Hotărârea nr. 263/2020

HOTĂRARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani, 27.08.2020

Nr. 263

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 263 DIN 27 AUGUST 2020

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

DURATA APROBATĂ

1

GĂINĂ NECULAI

Contract concesiune nr.

4492 din 25.09.2013

Până la 31.03.2025

2.

ȘFAIȚER PETRONELA ALINA

Contract concesiune nr.

5037 din 03.10.2018

Până la 31.03.2025

3.

NISTOR GHEORGHE

Contract concesiune nr.

1522 din 05.05.1998

Până la 31.03.2025

4.

COJOCARIU DORIN EUGEN

Contract concesiune nr.

1562 din 21.07.1998

Până la 31.03.2025

5.

PĂLIMARU CRINUȚA

Contract concesiune nr.

2219 din 30.07.2001

Până la 31.03.2025

6.

ȘURUBARU COSTEL

Contract concesiune nr.

924 din 15.09.1994

Până la 31.03.2025

7.

AMARIEI IOAN

Contract concesiune nr.

418 din 03.12.1993

Până la 31.03.2025

8.

ARAMĂ VALERIU

Contract concesiune nr.

3634 din 17.07.2008

Până la 31.03.2025

9.

LIVADARIU VERONICA

Contract concesiune nr.

1139 din 19.06.1996

Până la 31.03.2025

10

ȚIGHILIU CEZAR

Contract concesiune nr.

3298 din 30.05.2006

Trei ani

11.

DULCEANU NECULAI

Contract concesiune nr.

613 din 17.08.1994

Până la 31.03.2025

12.

I.I. BRUMARIU ANGELICA

Contract concesiune nr.

2986 din 01.04.2005

Trei ani

13.

TUDOSE GABRIEL

Contract concesiune nr.

1634 din 10.12.1998

Până la 31.03.2025

14.

I.I. BOAMBĂ ANGELICA

Contract concesiune nr.

1788 din 31.08.1999

Trei ani

15.

I.I. BOAMBĂ ANGELICA

Contract concesiune nr.

1512 din 01.04.1998

Trei ani

16.

COTEȚ GABRIEL

Contract concesiune nr.

4045 din 17.03.2010

Trei ani

17.

HODAN DUMITRU

Contract concesiune nr.

643 din 08.09.1994

Până la 31.03.2025

18.

I.I. DONOS NICULINA

Contract concesiune nr.

4128 din 24.01.2011

Trei ani

19.

LEONTE ROMICĂ

Contract concesiune nr 3516 din 04.06.2007

Până la 31.03.2025

20.

S.C. GEROM S:R.L.

Contract concesiune nr. 2565 din

10.04.2003

Trei ani

21.

CONSTANTIN GHEORGHE

Contract concesiune nr.

4496 din 15.10.2013

Trei ani

22.

NICOLAU GHEORGHE

Contract concesiune nr.

3652 din 26.02.2008

Până la 31.03.2025

23.

S.C. GIANNY PROD S.R.L.

Contract concesiune nr.

2868 din 11.06.2004

Trei ani

24.

TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA

Contract concesiune nr.

1956 din 08.06.2000

Trei ani

25.

CRISTIAN LAZAROVICI

Contract concesiune nr.

4693 din 04.05.2015

Trei ani

26.

LĂȚESCU PETRU

Contract concesiune nr .

1310 din 28.02.1997

Până la 31.03.2025