Hotărârea nr. 262/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmărirea si receptia lucrărilor de interventie la retelele edilitare de utilităti publice pe raza municipiului Botosani (Publicarea pe site: 09 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor de intervenție, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, privitor la modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor de intervenție, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Botoșani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.60/2018,

având în vedere raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și raporturile de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Legii nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, emis de Ministerul Transporturilor, Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.129 alin.(2) lit.b) și c), alin.(7) lit. m) și n), art.284, art.285, art.286 alin.(4) și art.287 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Regulamentul privind stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor de intervenție, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.60/2018, se modifică, se completează și se înlocuiește cu Regulamentul din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Dispozițiile din Regulamentul aprobat conform art.1 în legătură cu stabilirea faptelor ce constituie contravenții, constatarea și sancționarea acestora, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin aducere la cunoștință publică și publicare în Monitorul Oficial Local.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentului act normativ se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 27.08.2020

Nr. 262

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 262 DIN 27 AUGUST 2020

REGULAMENT

privind stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor de intervenție și Acordurilor Administratorului Drumului, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenții la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Botoșani

CAP.I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.7/2020 pentru completarea și modificarea Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și a Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată de O.U.G. nr.13/2008, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,O.G.nr.43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Codul Civil.

Art.2 Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării în condiții optime a procedurii de eliberare a Acordurilor Administratorului Drumului și a avizelor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice, de urmărire și recepție a lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere în urma lucrărilor de intervenție asupra rețelelor edilitare de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani.

Art.3 Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de modernizare, investiții, branșamente, racordare, extindere și intervenții în caz de avarii la rețelele edilitare de utilități publice de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani efectuate de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

Art.4 În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

 • - ocuparea domeniului public - dreptul de trecere exercitat de către operatorii de servicii de utilități publice în baza prevederilor art. 5 alin. 2 din Legea nr. 51/2006;

 • - utilizare temporară a domeniului public - utilizarea pe durată determinată a domeniului public a municipiului Botoșani, pentru efectuarea lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare existente, prin schimbarea temporară a folosinței inițiale a domeniului public (drum deschis circulației rutiere/drum închis);

 • - avarie - defecțiune în rețeaua edilitară existentă care necesită intervenția de urgență a operatorului autorizat;

 • - taxă de utilizare temporară a domeniului public - taxa datorată de executantul lucrării de intervenție la rețelele edilitare, pentru utilizarea temporară a domeniului public în scopul efectuării intervenției;

 • - forță majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

CAP.II.ELIBERAREA AVIZELOR ȘI ACORDURILOR

 • II.1.Eliberarea avizelor pentru lucrări de modernizare, investiții, extindere, branșamente, racordare și a Acordurilor Administratorului Drumului

Art.5 (1) În cazul lucrărilor de investiții sau modernizare, avizele de intervenție se eliberează deținătorilor/administratorilor de rețele edilitare de utilități publice sau executanților în numele deținătorilor/ administratorilor de rețele edilitare de utilități publice, când aceștia au calitatea de beneficiari.În celelalte situații se pot elibera avize de intervenție și persoanelor fizice, persoanelor juridice sau prestatorilor autorizați care intervin la aceste tipuri de rețele.

 • (2) În cazul lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă este necesară eliberarea Acordului Administratorului Drumului (model conform Anexa 5) prin Direcția Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani. Eliberarea acestui acord nu elimină obligativitatea obținerii de către beneficiarul lucrării a avizului de intervenție.

 • (3) În cazul lucrărilor de construcții și amenajări pentru un bun imobil pentru care se eliberează autorizație de construire de către Direcția Urbanism, aceasta va include în mod obligatoriu și lucrările de branșamente/racorduri necesare, pentru care Direcția Edilitare va emite în prealabil Acordul Administratorului Drumului pentru aceste lucrări. În acest caz, beneficiarul va solicita emiterea unui aviz de intervenție pentru fiecare tip de branșament/ racord care îl dorește a fi executat la imobil și care va fi eliberat în momentul în care beneficiarul are posibilitatea de a efectua lucrarea.

 • (4) Termenul de valabilitate al Acordului Administratorului Drumului în cazul de la alin.(3) va fi egal cu cel prevăzut pentru Autorizația de Construire. Pentru celelalte cazuri de lucrări de branșamente și racorduri, termenul de valabilitate al acordului va fi de maxim 6 luni de la data emiterii.

 • (5) Pentru eliberarea Acordului Administratorului Drumului beneficiarul va achita o taxă de 100 lei la Direcția Impozite și Taxe Locale.

Art.6 (1) Pentru eliberarea avizului de intervenție solicitantul va depune la registratura Primăriei Municipiului Botoșani următoarele documente:

 • a) - cerere de eliberare a avizului (cererea poate fi făcută și de executant/constructor în numele beneficiarului);

 • b) - copie după Autorizația de Construire, pentru cazurile în care este necesară eliberarea acesteia, sau după Acordul Administratorului Drumului, pentru cazurile în care nu este necesară eliberarea Autorizației de Construire;

 • c) - planul de situație sau o schiță, după caz, privind zona de intervenție, pe care să fie marcată zona afectată;

 • d) - grafic de eșalonare al lucrărilor pe zile și tronsoane, în cazul lucrărilor de modernizare, investiții sau extindere, care va conține data începerii lucrărilor, data finalizării lucrărilor, natura (spațiu verde, trotuar, carosabil) și suprafața (în m2) zonei afectate; lungimea unui tronson de șanț nu va depăși 100ml;

 • e) - dovada achitării taxei de utilizare temporară a domeniului public pe perioada efectuării lucrărilor în conformitate cu Hotarârea Consiliului Local ce stabilește cuantumul acestor taxe;

 • f) - copie după proiectul de semnalizare rutieră și siguranța circulației în zona de intervenție, în cazul lucrărilor de amploare și cu grad ridicat de complexitate (se depune numai după obținerea avizării din partea Poliției Rutiere a municipiului Botoșani);

 • g) - contract ferm încheiat cu o firmă autorizată pentru lucrări de refacere care are executate lucrări în domeniu pe baza de contract și care face dovada capabilității de a executa acest gen de lucrări în condițiile impuse de prezentul Regulament.

 • (2) Primăria Municipiului Botoșani va elibera avizele de intervenție în cazul lucrărilor de branșament sau racordare în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrării cererii, iar în cazul lucrărilor de modernizare, investiții sau extindere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 • (3) Vor fi exceptate de la plata taxei de utilizare temporară a domeniului public lucrările care au ca autoritate contractantă Municipiul Botoșani, precum și operatorii ce beneficiază de scutire în baza legislației în vigoare.

