Hotărârea nr. 267/2020

HOTĂRARE Privind aprobarea preturilor locale ale energiei termice produsă si livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botosani (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice produsă și livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale ale energiei termice livrată utilizatorilor de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate INT 3638/19.08.2020 al Compartimentului Energetic din cadrul Direcției de Dezvoltare Locală, precum și raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Botoșani, în conformitate cu :

  • - Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015 privind aprobarea „Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică, produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schemă de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență” cu modificările și completările ulterioare,

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 425/20.12.2019 privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice produsă și livrată utilizatorilor de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani,

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.02.2018 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturată populației de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani,

  • - Decizia A.N.R.E. nr. 1083 /29.06.2020 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET în perioada iulie-octombrie 2020 din centrala de cogenerare CET Botoșani aparținând S.C. Modern Calor S.A. Botoșani,

  • - Prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) și e) și art. 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325 / 2006,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prețul local pentru activitatea de producere si furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte de 46,14 lei/GJ (193,19 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici.

Art. 2 Se aprobă prețul local pentru activitatea de producere, transport și furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte de 54,03 lei/GJ (226,37 lei/Gcal), exclusiv TVA, destinată agenților economici.

Art. 3 Se aprobă prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte de 79,32 lei/GJ (332,37 lei/Gcal), exclusiv TVA, destinată agenților economici.

Art. 4 Se aprobă prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte de 94,40 lei/GJ (395,52 lei/Gcal), inclusiv TVA, destinată populației.

Art. 5 Se aprobă subvenția unitară de la bugetul local de 51,44 lei/GJ (215,52 lei/Gcal), inclusiv TVA, din prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte de 94,40 lei/GJ (395,52 lei/Gcal), inclusiv TVA, destinată populației.

Art. 6 Dispozițiile art.1-5 se aplică începând cu data de 01 august 2020.

Art. 7 Primarul municipiului Botoșani prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Modern Calor S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 27.08.2020

Nr. 267