Hotărârea nr. 259/2020

HOTĂRÂRE Privind premierea elevului Cardas Tudor Darius pentru rezultate deosebite la olimpiade si concursuri scolare (Publicarea pe site: 10 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind premierea elevului Cardaș Tudor Darius pentru rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea doamnei consilier Daniela Vicol și domnului consilier Cosmin Ionuț Andrei privind premierea elevului Cardaș Tudor Darius pentru rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare, precum și propunerea formulată în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre a domnului consilier Marius Leonardo Oroșanu,

având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Serviciului Centrul Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei pentru premierea domnului Cardaș Tudor

Darius pentru rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare.

(2) Valoarea premiului va fi de 2.000 lei net.

Art. 2 Suma alocată la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 4 la HCL nr. 194 din 14.07.2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 - poziția nr. 18 ”Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2020, precum și a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10”.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                       Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 27.08.2020

Nr. 259