 • (4) În situația în care documentația depusă pentru obținerea avizului de intervenție conține neconformități va fi înapoiată solicitantului în vederea rezolvării acestora în termen de 2-4 zile lucratoare de la data depunerii. După rezolvarea neconformităților se va relua procedura de depunere a documentației.

 • (5) Pentru eliberarea Acordului Administratorului Drumului, solicitantul va depune la registratura Primăriei Municipiului Botoșani următoarele documente, în copie:

 • a) cerere de eliberare a acordului (model conform Anexa 4);

 • b) proiect tehnic întocmit de specialist atestat, cu drept de semnătură;

 • c) viză verificator atestat MLPAT pentru exigențele prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • d) plan de încadrare în zonă;

 • e) extras de Carte Funciară de informare, actualizat la zi, valabil 30 de zile;

 • f) extras de plan cadastral, actualizat la zi, valabil 30 de zile;

 • g) dovada titlului asupra imobilului;

 • h) avizele și acordurile de amplasament ale deținătorilor/administratorilor rețelelor de utilități:

 • - alimentare cu apă;

 • - canalizare;

 • - alimentare cu energie electrică,

 • - alimentare cu energie termică,

 • - alimentare cu gaze naturale,

 • - telefonizare,

 • i) avizul Ministerului Culturii, dacă imobilul ce urmează a fi racordat este monument istoric sau este situat în zona de protecție;

 • j) avizul Poliției Rutiere;

 • k) acordul coproprietarilor (dacă este cazul);

 • l) profil transversal care să includă poziția rețelei propuse și distanța față de cele existente;

 • m) dovada achitării taxei pentru eliberarea Acordului Administratorului Drumului.

 • (6) În situația în care se solicită eliberarea unei Autorizații de construire, pentru emiterea Acordului Administratorului Drumului nu mai este necesară depunerea documentelor solicitate la alin.1), lit.f) și g). De asemenea, dacă există certitudinea că zona de lucru nu este străbătută de unele din rețelele de utilități precizate la art.(1), lit.h), nu va fi necesară depunerea de către beneficiar a avizelor și acordurilor de amplasament ale deținătorilor/ administratorilor respectivelor rețele de utilități, pentru obținerea Acordului Administratorului Drumului.

 • (7) Acordul Administratorului Drumului va fi eliberat, după caz, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru eliberarea acordului.

 • (8) Vor fi exceptate de la plata taxei pentru eliberare Acordului Administratorului Drumului lucrările de branșamente și racorduri care au ca autoritate contractantă Municipiul Botoșani și Consiliul Local Botoșani, precum și orice cazuri pentru care este prevăzută, de legislația în vigoare, scutirea la plată.

 • (9) În situația în care documentația depusă pentru eliberarea Acordului Administratorului Drumului conține neconformități, va fi înapoiată solicitantului pentru rezolvarea acestora, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii. După rezolvarea neconformităților se va relua procedura de depunere a documentelor.

Art.7 (1) Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului de intervenție inițial. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un alt aviz pentru lucrări prin depunerea cererii însoțită de documentele menționate la art.6, alin.(1).

 • (2) Neînceperea lucrărilor în perioada avizată duce după sine pierderea valabilității Acordului Administratorului Drumului inițial. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un alt acord pentru efectuarea lucrărilor, prin depunerea unei noi cereri însoțită de documentele precizate anterior la art.5, alin.(5) și pentru care va fi plătită din nou taxa pentru eliberarea acordului.

Art.8 Orice modificare de traseu din cadrul unei lucrări va fi anunțată în prealabil de beneficiarul/executantul acesteia la Primăria Municipiului Botoșani în vederea avizării noii soluții

Art.9 (1) În cazul lucrărilor de modernizare, investiții sau extindere perioada pentru care se poate elibera un aviz de intervenție este de maxim 60 de zile calendaristice, iar pentru lucrările de branșament sau racordare perioada este de maxim 3 zile lucratoare..

 • (2) Pentru lucrările de modernizare, investiții sau extindere, în situația în care lucrarea este de mare amploare și complexitate și nu este posibilă finalizarea ei în perioada anterior menționată solicitantul va depune cereri de eliberare a avizelor pentru tronsoane de lucrare, cu precizarea că nu va fi eliberat aviz pentru un tronson nou până la finalizarea (inclusiv refacerea provizorie cu macadam sau pavele până la nivelul carosabilului sau trotuarelor care să asigure condiții normale de trafic pentru autovehicule și pietoni) celui pentru care s-a solicitat anterior eliberare de aviz.Excepție fac lucrările punctuale, cu grad ridicat de complexitate (care va fi stabilit de comun acord între beneficiar/executant și Primăria Municipiului Botoșani), care nu pot fi tronsonate, și pentru care se vor stabili, de comun acord între părțile anterior menționate, în mod individual pentru fiecare caz în parte, termenele de finalizare.

 • (3) Se poate acorda o prelungire a termenului pentru care este eliberat un aviz în situația în care solicitantul prezintă o motivare temeinică.Prelungirea se poate face o singură dată, prin eliberarea unui aviz nou, pentru o perioada care să nu depașească 1/2 din cea solicitată inițial și numai după achitarea unei penalizări în cuantum egal cu dublul taxei de utilizare temporară a domeniului public stabilită prin Hotărîrea Consiliului Local care stabilește valoarea acestei taxe, indiferent de natura solicitantului.Excepție fac cazurile de forță majoră și cazurile în care condițiile meteorologice nu permit efectuarea lucrărilor.În aceste situații, prlungirea se va face cu o perioadă echivalentă cu perioada în care nu s-au putut desfășura lucrările și fără plata penalizării aferente.

 • (4) În situații deosebite, în care nici după expirarea termenului de prelungire lucrarea nu este finalizată, până la finalizarea lucrărilor, se vor solicita avize pentru care se va achita o penalizare în cuantum egal cu triplul taxei de utilizare temporară a domeniului public stabilită prin Hotărîrea Consiliului Local care stabilește valoarea acestei taxe, indiferent de natura solicitantului.

 • (5) În situația în care nu se eliberează Autorizație de Construire, se poate acorda o singură prelungire a termenului pentru care este eliberat Acordul Administratorului Drumului. Perioadă de prelungire nu va depăși ă din cea pentru care s-a eliberat inițial acordul și numai după o motivare temeinică din partea solicitantului și achitarea unei penalizări în cuantum egal cu valoarea taxei pentru eliberarea acordului.

