general - S.C. CASA CHIRIAC S.R.L., coordonator urbanist - Arh. Dan O. BOTEZ, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • Suprafața totală teren = 1489,00mp din acte (1636,00mp din măsurători),

 • Funcțiunea propusă - pentru amplasamentul studiat se modifică funcțiunea existentă stabilită prin P.U.G.B. - ZCAD - în LMul - subzonă exclusiv rezidențială cu clădiri de tip urban (locuințe și funcțiuni complementare)

 • Construcții propuse - bloc locuințe colective - Sc = 353,07 mp - 21,58% - max. 22%

- Scd = 1325,00mp - 0,834 - max.0,90

 • Regim de înălțime -P+2E+M

 • H max (cornișă)=10,00 m măsurat în planul fațadelor de la cota terenului sistematizat

=12,50 m măsurat de la cota terenului sistematizat la cota strasinei lucarnelor de la mansardă

 • H max coamă = 15,15 m

 • POT propus = 21,58% -max. 22%

 • CUT propus = 0,834 - max. 0,90

 • spații verzi propuse - cca 699,40 mp - propus 42,75% - min 42,33%

 • circulații carosabile - 270,00mp - 16,50%

 • circulatii pietonale - 113,53mp - 6,95%

 • locuri de parcare -200mp - 16locuri/16 apartamente propuse -12,22%

 • Împrejmuirea terenului se menține pe limitele laterale și posterioară de proprietate; se desființează spre alinimanet

 • Acces pietonal și auto: din str. Pod de Piatră

 • Nr. parcări - prin documentație se propun 16locuri/ 1 loc de parcare pentru fiecare unitate de locuit.

 • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

 • Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării

  obiectivului.


Art. 2 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin Art.1, lucrările pe domeniul public al municipiului Botoșani privind asigurarea utilităților din str. Pod de Piatră, așa cum sunt ele configurate în documentația de urbanism, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului. Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

Art. 3 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 4 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 5 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 27.08.2020

Nr. 272