Hotărârea nr. 27/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) și b) și art.357, alin. (1) și alin. (4) din O.U.G.

57/2019, privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (2) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat

al municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

Nr.

Crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

1

Str. Pacea nr. 47

Teren Cc -

2438,00 mp

2

Str. Primaverii nr. 18 ( fost nr. 22) - adiacent spațiu comercial

Teren Cc -

24,30 mp

3

Str. 1 Decembrie nr. 45

Teren Cc -

101,83 mp

4

Str. Pacea nr. 36 (nr. cad. 67225)

Teren Cc -

554,00 mp

5

Str. Independentei nr. 9, sc. F, ap. 2 - adiacent

Teren Cc -

37,00 mp

6

Str. Dragoș Vodă nr. 20

Teren cale acces -199,00 mp

7

Str. Patriarh Teoctist Arapașu nr. 20 (nr. cad. 67246 )

Teren Cc -

300,00 mp

8

Aleea Pacea nr. 1 - baterie garaje, garaj poz. 9

Teren Cc -

22,00 mp

9

Calea Nationala nr. 63 - baterie garaje, garaj poz. 8

Teren Cc -

21,00 mp

10

Calea Nationala nr. 63 - baterie garaje, garaj poz. 15

Teren Cc -

21,00 mp

11

Str. Primaverii nr. 13 - baterie garaje, garaj poz. 3

Teren Cc -

10,70 mp

12

Str. luliu Maniu nr. fn

Teren Cc -

132,00 mp

13

Str. Izvoarelor nr. 5 - baterie garaje, garaj

Teren Cc -

15,18 mp

Nr.

Crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

14

Calea Nationala nr. 65 - baterie garaje, garaj

Teren Cc -

21,00 mp

15

Aleea Tiberiu Crudu nr. 6A (spatiu comercial)

Teren Cc -

48,50 mp

16

Str. Nicolae lorga nr. 39 - baterie garaje, garaj poz. 2

Teren Cc -

19,25 mp

17

Str. Nicolae lorga nr. 39 - baterie garaje, garaj poz. 3

Teren Cc -

19,25 mp

18

Str. Nicolae lorga nr. 39 - baterie garaje, garaj poz. 5

Teren Cc -

19,25 mp

19

Aleea Grivița fn - adiacent Punct termic

Teren Cc -

32,70 mp

20

Str. Octav Onicescu nr. 6 - baterie garaje, garaj poz. 25

Teren Cc -

19,25 mp

21

Aleea Crizantemelor nr. fn - baterie garaje, garaj poz.

7

Teren Cc -

18,00 mp

22

Str. Dreptatii nr. 8, sc. C ( fosta str. Imparat Traian nr. 72), ap.

1 - extindere

Teren Cc -

11,00 mp

23

Str. Dreptatii nr. 8, sc. C ( fosta str. Imparat Traian nr. 72), ap.

1 - extindere

Teren Cc -

14,00 mp

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 1 - 23 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică poziția nr. 1 la art. 1, alin. 1 la H.C.L. 189 din 26.07.2018 în sensul suplimentării cu 2, 00 mp a suprafeței de teren din Aleea Curcubeului nr. 3, sc. A, ap. 2 - extindere, de la 15,00 mp la 17,00 mp, în urma măsurătorilor ce corespund cu realitatea din teren, conform anexei nr. 24 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 27