 • (6) În situația în care se eliberează Autorizație de construire, prelungirea perioadei de valabilitate a Acordului Administratorului Drumului se face concomitent cu cea a Autorizației de construire, după achitarea unei penalizări în cuantum egal cu valoarea taxei pentru eliberarea acordului.

Art.10 (1) Solicitantul are obligația de a respecta condițiile trecute în avizul de intervenție (model conform Anexa 1).

(2) Solicitantul are obligația de a respecta condițiile trecute în Acordul Administratorului Drumului (model conform Anexa 5).

Art.11 O situație a avizelor de intervenție eliberate de Direcția Edilitare va fi transmisă săptamânal prin e-mail sau fax Poliției Locale Botoșani care va avea obligația controlului respectării condițiilor din aviz și încadrarea în termenele de execuție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

II.2.Eliberarea avizelor pentru intervenții în regim de urgență în caz de avarii la rețelele edilitare de utilități publice

Art.12 (1) Intervențiile în regim de urgență pentru remedierea avariilor la rețelele edilitare de utilități publice pot fi efectuate numai de către deținătorii/administratorii acestor rețele sau de societăți autorizate în domeniu, cu care deținătorii/administratorii de rețele publice de utilități au încheiate contracte ferme de execuție lucrări.

(2) Aceștia au obligația ca în termen de maxim 48 de ore de la identificarea motivului pentru care este necesară intervenția să depună la sediul Primăriei Municipiului Botoșani o solicitare în vederea eliberării avizului de intervenție în regim de urgență în caz de avarii care va conține următoarele informații:

a)-locația în care are loc intervenția;

b)-motivul intervenției;

c)-suprafața afectată (în m2) și natura acesteia (carosabil, trotuar, spațiu verde);

d)-schița zonei de intervenție;

e)-perioada intervenției;

f)-responsabilul lucrării.

(3) Eliberarea avizului (model conform Anexa 2) se va face numai după ce se face dovada achitării taxei de utilizare temporară a domeniului public pe perioada intervenției, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local care stabilește cuantumul acestor taxe. Excepție de la plata acestei taxe o fac operatorii rețelelor edilitare de utilități publice aflați în subordinea Consiliului Local Botoșani sau Consiliului Județean Botoșani sau care beneficiază de scutire la plată în baza legislației în vigoare.

CAP.III.EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • III.1. Lucrări de modernizare, investiții, extindere, branșamente, racordare

Art.13(1) Lucrările de modernizare, investiții, extindere, branșamente, racordare (incluzând și lucrările de refacere aferente) pot fi efectuate în perioada 15.03 - 15.11 a fiecărui an.

 • (2) Excepție pot face lucrările de importanță majoră de interes local finanțate din fonduri publice, europene sau private și a căror nefinalizare la termen pune în pericol finanțarea lucrărilor sau siguranța în exploatare a sistemului.

 • (3) În situația în care condițiile meteorologice sunt favorabile, se pot executa și alte lucrări, decât cele menționate la alin.(2), în afara perioadei sus menționate, cu avizul Primăriei Municipiului Botoșani.

Art.14 (1) Începerea lucrărilor va avea loc numai dupa obținerea avizului de intervenție.

 • (2) Executantul acestora are obligația de a avea în permanență asupra sa un exemplar al avizului de intervenție precum și schița cu semnalizarea rutieră și siguranța circulației în zona de intervenție avizată de Poliția Rutieră Botoșani, pe întreaga perioadă de efectuare a lucrărilor și de a respecta condițiile cuprinse în acestea.

 • (3) Executantul lucrărilor de branșamente/racorduri are obligația de a avea în permanență asupra sa un exemplar al Acordului Administratorului Drumului, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor (dacă nu se eliberează Autorizație de construire).

Art.15 (1) Înainte de începerea lucrărilor se va efectua predarea amplasamentului în prezența beneficiarului, constructorului și a reprezentantului Primăriei Municipiului Botoșani.

(2) Dacă lucrările urmează să afecteze spații verzi, copaci, aranjamente florale, la predarea amplasamentului va fi prezent și un reprezentantant al Compartimentului Spații Verzi din cadrul Direcției Edilitare.

(3) În cazul lucrărilor de investiții, modernizare sau extindere la predarea amplasamentului vor fi prezenți și reprezentanți ai deținătorilor sau administratorilor de rețele edilitare de utilități publice.

Art.16 Executantul lucrărilor are obligația de a asigura o semnalizare corespunzătoare conformă cu prevederile proiectului sau documentației, după caz, de semnalizare rutieră și siguranța circulației a zonei de intervenție, avizată de Poliția Rutieră Botoșani, de a o împrejmui și de a monta o pancartă cu denumirea firmei care efectuează intervenția.

Art.17 (1) Pe perioada desfașurării lucrărilor pământul rezultat din săpatură se depozitează direct în mașini sau pe folie de plastic până la transportul în zonele stabilite de comun acord cu Primăria Municipiului Botoșani.

(2) Transportul pământului rezultat din săpătură va fi efectuat zilnic, ori de câte ori este necesar, astfel încât la finalul zilei de lucru să nu rămână pământ depozitat pe ampriza drumului.

(3) Se interzice folosirea pământului necorespunzator rezultat din săpatură la lucrările de refacere.

Art.18 Materialele necesare lucrărilor, inclusiv a celor de refacere, vor fi aduse numai în momentul utilizării și nu vor fi depozitate pe domeniul public al municipiului.

Art.19 (1) Lucrările care impun traversări ale căilor de comunicație se vor realiza prin foraje orizontale, mai ales în situația carosabilului asfaltat.

(2) Dacă din punct de vedere tehnic nu este posibilă forarea orizontala se admite soluția traversării cu șanț deschis.

Art.20 În cazul lucrărilor de spargere a carosabilului sau trotuarelor de asfalt/beton se vor utiliza mașini speciale de tăiat asfalt/beton echipate cu disc.

Art.21 Executantul are obligația de a fixa și de a menține piesele vizibile (capace la căminele de vizitare, guri de aerisire gaze, guri de scurgere ape pluviale etc.) la cota părții carosabile sau a trotuarelor.

Art.22 (1) Lucrările de săpatură în spațiile verzi se vor executa prin separarea stratului vegetal de restul pământului rezultat din săpatură, urmând ca la acoperirea șanțului stratul vegetal să fie așezat deasupra.

(2) În situația în care stratul vegetal este deteriorat în timpul lucrărilor, executantul are obligația de a îl înlocui și de a reînsămânța zona afectată.

