Hotărârea nr. 260/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea ordinii de prioritate in repartizarea locuintelor pentru tineri realizate prin Agentia Natională pentru Locuinte (Publicarea pe site: 02 septembrie 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile Comisiei numite prin Dispoziția Primarului municipiului Botoșani nr. 264/17.02.2020 privind stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tinerii, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și propunerea formulată în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre a domnului consilier Marius Leonardo Oroșanu,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și celor ale Hotărârii Consiliului Local nr. 145 din 30 mai 2019 privindstabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințeți în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.248 din 19 august 2019,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă lista privind ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Aceasta se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei municipiului Botoșani site - ul www primăriabt.ro.

(2) Ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, aprobată conform alin. (1) poate fi contestată de persoanele interesate în termen de 7 zile de la afișare. Contestația se depune la registratura Primăriei municipiului Botoșani din Piața Revoluției, nr.1.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                       Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 27.08.2020

Nr. 260