Hotărârea nr. 270/2020

HOTĂRARE Privind sustinerea unor structuri sportive prin acordarea unui sprijin financiar in conditiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind susținerea unor structuri sportive prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind susținerea unor structuri sportive prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, văzând:

  • - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice, Serviciului juridic-contencios și Serviciului management proiecte, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

  • - solicitările Asociației Club Sportiv Magnum Botoșani (CSM Botoșani) și Asociației Fotbal Club Botoșani, precum și documentele prezentate în susținerea acestora,

  • - în baza dispozițiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungire a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale bugetului local al municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Asociației Club Sportiv Magnum Botoșani

(CSM Botoșani), CIS nr. BT/A2/00005/2017, CUI 36490736, structură sportivă înființată în baza ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

(2) Sprijinul financiar este în sumă de 158105 lei și se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale structurii sportive pe durată stării de alertă, începând cu luna august a anului 2020.

Art. 2  (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Asociației Fotbal Club Botoșani, CIS nr.

00001904, CUI 16391800, structură sportivă înființată în baza ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

(2) Sprijinul financiar este în sumă de 355000 lei și se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale structurii sportive pe durată stării de alertă, începând cu luna august a anului 2020.

Art. 3 Structurile sportive menționate la art. 1 și art. 2, beneficiare ale sprijinului financiar, răspund de modul de utilizare a sumelor acordate, conform destinației pentru care au fost alocate, în conformitate cu legislația în vigoare, și cu obligația de a justifica modul de utilizare a sprijinului financiar.

Art. 4 (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va încheia un contract privind acordarea sprijinului financiar, care va include următoarele elemente și clauze:

  • a) părțile contractante

  • b) valoarea sprijinului financiar

  • c) obiectul sprijinului financiar

  • d) modalitatea de acordare a avansului de 30 % din valoarea sprijinului financiar și modalitatea de justificare ulterioară a acestuia

  • e) modalitatea de acordare a sprijinului financiar după justificarea avansului

  • f) modul și termenele de justificare a sumelor primite cu titlul de sprijin financiar

  • g) posibilitatea limitării sprijinului financiar acordat, în condițiile modificării legislației incidente în materie

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) va fi redactat prin grija Serviciului juridic- contencios și a Serviciului management proiecte, va fi semnat de Primarul municipiului Botoșani și de către șefii compartimentelor de specialitate al acestuia implicate în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, și va fi prezentat în proxima ședință a Consiliului Local.

Art. 5 Fondurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri sunt prevăzute în bugetul local la Capitolul 67 „Cultură, Recreere și Religie”, Subcapitolul „Servicii recreative și sportive, articolul „ Asociații și Fundații”.

Art. 6 Primarul municipiului Botoșani prin compartimentele aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 27.08.2020

Nr. 270