(3) Executantul lucrărilor are obligația de a proteja eventualii copaci și/sau aranjamente florale aflați/aflate în zona de intervenție și de a proceda la înlocuirea/refacerea acestora în caz de deteriorare.

Art.23 (1) La finalizarea unui tronson se va asigura de către executant o refacere provizorie cu macadam sau pavele a suprafeței afectate de săpatură până la cota inițială a carosabilului sau trotuarului, în vederea asigurării condițiilor de siguranța în trafic a autovehiculelor și pietonilor.

(2) În situația carosabilului sau trotuarelor cu îmbracăminte asfaltică, beton, piatră cubică sau pavele se va asigura de către executant o îndepărtarea prin măturare/spălarea, după caz, a pământului rămas în urma lucrărilor.

(3) Pe perioada în care este posibilă formarea podurilor de gheață în zona de intervenție executantul are obligația îndepărtării în permanență a acestora pentru a asigura condiții de siguranță pentru circulația autovehiculelor și pietonilor.

III.2. Intervenții în regim de urgență în caz de avarii

Art.24 (1) Intervențiile în regim de urgență în caz de avarii pot fi efectuate numai de deținătorii/administratorii rețelelelor edilitare de utilități publice sau de societăți autorizate în domeniu cu care deținătorii/administratorii rețelelelor publice de utilități au încheiate contracte ferme de excuție lucrări.

(2) Deținătorii/administratorii rețelelelor publice de utilități au obligația de a monitoriza permanent starea rețelelor edilitare aflate în proprietate/administare și de a interveni în regim de urgență în cazul apariției unei avarii.

Art.25 Deținătorii/administratorii rețelelor sau societățile autorizate în domeniu cu care deținătorii/administratorii rețelelor publice de utilități au încheiate contracte ferme de execuție lucrări au obligația ca în termen de maxim 2 ore din momentul identificării motivului pentru care este necesară intervenția în regim de urgență să anunțe telefonic sau prin e-mail reprezentanții Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani și pe cei din cadrul Poliției Locale Botoșani despre intenția de intervenție pe domeniul public sau privat al municipiului, cu precizarea următoarelor:

a)-locația în care se solicită intervenția;

b)-cauza pentru care se solicită intervenția;

c)-suprafața estimată a fi afectată (în m2) și natura ei (carosabil, trotuar, spațiu verde);

d)-durata estimată a intervenției, inclusiv refacerea provizorie a suprafeței afectate până la cota inițială;

e)-responsabil lucrare din partea executantului (nume, prenume, nr.telefon).

În situația în care avaria se produce în afara orelor de program (8,00-16,30 în zilele de luni-joi și 8,00-14,00 în ziua de vineri) ale reprezentanților Direcției Edilitare, în zilele de sărbatori legale sau în zilele de sâmbată-duminica, ea va fi anunțată telefonic ofițerului de serviciu al Primăriei Municipiului Botoșani(tel.0231502200) care va avea obligația consemnării acesteia în registrul intern.

În cazul Poliției Locale Botoșani, anunțarea se va face, indifirent de oră și ziua în care are loc avaria, la telefon 0231/513100.

Art.26 (1) Durata unei intervenții nu va depăși 24 de ore, inclusiv refacerea provizorie cu macadam sau pavele a suprafeței afectate.

 • (2) Se admite un termen mai mare de 24 de ore doar în cazuri deosebite (complexitatea avariei, condiții meteorologice nefavorabile).

Art.27 (1) Executantul lucrării are obligația de a asigura o semnalizare corespunzătoare a zonei de intervenție, de a o împrejmui și de a monta o pancartă cu denumirea firmei care efectuează intervenția.

 • (2) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.17.

 • (3) Se aplică în corespunzator prevederile art.20.

 • (4) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.21.

 • (5) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.22.

 • (6) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.23.

CAP.IV.PRESEMNALIZAREA ȘI SEMNALIZAREA LUCRĂRILOR

IV.1.Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de modernizare, investiții, extindere, racordare, branșamente

Art.28 (1) Pentru lucrările care se execută pe domeniul public, Poliția Rutieră Botoșani în colaborare cu Comisia de Sistematizare a Circulației a municipiului Botoșani, aprobă planul de închidere parțială sau totală a zonei cu variantele de deviere a circulației.

(2) Planul de închidere parțială sau totală a zonei de intervenție va respecta prevederile Codului Rutier în vigoare și se face pe baza proiectelor de management al traficului analizate și aprobate de Poliția Rutieră Botoșani.

Art.29 Semnalizarea rutieră va fi realizată în conformitate cu Ordinul MI-MT nr.1112/411 publicat în MO 397/24.08.2000, cu completările și actualizările ulterioare.

Art.30 (1) Executantul are obligația ca pe întreaga durată de execuție a lucrărilor, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, să întrețină permanent și să completeze operativ mijloacele de semnalizare și protecție în zona de intervenție.

(2) Executantul are obligația amenajării unor culoare speciale pentru circulația pietonilor, în situația în care lucrările afectează trotuarul.

(3) La finalizarea lucrărilor executantul trebuie să asigure restabilirea circulației prin eliberarea completă a amprizei drumului și a zonelor de siguranță ale acestuia și refacerea semnalizării inițiale sau, după caz, asigurarea unei semnalizări adecvate noilor condiții de circulație.

Art.31 Pentru sporirea securității rutiere se pot stabili și aplica și alte măsuri de către administratorul drumului în colaborare cu Poliția Rutieră Botoșani, care vor fi comunicate în scris executantului, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare.

IV.2. Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de intervenție în caz de avarii

Art.32 Deținătorii sau administratorii de rețele edilitare de utilități publice au obligația de a avea în dotare un numar suficient de indicatoare rutiere și mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor ce pot fi folosite la devierea circulației sau marcarea avariei (până la remedierea acesteia).

Art.33 Semnalizarea rutieră va fi realizată în conformitate cu Ordinul MI-MT nr.1112/411 publicat în MO 397/24.08.2000, cu completările și actualizările ulterioare.

Art.34 În situația în care, în cazul unei intervenții se impune închiderea parțială sau totală a unei zone, aceasta se va face cu respectarea prevederilor Codului Rutier în vigoare și cu avizul Poliției Rutiere Botoșani.

CAP.V.EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

V.1.Lucrări de refacere în cazul lucrărilor de modernizare, investiții, extindere, racordare, branșamente

Art.35 Beneficiarul/executantul are obligația readucerii la forma inițială a suprafețelor afectate de lucrările de intervenție.

