Hotărârea nr. 26/2020

HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donatii din partea domnului Tudusciuc Marian (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

HOTĂRÂRE

privind acceptarea unei donații din partea domnului Tudusciuc Marian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind acceptarea unei donații din partea domnului Tudusciuc Marian,

văzând raportul Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vederea adresa domnlui Tudusciuc Marian înregistrată sub nr. 29777 din 11.12.2019 prin care își manifestă intenția de a dona un teren în suprafață de 2489 m.p. identificat cadastral cu nr. 60685,

în conformitate cu prevederile art.863, art. 984, art. 985, ale art. 1011 și următoarele din Cod Civil, republicat, precum și ale art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c), art.139, alin.(2),art.240 alin (2) și art.291, alin. (3), lit. (a) și alin. (5) coroborate cu art. 291 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acceptă donația numitului Tudusciuc Marian, respectiv terenul în suprafață de 2489 m.p.identificat în anexa la prezenta,cu nr. cadastral 60685 Botoșani, din Municipiul Botoșani, cartierul “Cișmea”, aleea Nicolae Pisoski, nr.14, județul Botoșani.

(2) Cheltuielile aferente actului de dezmembrare a terenului, încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatar.

Art.2. (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a terenului în suprafață de 2489 m.p., situat în Municipiul Botoșani, aleea Nicolae Pisoski, nr.14, județul Botoșani.

(2) Bunurile care fac obiectul donației menționată la art. 1 vor fi introduse în domeniul public al UAT Botoșani, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Botoșani urmând să se completeze corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, consilier juridic în cadrul Direcției Urbanism, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului și pentru completarea inventarului domeniului public.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu conform referat nr. 155 din 6.02.2020


Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 26

Anexa la HCL nr. 26 din 31.01.2020

Lista bunurilor care se donează de către Tudusciuc Marian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Nr

TIP

Valoare totală

CARACTERISTICI

1

TEREN nr. cadastral 60685 din C.F. 60685

2489 m.p.

conform referat nr. 155 din 6.02.2020


România

Județul Botoșani

Municipiul Botoșani


CF: 3372882


Serviciul Patrimoniu

Nr. INT 424 din 21.01. 2020


Aprobat , Viceprimar, Marian Murariu


Raport de specialitate

In baza referatului de aprobare, semnat de inițiator, Primarul municipiului Botoșani, domnul Flutur Cătălin Mugurel;

Având în vedere adresa nr. 29777 din 11.12.2019 privind intenția de donare a unui teren în suprafață de 2489 m.p. identificat cadastral cu parcela cadastrală nr. 60685 din Cartea funciară nr. 60685 Botoșani care va fi utilizat de către Municipiul Botoșani pentru lărgirea și înființarea unei străzi de către Municipiul Botoșani.

Sub aspect legal, potrivit dispozițiilor art. 863 Cod Civil, una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate publica este donația sau legatul, acceptat în condițiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori de interes public. Potrivit ANEXEI 4-LISTA cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al comunei, al orașului sau al municipiului*) la Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri 1. drumurile comunale, vicinale și străzile;

In baza art.1011 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare, “(1) Donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute”.

In conformitate cu dispozițiile art. 129, alin.(2), lit. (c) și art.291, alin. (3), lit. (a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cităm:

“(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

  • (3) Acceptarea donațiilor și a legatelor făcute către unitățile administrativ-teritoriale se aprobă prin:

  • a) hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pentru donațiile și legatele de bunuri imobile

(5) Donațiile și legatele cu sarcini sau pentru care există restanțe de impozite sau taxe pot fi acceptate după cum urmează:

  • b) numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. d), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție, în cazul donațiilor și legatelor făcute către unitățile administrativ-teritoriale.”

In consecință, Serviciul Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani, avizează favorabil proiectul de hotărâre privind acceptarea donației constând în teren, în suprafață de 2489 m.p., amplasat în Municipiul Botoșani, cartierul “Cișmea”. aleea Nicolae Pisoski, nr.14, județul Botoșani, apreciind că indeplinește condițiile legale pentru a fi aprobat in forma prezentată.

Lista bunurilor care se donează de către Tudusciuc Marian

Consilier Juridic, Sebastian Iulius Gherase


Șef Serviciu Patrimoniu

Gabriela Artimon


Nr

TIP

Valoare totală

CARACTERISTICI

1

TEREN nr. cadastral 60685 din C.F. 60685

2489 m.p.

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind acceptarea unei donații;

văzând raportul Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

Având în vederea adresa domnlui Tudusciuc Marian înregistrată sub nr. 29777 din 11.12.2019 prin care își manifestă intenția de a dona un teren în suprafață de 2489 m.p. identificat cadastral cu nr. 60685,

În conformitate cu prevederile art.863, art. 984, art. 985, ale art. 1011 și următoarele din Cod Civil, republicat, precum și ale art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c), art.139, alin.(2) și art.291, alin. (3), lit. (a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ coroborat cu art. 291 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acceptă donația numitului Tudusciuc Marian, respectiv terenul în suprafață de 2489 m.p.identificat cu nr. cadastral 60685 Botoșani, din Municipiul Botoșani, cartierul “Cișmea”, aleea Nicolae Pisoski, nr.14, județul Botoșani.

(2) Cheltuielile aferente actului de dezmembrare a terenului, încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatar.

Art.2. (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a terenului în suprafață de 2489 m.p., situat în Municipiul Botoșani, aleea Nicolae Pisoski, nr.14, județul Botoșani.

(2) Bunurile care fac obiectul donației menționată la art. 1 vor fi introduse în domeniul public al UAT Botoșani, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Botoșani urmând să se completeze corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Se mandatează domnul Gherase lulius Sebastian, consilier juridic în cadrul Direcției Urbanism, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului și pentru completarea inventarului domeniului public.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Consilier local,


AVIZAT PENTRU LEGALITATE, Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani,__ianuarie 2020

Nr. 26