Hotărârea nr. 261/2020

HOTĂRARE Privind repartizarea apartamentului nr. 5, et.1 din Piata 1 Decembrie nr. 5, familiei domnului Vasilachi Alexandru, regimul juridic fiind locuinţă de serviciu (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru repartizarea apartamentului nr. 5, et.1 din Piața 1 Decembrie nr. 5, familiei domnului Vasilachi Alexandru, regimul juridic fiind locuință de serviciu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru repartizarea apartamentului nr. 5, et.1 din Piața 1 Decembrie nr. 5, familiei domnului Vasilachi Alexandru, regimul juridic fiind locuință de serviciu, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre ale domnului consilier Marius Leonardo Oroșanu,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza prevederilor art. 51, 52 și 53 din Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275 din 7 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 31.05.2012 pentru stabilirea destinației locuințelor realizate prin proiectul de reabilitare al Centrului Istoric și aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă repartizarea apartamentului nr. 5, et.1 din Piața 1 Decembrie nr. 5, familiei d - lui Vasilachi Alexandru - regizor artistic la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, regimul juridic fiind locuință de serviciu.

Art. 2 La întocmirea contractului se va avea în vedere următoarele:

  • (1) Contractul de închiriere constituie anexă la contractul individual de muncă al beneficiarului.

  • (2) Contractul de închiriere cu privire la locuința de serviciu se încheie pe durata contractului de muncă.

  • (3) Contractul de închiriere cu privire la locuința de serviciu încetează la data încetării contractului de muncă.

  • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) contractul de închiriere cu privire la locuința de serviciu continuă pe tot timpul vieții în beneficiul titularului, soțului/soției acestuia în cazul în care contractul de muncă încetează urmare pensionării din cauză de invaliditate.

  • (5) Locuința de serviciu închiriată în condițiile prezentei hotărâri nu poate fi cumpărată de titularul contractului de închiriere ori membrii familiei acestuia.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 27.08.2020

Nr. 261