Art.36 Aceste lucrări vor fi executate numai de firme autorizate care au executat lucrări în domeniu pe baza de contract și care fac dovada capabilității de a executa acest gen de lucrări în condițiile impuse de prezentul Regulament.

Art.37 (1) Lucrările de refacere a suprafețelor afectate de săpatură vor începe imediat după finalizarea lucrărilor de intervenție și a probelor tehnice și se vor efectua după tehnologii care să respecte prevederile normativelor din domeniu în vigoare.

(2) Fundația și îmbrăcămintea carosabilului și/sau a trotuarelor vor fi realizate din aceleași materiale cu cele existente inițial.

(3) Tăierea marginilor se va efectua la o cotă cu 25cm mai mare, de o parte și de alta, față de lățimea săpăturii, dacă refacerea nu se face pe lățimea unei benzi de circulație sau pe întreaga lățime a carosabilului sau a trotuarului.

Art.38 (1) Pentru lucrările de modernizare, investiții sau extindere făcute în zone cu carosabil sau trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică vor fi respectate următoarele reguli:

a)-atât în cazul carosabilului cât și al trotuarelor se va efectua în prima fază o refacere provizorie cu macadam sau pavele, în urma căreia vor trebui asigurate condiții normale de trafic pietonilor și autovehiculelor; în funcție de adâncimea săpăturii, după o perioadă de maxim 15 zile calendaristice, se va proceda la refacerea definitivă a suprafeței, dacă condițiile meteorologice o permit; în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile refacerea definitivă se decalează până când timpul o va permite, dar cu asigurarea unor condiții normale de trafic pentru pietoni și autovehicule; pentru cazurile de forță majoră condițiile pentru efectuarea lucrărilor de refacere se vor stabili, în mod individual, la momentul constatării fiecărui caz în parte, de către o autoritate competentă;

b)-la trotuare straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toată lungimea șanțului, iar stratul de uzură se va reface pe toata lățimea trotuarului și pe toată lungimea șanțului;

c)-în cazul carosabilului straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toată lungimea șanțului, iar stratul de uzură se va reface pe lățimea unei benzi de circulatie și pe toată lungimea șanțului în cazul drumurilor aflate în perioada de garanție și la o cotă cu 0,5m mai mare de o parte și de alta față de lățimea săpăturii și pe toată lungimea șanțului, în cazul drumurilor care nu se află în perioada de garanție.

(2) Pentru lucrările de branșament sau racordare făcute în zone cu carosabil sau trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică vor fi respectate următoarele reguli:

a)-atât în cazul carosabilului cât și al trotuarelor se va efectua în prima fază o refacere provizorie cu macadam sau pavele în urma căreia vor trebui asigurate condiții normale de trafic pietonilor și autovehiculelor; în funcție de adâncimea săpăturii, după o perioada de maxim 15 zile calendaristice, se va proceda la refacerea definitivă a suprafeței dacă condițiile meteorologice o permit; în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile refacerea definitivă se decalează până când timpul o va permite, dar cu asigurarea unor condiții normale de trafic pentru pietoni și autovehicule; pentru cazurile de forță majoră condițiile pentru efectuarea lucrărilor de refacere se vor stabili, în mod individual, la momentul constatării fiecărui caz în parte, de către o autoritate competentă;

b)-la trotuare straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toată lungimea șanțului, iar stratul de uzură se va reface pe toata lățimea trotuarului și pe toată lungimea șanțului;

c) -în cazul carosabilului straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toată lungimea șanțului, iar stratul de uzură se va reface la o cotă cu 0,25 m mai mare de o parte și de alta față de lățimea săpăturii.

Art.39 Indiferent de tipul lucrării, în situația în care în timpul efectuării intervenției sunt afectate și zone adiacente celei pe care s-a efectuat săpătura, executantul are obligația refacerii și acestor zone cu respectarea prevederilor și regulilor anterior enunțate.

Art.40 Executantul are obligația ca la finalizarea lucrărilor să repună pe poziția inițială eventualele elemente de mobilier stradal (bănci, coșuri pentru colectarea gunoiului, gard metalic, etc.), indicatoare rutiere, stâlpi de electricitate etc. care au fost mutate de pe poziție sau să le înlocuiască în cazul în care le-a deteriorat în timpul lucrărilor.

V.2.Lucrări de refacere în cazul intervențiilor în caz de avarii

Art.41 În cazul intervențiilor în regim de urgență pentru remedierea avariilor aparute în rețelele edilitare de utilități publice, deținătorii sau administratorii acestor rețele au obligația ca imediat după finalizarea intervenției să efectueze refacerea zonei afectate în vederea aducerii la forma inițială a suprafețelor afectate de săpătură.

Art.42 (1) Lucrările de refacere vor fi executate numai de firme autorizate care au executat lucrări în domeniu pe bază de contract și care fac dovada execuției lucrărilor în condițiile impuse de prezentul Regulament.

(2) La realizarea fundației și a îmbrăcăminții carosabilului și/sau a trotuarelor se vor folosi aceleași tipuri de materiale cu cele existente inițial.

(3) Tăierea marginilor se va efectua la o cotă cu 25 cm mai mare în jurul perimetrului afectat.

Art.43 (1) În zonele cu carosabil sau trotuare cu îmbrăcaminte asfaltică vor fi respectate următoarele reguli:

a)-atât în cazul carosabilului cât și a trotuarelor se va efectua în prima fază o refacere provizorie cu macadam sau pavele în urma căreia vor trebui asigurate condiții normale de trafic pietonilor și autovehiculelor; în funcție de adâncimea săpăturii, dupa o perioadă de maxim 15 zile calendaristice, se va proceda la refacerea definitivă a suprafeței dacă condițiile meteorologice o permit; în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile refacerea definitivă se decalează până când timpul o va permite, dar cu asigurarea unor condiții normale de trafic pentru pietoni și autovehicule; pentru cazurile de forță majoră condițiile pentru efectuarea lucrărilor de refacere se vor stabili, în mod individual, la momentul constatării fiecărui caz în parte, de către o autoritate competentă;

b) -la trotuare straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toată lungimea șanțului, iar stratul de uzură se va reface pe toata lățimea trotuarului și pe toată lungimea șanțului;

c)-în cazul carosabilului straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toata lungimea șanțului, iar stratul de uzură se va reface la o cotă cu 0,25 m mai mare decât perimetrul săpăturii (dispusă în mod egal în jurul perimetrului).

(2) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.39.

(3) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.40.

CAP.VI.MONITORIZAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

VI.1.Monitorizarea și recepția lucrărilor de refacere în cazul lucrărilor de modernizare, investiții, extindere, branșamente, racordare

Art.44 (1) Primăria Municipiului Botoșani va urmări, prin reprezentanții ei abilitați, desfășurarea lucrărilor de refacere.

 • (2) Reprezentanții primăriei vor monitoriza respectarea procedurilor de lucru și a prevederilor normativelor în vigoare și vor face observații în scris beneficiarului/executantului lucrării de intervenție în situația în care sunt constatate nereguli în derularea lucrărilor.

 • (3) Beneficiarul/executantul lucrării are obligația de a remedia neregulile semnalate în termen de maxim 48 de ore de la primirea observațiilor .

Art.45 (1) După finalizarea lucrărilor de refacere se va efectua recepția acestora de către reprezentanții Primăriei Municipiului Botoșani în baza unui proces verbal (model conform Anexa 3) încheiat între aceștia și beneficiarul/executantul lucrărilor.

 • (2) Dacă recepția include zone cu spații verzi, copaci sau aranjamente florale este necesară prezența și unui reprezentant al Compartimentului Spații Verzi din cadrul Direcției Edilitare.

 • (3) În situația în care la finalizarea lucrărilor de refacere sunt constatate neconformități reprezentanții primăriei vor face o informare scrisă către beneficiarul/executantul lucrării de intervenție în care vor fi precizate neconformitățile constatate și măsurile ce trebuie luate în vederea remedierii acestora.

 • (4) În termen de maxim 2 zile de la primirea înștiințării, beneficiarul/executantul are obligația de a interveni pentru a remedia neconformitățile constatate.

 • (5) Dacă se constată de către reprezentanții primăriei că neconformitățile semnalate au fost remediate se poate face recepția finală a lucrărilor.

Art.46 Nu se vor recepționa lucrări în perioada în care condițiile meteorologice nu permit efectuarea unei recepții corespunzatoare.

Art.47 Beneficiarul/executantul are obligația de a reface suprafețele pe care s-a intervenit ori de câte ori se produc degradări ale acestora în timpul perioadei de garanție.

Art.48 Lucrările de refacere în locațiile aflate în garanție se vor efectua numai cu acceptul scris al firmei care a executat inițial lucrarea, în cazul în care este vorba de firme diferite.

VI.2. Monitorizarea și recepția lucrărilor de refacere în cazul intervențiilor în caz de avarii

Art.49 Reprezentanții abilitați ai Primăriei Municipiului Botoșani vor efectua prin sondaj, în mod inopinant, verificări ale modului în care sunt respectate procedurile de lucru și prevederile normativelor în vigoare în cazul refacerilor după lucrări de intervenție în caz de avarii.

Art.50 În situația în care sunt constatate neconformități acestea vor fi transmise în scris deținătorilor sau administratorilor de rețele care au obligația ca în termen de maxim 48 de ore să intervină pentru remedierea acestora.

Art.51 (1) După finalizarea lucrărilor de refacere se va efectua recepția finală a acestora de către reprezentanții Primăriei Municipiului Botoșani în baza unui proces verbal încheiat între aceștia și deținătorii sau administratorii de rețele edilitare.

(2) Recepția finală se va efectua la începutul fiecărei luni pentru lucrările de refacere finalizate în cursul lunii precedente.Cu acest prilej deținătorii sau administratorii de rețele edilitare vor înainta către Primăria Municipiului Botoșani o situație de lucrări aferentă lucrărilor de refacere efectuate.

(3) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.47.

CAP.VII.GARANȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

VII.1.Garanția refacerilor în cazul lucrărilor de modernizare, investiții, extindere, branșamente, racordare

Art.52 (1) Perioada de garanție pentru lucrările de refacere în cazul lucrărilor de modernizare, investiții, extindere, branșamente sau racordare este de minim 24 luni, în cazul străzilor modernizate, și de 12 luni, în cazul străzilor nemodernizate, de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de refacere.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin.1 cazurile în care în contractul dintre beneficiarul/executantul lucrărilor de intervenție și executantul lucrărilor de refacere sunt prevăzute perioade de garanție mai mari decât cele anterior menționate.

Art.53 Pentru lucrările de refacere care se execută în locații aflate în garanție perioada de garanție se întinde până la finalul respectivei garanții, dar nu mai puțin de 24 de luni de la data semnării procesului verbal de recpție a lucrărilor de refacere.

Art.54 În cazul locațiilor reabilitate cu fonduri europene aflate în proces de monitorizare perioada de garanție se întinde până la finalizarea procesului, dar nu mai puțin de 36 de luni.

Art.55 Perioada de garanție în cazul marcajelor rutiere este de 6 luni pentru marcajele cu vopsea de marcaj și de 24 de luni pentru cele termoplaste.

VII.2.Garanția refacerilor în cazul intervențiilor în caz de avarii

Art.56 În cazul intervențiilor în regim de urgență pentru remedierea avariilor apărute la rețelele edilitare de utilități publice perioada de garanție este de minim 24 luni, în cazul drumurilor modernizate, și de 12 luni, în cazul drumurilor nemodernizate, de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de refacere.Pentru contractele aflate în derulare, încheiate pentru lucrări de refacere, se acceptă finalizarea respectivelor contracte, să fie introduse perioadele de garanție prevăzute în prezentul Regulament.

CAP.VIII.CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.57 (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 și 2500 lei nerespectarea dispozițiilor art.14 alin.(1), art.26 alin.(1), art.47 și art.51 alin.(3) din prezentul Regulament.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei nerespectarea dispozițiilor art.25 din prezentul Regulament.

 • (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 si 2000 lei, nerespectarea dispozitiilor art.8, art.17, art.20, art.22, art.23, art.27alin.(2), (3), (5) și (6), art.39, art.40, art.43, art.44 alin.(3), art.45 alin.(4) și art.50 din prezentul Regulament.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 lei nerespectarea dispozițiilor art.24, alin.(2) din prezentul Regulament.

 • (5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 lei transportul pământului rezultat din săpătură în alte locuri decât cele stabilite de administrația locală a Municipiului Botoșani.

 • (6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 lei, neintervenția imediată a administratorilor/deținătorilor de rețele edilitare de utilități publice, pentru remedierea unor avarii care produc scurgeri de lichide pe carosabil, trotuare sau zone de parcare, prăbușiri ale suprafețelor drumului public.

 • (7) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 și 2500 lei efectuarea de lucrări fără obținerea prelungirii avizului de intervenție și

achitarea penalizării stabilite la art.9, alin.(3) din prezentul Regulament, în caz de neîncadrare în termenul inițial de execuție.

