Hotărârea nr. 268/2020

HOTĂRARE Privind preluarea din administrarea DSPSA Botosani in administrarea Consiliului local al Municipiului Botosani a unui numặr de 4 căsute de lemn situate in Parcul “Mihai Eminescu” (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind preluarea din administrarea DSPSA Botoșani în administrarea Consiliului local al Municipiului Botoșani a unui număr de 4 căsuțe de lemn situate în Parcul „Mihai Eminescu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind preluarea din administrarea DSPSA Botoșani in administrarea Consiliului local al Municipiului Botoșani a unui număr de 4 căsute de lemn situate in Parcul Mihai Eminescu,

având în vedere adresa D.S.P.S.A. întegistrată sub nr. 17269 din 18.08.2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129, alin.(6), lit. (b) și art. 354 și art.355 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.(a) coroborate cu prevederile art. 139, alin. (3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea din administrarea DSPSA Botoșani în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani a unui număr de 4 căsuțe de lemn situate în Parcul „Mihai Eminescu”.

Art. 2 Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a unui număr de 4 căsuțe de lemn situate în Parcul Mihai Eminescu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Predarea-primirea bunurilor imobile se va face pe bază de proces-verbal, care va fi încheiat între parți în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                       Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 27.08.2020

Nr. 268

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 268 DIN 27.08.2020

NR. CRT.

DENUMIRE

NR. DE

INVENTAR

VALOARE - LEI

1

Căsuță din lemn - 9 mp

24

4430,15

2

Căsuță din lemn - 9 mp

25

4430,15

3

Căsuță din lemn - 9 mp

26

4430,15

4

Căsuță din lemn - 9 mp

27

4430,15

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu