Hotărârea nr. 269/2020

HOTĂRARE Privind neexercitarea dreptului de preemptiune pentru cumpărarea imobilului situat in municipiul Botosani, Calea Natională nr. 62 (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 62

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind necesitatea punerii în dezbatere a neexercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 62,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (8) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în mun. Botoșani, Calea Națională nr. 62, înscris în Lista Monumentelor Istorice, cu denumirea “Casa Moscovici”, azi S.C. Nord Proiect S.A., cu codul BT-II-m-B-01913.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 27.08.2020

Nr. 269