 • (8) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1500 lei nerespectarea dispozițiilor art.14 alin.(2), art.18 și art.21 din prezentul Regulament.

 • (9) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei, în cazul persoanelor fizice, și între 1000 și 2000 lei, în cazul persoanelor juridice, nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor consemnate pe avizele de intervenție.

 • (10) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 și 2500 lei, efectuarea lucrărilor de branșamente și racorduri la rețelele edilitare de utilități fără Acordul Administratorului Drumului (în situația în care nu se eliberează Autorizație de construire).

 • (11) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei nerespectarea dispozițiilor art.14, alin.(3) din prezentul Regulament.

 • (12) Faptele prevăzute la alin.(1):(11) constituie contravenții dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni.

Art.58 (1) Constatarea și sancționarea contravențiilor mai sus menționate se face de către funcționari ai Poliției Locale Botoșani, împuterniciți prin dispoziția Primarului municipiului Botoșani.

 • (2) Contravenienții au posibilitatea achitării în termen de 48 a jumatate din minimul amenzii aplicate de personalul abilitat.

 • (3) În situația în care se constată că măsurile dispuse prin procesul verbal de constatare a contravenției nu sunt duse la îndeplinire în termenul stabilit contravenientul poate fi acționat în instanțele judecătorești în conformitate cu legislația în vigoare. În această situație, cât și la respectarea termenului de execuție, beneficiarului avizului poate fi acționat în instanță, după o notificare prealabilă, pentru obligarea la plata tuturor pagubelor produse Municipiului Botoșani și eventualelor despăgubiri achitate de Municipiul Botoșani către orice terț, ca urmare a nerespectării termenilor și condițiilor din avizul eliberat pentru executarea lucrărilor.

 • (4) Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției se depun spre soluționare la Judecătoria Botoșani.

Art.59 Dispozițiile prezentului Regulament privind stabilirea și sancționarea contravențiilor intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică prin publicare.

ANEXA 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI                               VIZAT

SERVICIUL EDILITARE                                      VICEPRIMAR

Aviz intervenție pentru racord/branșament/extindere/modernizare/investiții la rețele edilitare

Nr.        din

Ca urmare a solicitării adresate de ............................................cu   sediul/domiciliul

în....................................posesor al........................................................ nr..........................., eliberată în

baza Legii nr. 50/1991 republicată, pentru executarea lucrărilor de dotări tehnice edilitare subterane și aeriene, inclusiv branșamente, se aprobă utilizarea temporară a domeniului public în suprafață de ......., pentru care s -a achitat taxa în

valoare de.........lei conform HCL...............................

Lucrarea................................................................................................................

Lucrarea va începe la data de...............................și se va încheia la data de...........................

Beneficiarul este obligat să respecte următoarele condiții :

 • Înainte de începerea lucrării se va preda amplasamentul în prezența beneficiarului, constructorului și a reprezentantului primăriei.

 • Pentru executarea lucrărilor în partea carosabilă a drumului public, beneficiarul va anunța în prealabil pompierii și salvarea.

 • În perioada executării lucrărilor zona va fi semnalizată corespunzător din punct de vedere al siguranței circulației, cu avizul Poliției Rutiere Botosani, operație ce cade în seama executantului de lucrări.

 • Lungimea unui tronson de șanț nu va depăși 100ml.

 • Lucrările de săpătură în spațiile verzi se vor executa prin separarea stratului vegetal de restul pământului rezultat din săpătură.

 • Să depoziteze pământul rezultat din săpătură direct in mașini sau pe folie, să mențină ordinea și curățenia pe căile publice din jurul punctului de lucru și să degajeze de îndată zona de lucru de surplusul de pământ și orice alte reziduuri; în caz contrar va suporta consecințele prevederilor H.C.L. 355 / 20.12.2011 si H.C.L. 60/30.03.2018.

 • Pentru orice modificare de traseu din cadrul lucrării, beneficiarul/executantul va anunța în prealabil Primăria Municipiului Botoșani.

 • Refacerea suprafețelor afectate cade în sarcina beneficiarului/executantului cu respectarea tuturor normelor tehnice specifice lucrărilor de construcții și a prevederilor H.C.L. 60/30.03.2018.

 • În caz de neîncadrare în termen se poate acorda o singura prelungire a termenului pentru care este eliberat avizul pentru o perioda care să nu depășească 1/2 din cea solicitată inițial.

 • Recepția lucrărilor de refacere se va face obligatoriu în prezența reprezentantului primăriei, încheindu-se proces verbal de recepție.

 • Beneficiarul/executantul are obligația de a reface ori de câte ori apar degradări la suprafețele reparate în perioada de garanție, care este de 24 de luni pentru drumurile modernizate și 12 luni pentru drumurile nemodernizate.

 • Firma ce executa lucrările de.................................are obligația de a semnaliza corespunzător suprafața

afectată și de a monta plăcuțe cu denumirea firmei care execută lucrarea.

 • Prezentul aviz este valabil numai cu viza Poliției Rutiere Botoșani și a deținătorilor de rețele edilitare (.....................................................................................................................) și va fi în

posesia executantului pe perioada execuției.

Director Edilitare,               Șef Serviciu,                   Întocmit,

COD:F-ED-03

ANEXA 2

VIZAT VICEPRIMAR,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI SERVICIUL EDILITARE

Aviz pentru intervenții în caz de avarii la rețele edilitare

Nr. din

Ca urmare a solicitării adresate de..............................................., cu sediul în.......................

.............................,  se aprobă executarea lucrării :

pentru executarea lucrărilor de remediere a avariei accidentale apărută la................................ se aprobă

utilizarea temporară domeniului public în suprafață de....... și s-a achitat taxa în valoare de........lei conform

H.C.L. 60/30.03.2018.

Lucrarea va începe la data de............................și se va încheia la data de............................

Beneficiarul este obligat să respecte următoarele condiții :

 • Pentru executarea lucrărilor în partea carosabilă a drumului public, beneficiarul va anunța în prealabil pompierii și salvarea.

 • În perioada executării lucrărilor zona va fi semnalizată corespunzător din punct de vedere al siguranței circulației, cu avizul Poliției Rutiere Botoșani.

 • Lucrările de săpătură în spațiile verzi se vor executa prin separarea stratului vegetal de restul pământului rezultat din săpătură. La acoperirea suprafețelor afectate, pământul vegetal se va așeza la suprafață.

