Hotărârea nr. 271/2020

HOTĂRARE Privind aprobarea documentatiei P.U.D. str. Soseaua Iasului nr. 89, CF/NC 52757 in vederea realizării obiectivului „construire unitate specializată în vopsirea si tratarea la suprafată a metalelor” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Șoseaua Iașului nr. 89, CF/NC 52757” în vederea realizării obiectivului

„construire unitate specializată în vopsirea și tratarea la suprafață a metalelor”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Șoseaua Iașului nr. 89, CF/NC 52757” în vederea realizării obiectivului „construire unitate specializată în vopsirea și tratarea la suprafață a metalelor”

văzând avizele organismelor teritoriale interesate, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Șoseaua lașului nr. 89, CF/NC 52757în vederea realizării obiectivului „construire unitate specializată în vopsirea și tratarea la suprafață a metalelor”, de către investitor SC PRIORITY AUTO SRL, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 2374/2020, întocmit de către SC PROIECT BOTOȘANI SRL, coordonator proiect: URB. arh. M. Tulbure, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 1450,00 mp

  • P.O.T. = propus 24,13 %

  • C.U.T. = propus 0,275

  • unitate specializată în vopsirea și tratarea la suprafață a metalelor

o Regim de înălțime: P+1Eparțial

o H max la cornișă = 6,50m

o H max la coamă = 9,50 m

o Suprafața construită : 350,00mp.

o Suprafața construită desfășurată : 400,00 mp.

Art.2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art.3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art.4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 27.08.2020

Nr. 271