 • Să depoziteze pământul rezultat din săpătură direct în mașini sau pe folie, să mențină ordinea și curățenia pe căile publice din jurul punctului de lucru și să degajeze de îndată zona de lucru de surplusul de pământ și orice alte reziduuri; in caz contrar va suporta consecințele prevederilor H.C.L 355/20.12.2011 si H.C.L. 60/30.03.2018.

 • Orice intervenție la rețelele edilitare de utilități publice va fi anunțată la Primăria Municipiului Botoșani în conformitate cu prevederile H.C.L. 60/30.03.2018.

 • Refacerea suprafețelor afectate cade în sarcina beneficiarului/executantului cu respectarea tuturor normelor tehnice specifice lucrărilor de construcții și a prevederilor H.C.L. 60/30.03.2018.

 • Recepția lucrărilor de refacere a suprafețelor afectate se va face obligatoriu în prezența reprezentantului primăriei, încheindu-se procesul verbal de recepție.

 • Beneficiarul/executantul are obligația de a reface ori de câte ori apar degradări la suprafețele reparate în perioada de garanție care este de 24 luni de zile pentru drumurile modernizate și 12 luni de zile pentru drumurile nemodernizate.

 • Firma ce execută lucrările de .................................are obligația de a semnaliza corespunzător suprafața

afectată, de a împrejmui și de a monta pancartă cu denumirea firmei ce execută lucrările.

Director Edilitare,


Șef Serviciu,


Întocmit,


COD: F - ED - 02

ANEXA 3

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LUCRĂRI

Refacere sistem carosabil / trotuare/ spațiu verde în caz de intervenții la rețelele edilitare de utilități publice de pe raza municipiului Botoșani

Încheiat azi.....................între:

....................................................în calitate de predător și

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI în calitate de primitor

cu prilejul recepției lucrărilor de refacere a suprafețelor afectate de intervențiile la rețelele edilitare de pe........................................................................

Lucrările corespund/nu corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Observații:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

  Predător

  (nume; semnătura)


Primitor (nume; semnătura)

COD: F-ED-1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

ANEXA 4


SERVICIUL EDILITARE

Nr.......................................

CERERE pentru eliberarea Acordului Administratorului Drumului în vederea executării lucrărilor de racordare/branșament la rețelele edilitare

Subsemnatul/Societatea...........................................................................cu

domiciliul/sediul în...................................................................................................solicit prin prezenta eliberarea Acordului Administratorului Drumului pentru executarea lucrării

Anexez alăturat următoarele documente (în copie) :

 • proiect tehnic întocmit de specialist atestat, cu drept de semnătură;

 • viză verificator atestat mlpat pentru exigențele prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • plan de încadrare în zonă;

 • extras de Carte Funciară de informare, actualizat la zi, valabil 30 de zile;

 • extras de plan cadastral, actualizat la zi, valabil 30 de zile;

 • dovada titlului asupra imobilului;

 • avizele și acordurile de amplasament ale deținătorilor de utilități:

 • alimentare cu apă;

 • canalizare;

 • alimentare cu energie electrică,

 • alimentare cu energie termică,

 • alimentare cu gaze naturale,

 • telefonizare,

 • profil transversal care să includă poziția rețelei propuse și distanța față de cele existente;

 • avizul Ministerului Culturii;

 • avizul Poliției Rutiere;

 • acordul coproprietarilor (dacă este cazul).

OBS. În căsuțe, se vor bifa , după caz, documentele care se depun.

Nume și prenume...............................................................

Semnătură și ștampilă..........................................................

F-PO-222.07

ANEXA 5

AVIZAT, VICEPRIMAR


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

SERVICIUL EDILITARE

NR...................................

CĂTRE:.......................................................................

La cererea dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani la nr.

...................................................prin care solicitați Acordul Administratorului Drumului pentru executarea lucrării.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................,

vă transmitem acordul favorabil, cu respectarea următoarelor condiții:

 • În perioada executării lucrărilor, se va asigura semnalizarea rutieră conform normativelor în vigoare, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, de către executantul lucrărilor, cu avizul Poliției Rutiere Botoșani.

 • Se va asigura obligatoriu circulația pietonilor și autovehiculelor, în special a celor de intervenție (salvare, pompieri, poliție etc.), precum și accesul la proprietăți.

 • Beneficiarul lucrării trebuie să dețină avizele de la toți deținătorii/administratorii de rețele de utilități pentru zona lucrării și să respecte toate condițiile/recomandările acestora.

 • În cazul avarierii rețelelor de utilități din zonă, ca urmare a executării lucrărilor, beneficiarul va suporta costurile remedierii avariei.

 • Înainte de începerea lucrării se va preda amplasamentul în prezența beneficiarului, executantului și a reprezentantului primăriei.

 • Executantul lucrării este obligat să respecte prevederilor H.C.L 355 / 20.12.2011 republicată și H.C.L. 60/30.03.2018, precum și cele prevăzute în avizul de intervenție.

 • Pentru orice modificare de traseu din cadrul lucrării, beneficiarul/executantul va anunța în prealabil Primăria Municipiului Botoșani.

 • Refacerea suprafețelor afectate cade în sarcina beneficiarului/executantului cu respectarea tuturor normelor tehnice specifice lucrărilor de construcții și a prevederilor H.C.L. 60/30.03.2018.

 • În situația în care nu se eliberează Autorizație de construire, se poate acorda o singură prelungire a termenului pentru care este eliberat acordul. Perioadă de prelungire nu va depăși Z? din cea pentru care s-a eliberat inițial acordul

 • Recepția lucrărilor de refacere se va face obligatoriu în prezența reprezentantului primăriei încheindu-se proces verbal de recepție.

 • Beneficiarul/executantul are obligația de a reface ori de câte ori apar degradări la suprafețele reparate în perioada de garanție, care este de 24 de luni pentru drumurile modernizate și 12 luni pentru drumurile nemodernizate.

 • Firma ce execută lucrările de .................................................................................are obligația de a monta plăcuțe cu

denumirea firmei care execută lucrarea.

 • Prezentul acord va fi în posesia executantului pe perioada desfășurării lucrărilor (dacă nu se eliberează Autorizație de construire).

 • Dacă se eliberează Autorizație de Construire, termenul de valabilitate al acordului va fi egal cu cel prevăzut pentru autorizație. Pentru celelalte cazuri de lucrări de branșamente și racorduri, termenul de valabilitate al acordului va fi de maxim 6 luni de la data emiterii.

Prezentul acord este valabil de la data de .................................. până la data de ..................................

Director Edilitare,


Șef Serviciu,


Întocmit,


COD: F-PO-222.08

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu