Hotărârea nr. 258/2020

HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 02 septembrie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea Primarului Municipiului Botoșani - Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, precum și propunerile formulate de domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotătâre, raportul de specialitate INT 33741/25.08.2020 al Direcției Economice și Decizia nr. 3 a Șefului A.J.F.P.Botoșani,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuti bugetare, H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 și H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020,

având în vedere H.C.L. nr. 70 din 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului municipiului Botoșani pe anul 2020,

în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, a Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 3.787,16 mii lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 635,00 mii lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Spitalul de Recuperare ”Sf. Gheorge” Botoșani prin

suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 245,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.1 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 400,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.2 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - total, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 10,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.3 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă modificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Sport, prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat pe anul 2020, conform Anexei nr. 3.3.1. la prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă modificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - CORNIȘA, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 10,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.3.2. la prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă modificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Servicii edilitare, prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat pe anul 2020, conform Anexei nr. 3.3.3. la prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă modificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Ecarisaj, prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat pe anul 2020, conform Anexei nr. 3.3.4. la prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă modificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru pentru Filarmonica ”George Enescu” Botoșani, prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat pe anul 2020, conform Anexei nr. 3.4. la prezenta hotărâre.

Art. 12 Se aprobă modificarea Listei acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2020, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 13 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Consilier, ROȘU CRISTINA DANIELA

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


Botoșani, 27 august 2020

Nr. 258

JUDEȚUL BOTOȘANI

UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani

ANEXA nr. 1

la HCL nr. 258 din 27.08.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021 - 2023

Rectificat 10

Formular 11/01

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget initial total

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimari

Trim.III

Trim. IV

2021

2022

2023

VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 )

00.01

197.196,04

3.787,16

802,16

2.985,00

53.527,99

62.154,28

46.976,54

38.324,39

200.983,20

148.197,34

146.851,69

134.379,06

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

134.528,05

20,00

20,00

0,00

38.023,23

42.348,90

31.626,91

22.549,01

134.548,05

105.956,35

107.128,78

98.750,15

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

182.338,58

3.761,00

776,00

2.985,00

50.123,23

54.760,25

44.144,09

37.072,01

186.099,58

142.628,35

140.782,78

128.310,15

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

158.515,40

3.752,00

767,00

2.985,00

42.265,23

49.525,25

39.446,91

31.030,01

162.267,40

118.626,58

116.180,42

108.515,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

80.200,30

0,00

0,00

0,00

11.638,23

33.364,15

22.988,91

12.209,01

80.200,30

50.891,40

50.686,66

49.906,00

A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)

00.06

80.200,30

0,00

0,00

0,00

11.638,23

33.364,15

22.988,91

12.209,01

80.200,30

50.891,40

50.686,66

49.906,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

400,00

0,00

0,00

0,00

14,00

38,00

310,00

38,00

400,00

410,40

420,66

60,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

400,00

0,00

0,00

0,00

14,00

38,00

310,00

38,00

400,00

410,40

420,66

60,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

79.800,30

0,00

0,00

0,00

11.624,23

33.326,15

22.678,91

12.171,01

79.800,30

50.481,00

50.266,00

49.846,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

75.034,30

0,00

0,00

0,00

10.421,23

32.123,15

21.521,91

10.968,01

75.034,30

49.243,00

49.243,00

49.243,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.316,00

0,00

0,00

0,00

590,50

590,50

544,50

590,50

2.316,00

1.238,00

1.023,00

603,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2.450,00

0,00

0,00

0,00

612,50

612,50

612,50

612,50

2.450,00

0,00

0,00

0,00

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori-

06.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

19.711,00

0,00

0,00

0,00

12.710,00

2.260,00

2.360,00

2.381,00

19.711,00

20.223,49

20.729,07

18.974,00

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

19.711,00

0,00

0,00

0,00

12.710,00

2.260,00

2.360,00

2.381,00

19.711,00

20.223,49

20.729,07

18.974,00

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

15.535,00

0,00

0,00

0,00

10.690,00

1.520,00

1.645,00

1.680,00

15.535,00

15.938,91

16.337,38

14.946,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

5.995,00

0,00

0,00

0,00

3.920,00

620,00

650,00

805,00

5.995,00

6.150,87

6.304,64

6.037,00

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

9.540,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

900,00

995,00

875,00

9.540,00

9.788,04

10.032,74

8.909,00

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

2.226,00

0,00

0,00

0,00

1.470,00

230,00

265,00

261,00

2.226,00

2.283,88

2.340,97

2.064,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

1.150,00

0,00

0,00

0,00

770,00

120,00

115,00

145,00

1.150,00

1.179,90

1.209,40

966,00

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

940,00

0,00

0,00

0,00

610,00

95,00

140,00

95,00

940,00

964,44

988,55

948,00

Impozit pe terenul din extravilan*) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

136,00

0,00

0,00

0,00

90,00

15,00

10,00

21,00

136,00

139,54

143,02

150,00

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

1.950,00

0,00

0,00

0,00

550,00

510,00

450,00

440,00

1.950,00

2.000,70

2.050,72

1.964,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

58.604,10

3.752,00

767,00

2.985,00

17.917,00

13.901,10

14.098,00

16.440,00

62.356,10

47.511,69

44.764,69

39.635,00

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

47.983,00

3.752,00

767,00

2.985,00

12.094,00

12.510,00

12.608,00

14.523,00

51.735,00

36.672,00

33.654,00

29.560,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

20.688,00

2.796,00

757,00

2.039,00

5.772,00

5.402,00

5.542,00

6.768,00

23.484,00

27.319,00

27.602,00

24.376,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

45,00

25,00

100,00

50,00

50,00

50,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

23.737,00

0,00

0,00

0,00

5.371,00

6.171,00

6.186,00

6.009,00

23.737,00

5.845,00

2.544,00

1.676,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural

11.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defaclcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional

11.02.09

3.458,00

956,00

10,00

946,00

951,00

907,00

835,00

1.721,00

4.414,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget initial total

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimari

Trim.III

Trim. IV

2021

2022

2023

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

65,00

0,00

0,00

0,00

18,00

15,00

10,00

22,00

65,00

66,69

68,36

71,00

Impozitul pe spectacole

15.02.01

65,00

0,00

0,00

0,00

18,00

15,00

10,00

22,00

65,00

66,69

68,36

71,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

10.556,10

0,00

0,00

0,00

5.805,00

1.376,10

1.480,00

1.895,00

10.556,10

10.773,00

11.042,33

10.004,00

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

6.900,00

0,00

0,00

0,00

3.665,00

900,00

950,00

1.385,00

6.900,00

7.079,40

7.256,39

6.166,00

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5.100,00

0,00

0,00

0,00

2.770,00

650,00

700,00

980,00

5.100,00

5.232,60

5.363,42

4.182,00

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.800,00

0,00

0,00

0,00

895,00

250,00

250,00

405,00

1.800,00

1.846,80

1.892,97

1.984,00

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.000,00

0,00

0,00

0,00

380,00

170,00

210,00

240,00

1.000,00

1.026,00

1.051,65

992,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

2.656,10

0,00

0,00

0,00

1.760,00

306,10

320,00

270,00

2.656,10

2.667,60

2.734,29

2.846,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

23.823,18

9,00

9,00

0,00

7.858,00

5.235,00

4.697,18

6.042,00

23.832,18

24.001,77

24.602,36

19.795,15

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.900,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

1.100,00

1.200,00

1.530,00

5.900,00

6.053,40

6.204,74

5.173,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5.900,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

1.100,00

1.200,00

1.530,00

5.900,00

6.053,40

6.204,74

5.173,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

5.900,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

1.100,00

1.200,00

1.530,00

5.900,00

6.053,40

6.204,74

5.066,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

5.900,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

1.100,00

1.200,00

1.530,00

5.900,00

6.053,40

6.204,74

5.066,00

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

17.923,18

9,00

9,00

0,00

5.788,00

4.135,00

3.497,18

4.512,00

17.932,18

17.948,37

18.397,62

14.622,15

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

299,00

0,00

0,00

0,00

69,00

80,00

72,00

78,00

299,00

306,77

314,44

282,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

135,00

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

40,00

29,00

135,00

138,51

141,97

150,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

150,00

0,00

0,00

0,00

32,00

44,00

29,00

45,00

150,00

153,90

157,75

112,00

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

14,00

0,00

0,00

0,00

4,00

3,00

3,00

4,00

14,00

14,36

14,72

20,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4.450,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.085,00

1.250,00

1.115,00

4.450,00

4.565,70

4.679,84

6.090,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale (cod. 35.02.01.02)

35.02.01

4.450,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.085,00

1.250,00

1.115,00

4.450,00

4.565,70

4.679,84

6.090,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate

35.02.01.02

4.450,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.085,00

1.250,00

1.115,00

4.450,00

4.565,70

4.679,84

6.090,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

13.168,18

9,00

9,00

0,00

4.713,00

2.970,00

2.175,18

3.319,00

13.177,18

13.075,90

13.403,34

8.250,15

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

15,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

5,00

4,00

15,00

18,00

19,00

38,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

15,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

5,00

4,00

15,00

18,00

19,00

38,00

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

12.979,00

0,00

0,00

0,00

4.700,00

2.850,00

2.129,00

3.300,00

12.979,00

13.008,65

13.333,87

8.138,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

45,00

0,00

0,00

0,00

9,00

9,00

13,00

14,00

45,00

46,17

47,32

71,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

126,18

9,00

9,00

0,00

0,00

107,00

28,18

0,00

135,18

0,00

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget initial total

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimari

Trim.III

Trim. IV

2021

2022

2023

Alte venituri

36.02.50

3,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

3,00

3,08

3,15

3,15

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări**

37.02.01

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul m

37.02.03

-8.692,52

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.712,38

-4.929,34

-2.050,80

-8.692,52

-4.012,00

-3.680,00

-3.680,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

8.692,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.712,38

4.929,34

2.050,80

8.692,52

4.012,00

3.680,00

3.680,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

178,47

11,00

11,00

0,00

0,00

98,65

90,82

0,00

189,47

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

178,47

11,00

11,00

0,00

0,00

98,65

90,82

0,00

189,47

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2,81

0,40

0,40

0,00

0,00

0,20

3,01

0,00

3,21

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,77

0,30

0,30

0,00

0,00

0,40

0,67

0,00

1,07

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitității administrativ - teritoriale

39.02.07

151,03

1,97

1,97

0,00

0,00

98,05

54,95

0,00

153,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

23,86

8,33

8,33

0,00

0,00

0,00

32,19

0,00

32,19

0,00

0,00

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02 + 41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

14.465,47

2,00

2,00

0,00

3.404,76

7.081,86

2.728,47

1.252,38

14.467,47

5.568,99

6.068,91

6.068,91

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

14.465,47

2,00

2,00

0,00

3.404,76

7.081,86

2.728,47

1.252,38

14.467,47

5.568,99

6.068,91

6.068,91

Subventii de la bugetul de stat

42.02

14.465,47

2,00

2,00

0,00

3.404,76

7.081,86

2.728,47

1.252,38

14.467,47

5.568,99

6.068,91

6.068,91

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din fondul de interventie **)

42.02.28

427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427,00

0,00

427,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

28,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

25,00

28,00

28,00

28,00

28,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

5.593,00

0,00

0,00

0,00

1.411,63

1.521,52

1.432,47

1.227,38

5.593,00

5.540,99

6.040,91

6.040,91

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

3.265,52

0,00

0,00

0,00

1.990,13

418,39

857,00

0,00

3.265,52

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

41,95

2,00

2,00

0,00

0,00

41,95

2,00

0,00

43,95

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

5.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

0,00

0,00

5.100,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget initial total

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimari

Trim.III

Trim. IV

2021

2022

2023

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16 + 45.02.17+ 45.02.18)

45.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume în curs de distribuire

47.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de clarificare

47.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

213,52

13,16

13,16

0,00

0,00

213,52

13,16

0,00

226,68

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01 + 48.02.01.02+ 48.02.01.03)

48.02.01

0,00

13,16

13,16

0,00

0,00

0,00

13,16

0,00

13,16

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

3,04

3,04

0,00

0,00

0,00

3,04

0,00

3,04

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

10,12

10,12

0,00

0,00

0,00

10,12

0,00

10,12

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

213,52

0,00

0,00

0,00

0,00

213,52

0,00

0,00

213,52

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

48,88

0,00

0,00

0,00

0,00

48,88

0,00

0,00

48,88

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

164,64

0,00

0,00

0,00

0,00

164,64

0,00

0,00

164,64

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

184.677,88

3.752,00

767,00

2.985,00

51.537,86

59.562,39

41.056,04

36.273,59

188.429,88

144.185,34

143.171,69

130.699,06

VENITURI PROPRII (00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.16)

49.90

134.223,40

0,00

0,00

0,00

38.023,23

42.143,25

31.507,91

22.549,01

134.223,40

105.956,35

107.128,78

98.750,15

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

173.519,88

3.752,00

767,00

2.985,00

50.123,23

52.940,87

39.186,57

35.021,21

177.271,88

138.616,35

137.102,78

124.630,15

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

158.515,40

3.752,00

767,00

2.985,00

42.265,23

49.525,25

39.446,91

31.030,01

162.267,40

118.626,58

116.180,42

108.515,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

80.200,30

0,00

0,00

0,00

11.638,23

33.364,15

22.988,91

12.209,01

80.200,30

50.891,40

50.686,66

49.906,00

A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)

00.06

80.200,30

0,00

0,00

0,00

11.638,23

33.364,15

22.988,91

12.209,01

80.200,30

50.891,40

50.686,66

49.906,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

400,00

0,00

0,00

0,00

14,00

38,00

310,00

38,00

400,00

410,40

420,66

60,00

Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

400,00

0,00

14,00

38,00

310,00

38,00

400,00

410,40

420,66

60,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

79.800,30

0,00

0,00

0,00

11.624,23

33.326,15

22.678,91

12.171,01

79.800,30

50.481,00

50.266,00

49.846,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

75.034,30

0,00

10.421,23

32.123,15

21.521,91

10.968,01

75.034,30

49.243,00

49.243,00

49.243,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.316,00

0,00

590,50

590,50

544,50

590,50

2.316,00

1.238,00

1.023,00

603,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2.450,00

0,00

612,50

612,50

612,50

612,50

2.450,00

0,00

0,00

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI Din CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -

06.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

19.711,00

0,00

0,00

0,00

12.710,00

2.260,00

2.360,00

2.381,00

19.711,00

20.223,49

20.729,07

18.974,00

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

19.711,00

0,00

0,00

0,00

12.710,00

2.260,00

2.360,00

2.381,00

19.711,00

20.223,49

20.729,07

18.974,00

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

15.535,00

0,00

0,00

0,00

10.690,00

1.520,00

1.645,00

1.680,00

15.535,00

15.938,91

16.337,38

14.946,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

5.995,00

0,00

3.920,00

620,00

650,00

805,00

5.995,00

6.150,87

6.304,64

6.037,00

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

9.540,00

0,00

6.770,00

900,00

995,00

875,00

9.540,00

9.788,04

10.032,74

8.909,00

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

2.226,00

0,00

0,00

0,00

1.470,00

230,00

265,00

261,00

2.226,00

2.283,88

2.340,97

2.064,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

1.150,00

0,00

770,00

120,00

115,00

145,00

1.150,00

1.179,90

1.209,40

966,00

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

940,00

0,00

610,00

95,00

140,00

95,00

940,00

964,44

988,55

948,00

Impozit pe terenul din extravilan*)

07.02.02.03

136,00

0,00

90,00

15,00

10,00

21,00

136,00

139,54

143,02

150,00

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

1.950,00

0,00

550,00

510,00

450,00

440,00

1.950,00

2.000,70

2.050,72

1.964,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

58.604,10

3.752,00

767,00

2.985,00

17.917,00

13.901,10

14.098,00

16.440,00

62.356,10

47.511,69

44.764,69

39.635,00

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

47.983,00

3.752,00

767,00

2.985,00

12.094,00

12.510,00

12.608,00

14.523,00

51.735,00

36.672,00

33.654,00

29.560,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget initial total

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimari

Trim.III

Trim. IV

2021

2022

2023

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

11.02.02

20.688,00

2.796,00

757,00

2.039,00

5.772,00

5.402,00

5.542,00

6.768,00

23.484,00

27.319,00

27.602,00

24.376,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

100,00

0,00

0,00

30,00

45,00

25,00

100,00

50,00

50,00

50,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

23.737,00

0,00

5.371,00

6.171,00

6.186,00

6.009,00

23.737,00

5.845,00

2.544,00

1.676,00

Sume defaclcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional

11.02.09

3.458,00

956,00

10,00

946,00

951,00

907,00

835,00

1.721,00

4.414,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

65,00

0,00

0,00

0,00

18,00

15,00

10,00

22,00

65,00

66,69

68,36

71,00

Impozitul pe spectacole

15.02.01

65,00

0,00

18,00

15,00

10,00

22,00

65,00

66,69

68,36

71,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

10.556,10

0,00

0,00

0,00

5.805,00

1.376,10

1.480,00

1.895,00

10.556,10

10.773,00

11.042,33

10.004,00

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

6.900,00

0,00

0,00

0,00

3.665,00

900,00

950,00

1.385,00

6.900,00

7.079,40

7.256,39

6.166,00

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5.100,00

0,00

2.770,00

650,00

700,00

980,00

5.100,00

5.232,60

5.363,42

4.182,00

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.800,00

0,00

895,00

250,00

250,00

405,00

1.800,00

1.846,80

1.892,97

1.984,00

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.000,00

0,00

380,00

170,00

210,00

240,00

1.000,00

1.026,00

1.051,65

992,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

2.656,10

0,00

1.760,00

306,10

320,00

270,00

2.656,10

2.667,60

2.734,29

2.846,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

15.004,48

0,00

0,00

0,00

7.858,00

3.415,62

-260,34

3.991,20

15.004,48

19.989,77

20.922,36

16.115,15

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.900,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

1.100,00

1.200,00

1.530,00

5.900,00

6.053,40

6.204,74

5.173,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5.900,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

1.100,00

1.200,00

1.530,00

5.900,00

6.053,40

6.204,74

5.173,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

5.900,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

1.100,00

1.200,00

1.530,00

5.900,00

6.053,40

6.204,74

5.066,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

5.900,00

0,00

2.070,00

1.100,00

1.200,00

1.530,00

5.900,00

6.053,40

6.204,74

5.066,00

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

9.104,48

0,00

0,00

0,00

5.788,00

2.315,62

-1.460,34

2.461,20

9.104,48

13.936,37

14.717,62

10.942,15

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

299,00

0,00

0,00

0,00

69,00

80,00

72,00

78,00

299,00

306,77

314,44

282,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

135,00

0,00

33,00

33,00

40,00

29,00

135,00

138,51

141,97

150,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

150,00

0,00

32,00

44,00

29,00

45,00

150,00

153,90

157,75

112,00

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

14,00

0,00

4,00

3,00

3,00

4,00

14,00

14,36

14,72

20,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de srvicii si alte activitati

33.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4.450,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.085,00

1.250,00

1.115,00

4.450,00

4.565,70

4.679,84

6.090,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

4.450,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.085,00

1.250,00

1.115,00

4.450,00

4.565,70

4.679,84

6.090,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate

35.02.01.02

4.450,00

0,00

1.000,00

1.085,00

1.250,00

1.115,00

4.450,00

4.565,70

4.679,84

6.090,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget initial total

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimari

Trim.III

Trim. IV

2021

2022

2023

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea,potrivit l

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

13.042,00

0,00

0,00

0,00

4.713,00

2.863,00

2.147,00

3.319,00

13.042,00

13.075,90

13.403,34

8.250,15

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

15,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

5,00

4,00

15,00

18,00

19,00

38,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

15,00

0,00

3,00

3,00

5,00

4,00

15,00

18,00

19,00

38,00

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

12.979,00

0,00

4.700,00

2.850,00

2.129,00

3.300,00

12.979,00

13.008,65

13.333,87

8.138,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

45,00

0,00

9,00

9,00

13,00

14,00

45,00

46,17

47,32

71,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare (cod 36.02.32.03)

36.02.32.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

3,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

3,00

3,08

3,15

3,15

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-8.686,52

0,00

0,00

0,00

6,00

-1.712,38

-4.929,34

-2.050,80

-8.686,52

-4.012,00

-3.680,00

-3.680,00

Donații și sponsorizări

37.02.01

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.02.03

-8.692,52

0,00

0,00

-1.712,38

-4.929,34

-2.050,80

-8.692,52

-4.012,00

-3.680,00

-3.680,00

Alte transferuri volutare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02 +41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înființarea unor instituții și servicii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoanele fizice si juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi temporare din trezoreria statului ***)

40.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

11.158,00

0,00

0,00

0,00

1.414,63

6.621,52

1.869,47

1.252,38

11.158,00

5.568,99

6.068,91

6.068,91

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

11.158,00

0,00

0,00

0,00

1.414,63

6.621,52

1.869,47

1.252,38

11.158,00

5.568,99

6.068,91

6.068,91

Subventii de la bugetul de stat

42.02

11.158,00

0,00

0,00

0,00

1.414,63

6.621,52

1.869,47

1.252,38

11.158,00

5.568,99

6.068,91

6.068,91

Finatarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din fondul de interventie ***)

42.02.28

427,00

0,00

0,00

0,00

427,00

0,00

427,00

0,00

0,00

0,00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

28,00

0,00

3,00

0,00

0,00

25,00

28,00

28,00

28,00

28,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico - sociala

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare

42.02.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

5.593,00

0,00

1.411,63

1.521,52

1.432,47

1.227,38

5.593,00

5.540,99

6.040,91

6.040,91

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de term

42.02.46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local (42.02.51.01)

42.02.51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare

42.02.64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

5.100,00

0,00

0,00

5.100,00

0,00

0,00

5.100,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget initial total

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimari

Trim.III

Trim. IV

2021

2022

2023

Subvenții primite de la bugetul consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pentru ocuparea temporara a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate **

43.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume în curs de distribuire

47.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de clarificare

47.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02 + 48.02) - TOTAL

00.01 SD

12.518,16

35,16

35,16

0,00

1.990,13

2.591,89

5.920,50

2.050,80

12.553,32

4.012,00

3.680,00

3.680,00

VENITURI CURENTE (00.12)

00.02

8.818,70

9,00

9,00

0,00

0,00

1.819,38

4.957,52

2.050,80

8.827,70

4.012,00

3.680,00

3.680,00

VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07)

11.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural

11.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

8.818,70

9,00

9,00

0,00

0,00

1.819,38

4.957,52

2.050,80

8.827,70

4.012,00

3.680,00

3.680,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

8.818,70

9,00

9,00

0,00

0,00

1.819,38

4.957,52

2.050,80

8.827,70

4.012,00

3.680,00

3.680,00

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

126,18

9,00

9,00

0,00

0,00

107,00

28,18

0,00

135,18

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

126,18

9,00

9,00

0,00

107,00

28,18

0,00

135,18

0,00

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02 + 36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)

37.02

8.692,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1.712,38

4.929,34

2.050,80

8.692,52

4.012,00

3.680,00

3.680,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

8.692,52

0,00

0,00

1.712,38

4.929,34

2.050,80

8.692,52

4.012,00

3.680,00

3.680,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

178,47

11,00

11,00

0,00

0,00

98,65

90,82

0,00

189,47

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

178,47

11,00

11,00

0,00

0,00

98,65

90,82

0,00

189,47

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2,81

0,40

0,40

0,00

0,20

3,01

0,00

3,21

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,77

0,30

0,30

0,00

0,40

0,67

0,00

1,07

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

151,03

1,97

1,97

0,00

98,05

54,95

0,00

153,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

23,86

8,33

8,33

0,00

0,00

32,19

0,00

32,19

0,00

0,00

0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

3.307,47

2,00

2,00

0,00

1.990,13

460,34

859,00

0,00

3.309,47

0,00

0,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

3.307,47

2,00

2,00

0,00

1.990,13

460,34

859,00

0,00

3.309,47

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

3.307,47

2,00

2,00

0,00

1.990,13

460,34

859,00

0,00

3.309,47

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget initial total

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimari

Trim.III

Trim. IV

2021

2022

2023

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local (42.02.51.01)

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

3.265,52

0,00

1.990,13

418,39

857,00

0,00

3.265,52

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

41,95

2,00

2,00

0,00

41,95

2,00

0,00

43,95

0,00

0,00

0,00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16 + 45.02.17+ 45.02.18)

45.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar

48,02

213,52

13,16

13,16

0,00

0,00

213,52

13,16

0,00

226,68

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01 + 48.02.01.02+ 48.02.01.03)

48.02.01

0,00

13,16

13,16

0,00

0,00

0,00

13,16

0,00

13,16

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

3,04

3,04

0,00

0,00

3,04

0,00

3,04

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

10,12

10,12

0,00

0,00

10,12

0,00

10,12

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

213,52

0,00

0,00

0,00

0,00

213,52

0,00

0,00

213,52

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

48,88

0,00

0,00

48,88

0,00

0,00

48,88

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

164,64

0,00

0,00

164,64

0,00

0,00

164,64

0,00

0,00

0,00

4.186,67     6.613,33

0,00

0,00   10.800,00

mii lei

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Denumirea indicatorilor

Cod

Trim. III

Trim. IV

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

207.996,04

0,00

3.787,16

802,16

2.985,00

57.714,66

68.767,61

46.976,54

38.324,39

211.783,20

148.197,34

146.851,69

149.933,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

49.026,87

0,00

0,00

0,00

0,00

12.226,93

13.558,10

11.825,03

11.416,81

49.026,87

42.444,60

44.444,20

46.566,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

58.269,19

0,00

188,70

265,70

-77,00

14.631,97

22.359,88

12.127,02

9.339,02

58.457,89

39.476,45

40.969,45

42.306,45

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.094,46

0,00

0,00

0,00

0,00

749,10

723,75

698,35

923,26

3.094,46

931,16

778,75

626,35

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

15.150,05

0,00

0,00

1.131,00

-1.131,00

7.122,67

2.963,57

3.449,33

1.614,48

15.150,05

14.198,00

14.184,00

13.184,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

34.683,74

0,00

-10,00

-10,00

0,00

9.901,60

11.654,15

8.341,77

4.776,22

34.673,74

17.222,40

15.136,00

18.958,00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

901,60

0,00

14,16

14,16

0,00

0,00

133,60

538,16

244,00

915,76

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

4.177,00

0,00

956,00

10,00

946,00

1.065,00

1.216,00

1.041,00

1.811,00

5.133,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8.442,20

0,00

2.796,00

757,00

2.039,00

3.360,00

3.233,00

2.524,20

2.121,00

11.238,20

3.286,77

4.136,53

3.837,38

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 +58.16)

58

1.346,84

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

638,84

246,00

222,00

1.346,84

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

5.509,05

0,00

0,00

0,00

0,00

818,61

2.376,26

1.712,34

601,84

5.509,05

3.265,00

3.541,00

3.574,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

18.262,28

0,00

31,00

31,00

0,00

5.003,78

7.315,46

4.519,24

1.454,80

18.293,28

4.012,00

3.680,00

1.370,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

9.121,96

0,00

0,00

-1.208,00

1.208,00

2.595,00

2.595,00

132,00

3.799,96

9.121,96

10.380,00

10.380,00

10.380,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

-188,70

-188,70

0,00

0,00

0,00

-188,70

0,00

-188,70

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

36.374,73

0,00

67,00

67,00

0,00

9.259,07

9.977,75

8.626,46

8.578,45

36.441,73

41.645,17

38.627,16

38.869,76

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.919,84

0,00

91,00

91,00

0,00

7.258,55

7.173,95

6.865,76

6.712,58

28.010,84

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.919,84

0,00

91,00

91,00

0,00

7.258,55

7.173,95

6.865,76

6.712,58

28.010,84

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.919,84

0,00

91,00

91,00

0,00

7.258,55

7.173,95

6.865,76

6.712,58

28.010,84

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

5.359,98

0,00

-24,00

-24,00

0,00

1.251,31

2.079,94

1.062,24

942,49

5.335,98

3.553,00

3.559,00

3.564,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

publice locale

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.486,98

0,00

0,00

0,00

0,00

751,31

652,44

624,49

458,74

2.486,98

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.872,00

0,00

-24,00

-24,00

0,00

500,00

1.427,50

436,75

483,75

2.848,00

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

3.094,91

0,00

0,00

0,00

0,00

749,21

723,86

698,46

923,38

3.094,91

11.308,57

11.156,16

11.003,76

Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei (cod

56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02

59.02

8.813,86

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.080,35

2.499,05

2.076,36

2.135,10

8.790,86

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.813,86

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.080,35

2.499,05

2.076,36

2.135,10

8.790,86

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

8.662,50

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.045,70

2.449,60

2.039,60

2.104,60

8.639,50

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Politie locala

61.02.03.04

8.662,50

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.045,70

2.449,60

2.039,60

2.104,60

8.639,50

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat T rim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat T rim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

151,36

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

49,45

36,76

30,50

151,36

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

63.02

84.067,25

0,00

3.956,72

1.048,72

2.908,00

23.271,96

32.033,80

19.422,31

13.295,90

88.023,97

44.073,17

42.251,53

48.265,38

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

23.306,11

0,00

2.357,72

269,72

2.088,00

7.999,89

7.397,41

4.828,83

5.437,70

25.663,83

16.877,00

16.253,00

17.456,00

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2.770,44

0,00

510,21

175,16

335,05

786,36

854,45

773,91

865,93

3.280,65

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

2.770,44

0,00

510,21

175,16

335,05

786,36

854,45

773,91

865,93

3.280,65

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

19.287,67

0,00

1.317,51

137,56

1.179,95

7.085,53

6.157,96

3.730,92

3.630,77

20.605,18

14.797,00

14.173,00

15.376,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

6.561,54

0,00

444,39

-34,91

479,30

2.501,48

2.439,70

1.003,45

1.061,30

7.005,93

5.501,00

5.502,00

5.540,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

10.737,63

0,00

226,22

172,47

53,75

4.089,64

3.231,34

2.181,57

1.461,30

10.963,85

7.295,00

6.669,00

7.833,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

1.988,50

0,00

646,90

0,00

646,90

494,41

486,92

545,90

1.108,17

2.635,40

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

110,00

0,00

573,00

0,00

573,00

110,00

0,00

0,00

573,00

683,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

110,00

0,00

573,00

0,00

573,00

110,00

0,00

0,00

573,00

683,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1.138,00

0,00

-43,00

-43,00

0,00

18,00

385,00

324,00

368,00

1.095,00

80,00

80,00

80,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

12.153,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1.641,13

7.361,84

1.870,47

1.280,38

12.153,82

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

1.404,82

0,00

0,00

0,00

0,00

206,50

728,32

430,00

40,00

1.404,82

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.404,82

0,00

0,00

0,00

0,00

206,50

728,32

430,00

40,00

1.404,82

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

24.167,62

0,00

-21,00

-21,00

0,00

6.667,19

9.539,30

6.162,56

1.777,57

24.146,62

8.247,40

5.454,00

9.158,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

13.943,60

0,00

-29,00

-29,00

0,00

4.515,59

5.435,00

3.651,64

312,37

13.914,60

2.400,40

452,00

3.919,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

12.403,00

0,00

-29,00

-29,00

0,00

4.216,05

4.885,40

3.272,55

0,00

12.374,00

1.848,40

0,00

3.567,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Camine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

1.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164,00

366,00

280,00

200,00

1.010,00

200,00

100,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

530,60

0,00

0,00

0,00

0,00

135,54

183,60

99,09

112,37

530,60

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

8.731,12

0,00

23,00

23,00

0,00

1.908,82

2.960,00

2.420,10

1.465,20

8.754,12

5.247,00

4.402,00

4.639,00

Sport

67.02.05.01

8.007,62

0,00

40,00

40,00

0,00

1.882,82

2.418,30

2.337,30

1.409,20

8.047,62

2.785,00

2.239,00

2.733,00

Tineret

67.02.05.02

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Inretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

623,50

0,00

-17,00

-17,00

0,00

26,00

441,70

82,80

56,00

606,50

2.462,00

2.163,00

1.906,00

Servicii religioase

67.02.06

660,00

0,00

-15,00

-15,00

0,00

13,00

562,00

70,00

0,00

645,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

832,90

0,00

0,00

0,00

0,00

229,78

582,30

20,82

0,00

832,90

600,00

600,00

600,00

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

24.439,70

0,00

1.620,00

800,00

820,00

6.963,75

7.735,25

6.560,45

4.800,25

26.059,70

13.443,77

15.038,53

16.144,38

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

17.085,70

0,00

1.620,00

800,00

820,00

5.119,00

5.506,50

4.918,20

3.162,00

18.705,70

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat T rim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat T rim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

17.085,70

0,00

1.620,00

800,00

820,00

5.119,00

5.506,50

4.918,20

3.162,00

18.705,70

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

68.02.11

1.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379,00

411,00

346,50

338,50

1.475,00

1.385,00

1.453,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.416,50

0,00

0,00

0,00

0,00

345,75

440,25

302,75

327,75

1.416,50

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

55,00

60,00

70,00

70,00

70,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.356,50

0,00

0,00

0,00

0,00

340,75

440,25

302,75

272,75

1.356,50

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

4.462,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120,00

1.377,50

993,00

972,00

4.462,50

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.462,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120,00

1.377,50

993,00

972,00

4.462,50

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Partea a IV -a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (COD 70.02

69.02

41.569,10

0,00

-55,00

-55,00

0,00

11.394,61

15.021,55

8.188,84

6.909,10

41.514,10

22.017,00

24.732,00

24.032,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

16.497,40

0,00

-55,00

-55,00

0,00

4.132,11

6.792,45

3.046,34

2.471,50

16.442,40

7.757,00

9.772,00

8.687,00

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

6.135,76

0,00

-55,00

-55,00

0,00

1.574,00

3.585,12

831,64

90,00

6.080,76

1.557,00

1.703,00

690,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

6.135,76

0,00

-55,00

-55,00

0,00

1.574,00

3.585,12

831,64

90,00

6.080,76

1.557,00

1.703,00

690,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

4.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966,00

1.522,00

725,00

1.042,00

4.255,00

2.843,00

3.505,00

3.095,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

938,44

0,00

0,00

0,00

0,00

141,71

360,03

144,30

292,40

938,44

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

5.168,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450,40

1.325,30

1.345,40

1.047,10

5.168,20

3.357,00

4.564,00

4.902,00

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

25.071,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7.262,50

8.229,10

5.142,50

4.437,60

25.071,70

14.260,00

14.960,00

15.345,00

Din total capitol:

Salubritate si deseuri

74.02.05

22.493,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.541,60

7.432,60

4.354,80

4.164,00

22.493,00

11.121,00

11.228,00

12.343,00

Salubritate

74.02.05.01

8.999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.725,00

4.205,00

2.205,00

864,00

8.999,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deseurilor

74.02.05.02

13.494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.816,60

3.227,60

2.149,80

3.300,00

13.494,00

6.050,00

6.020,00

6.350,00

Canalizare

74.02.06

1.300,50

0,00

0,00

0,00

0,00

433,00

433,00

433,00

1,50

1.300,50

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

1.278,20

0,00

0,00

0,00

0,00

287,90

363,50

354,70

272,10

1.278,20

0,00

0,00

0,00

Partea a V -a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79,02

37.171,10

0,00

-158,56

-235,56

77,00

11.708,67

9.235,46

8.662,57

7.405,84

37.012,54

31.506,00

31.800,00

29.572,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81,02

7.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

5.143,67

1.077,07

499,33

885,88

7.605,95

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

7.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

5.143,67

1.077,07

499,33

885,88

7.605,95

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Alți combustibili

81.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

29.565,15

0,00

-158,56

-235,56

77,00

6.565,00

8.158,39

8.163,24

6.519,96

29.406,59

22.658,00

22.966,00

21.738,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

29.565,15

0,00

-158,56

-235,56

77,00

6.565,00

8.158,39

8.163,24

6.519,96

29.406,59

22.658,00

22.966,00

21.738,00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

9.534,00

0,00

0,00

1.131,00

-1.131,00

2.109,00

2.459,00

3.790,00

1.176,00

9.534,00

4.050,00

4.050,00

3.130,00

Străzi

84.02.03.03

20.031,15

0,00

-158,56

-1.366,56

1.208,00

4.456,00

5.699,39

4.373,24

5.343,96

19.872,59

18.608,00

18.916,00

18.608,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 LA 87.02.05+57.02.50)

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.537,86

59.562,39

41.056,04

36.273,59

188.429,88

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

184.677,88

0,00

3.752,00

767,00

2.985,00

51.537,86

59.562,39

41.056,04

36.273,59

188.429,88

144.185,34

143.171,69

147.963,14

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

35.744,22

0,00

67,00

67,00

0,00

8.815,90

9.790,41

8.626,46

8.578,45

35.811,22

41.645,17

38.627,16

38.869,76

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.289,33

0,00

91,00

91,00

0,00

6.815,38

6.986,61

6.865,76

6.712,58

27.380,33

26.783,60

23.912,00

24.302,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +79+84)

27.289,33

0,00

188,70

188,70

0,00

6.815,38

6.986,61

6.963,46

6.712,58

27.478,03

26.783,60

28.172,20

29.633,03

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

27.289,33

0,00

188,70

188,70

0,00

6.815,38

6.986,61

6.963,46

6.712,58

27.478,03

26.783,60

28.172,20

29.633,03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

24.594,48

0,00

0,00

0,00

0,00

6.267,88

6.167,46

6.059,16

6.099,98

24.594,48

24.872,60

26.116,20

27.422,03

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

23.714,94

0,00

0,00

0,00

0,00

6.115,91

5.708,26

5.924,36

5.966,41

23.714,94

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

19.374,22

0,00

0,00

0,00

0,00

5.112,90

4.513,00

4.816,32

4.932,00

19.374,22

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2.581,23

0,00

0,00

0,00

0,00

571,21

660,00

670,00

680,02

2.581,23

Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

537,75

0,00

0,00

0,00

0,00

133,84

134,46

134,99

134,46

537,75

Drepturi de delegare

10.01.13

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

3,00

2,00

15,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

856,74

0,00

0,00

0,00

0,00

184,61

235,80

218,40

217,93

856,74

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,35

160,00

81,65

0,00

350,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

319,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,80

313,20

0,00

0,00

319,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

319,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,80

313,20

0,00

0,00

319,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

560,54

0,00

0,00

0,00

0,00

146,17

146,00

134,80

133,57

560,54

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,63

0,00

0,00

0,00

0,63

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

6,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6,50

0,00

0,00

0,00

6,50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

532,11

0,00

0,00

0,00

0,00

117,74

146,00

134,80

133,57

532,11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

2.539,85

0,00

188,70

188,70

0,00

500,50

783,15

868,30

576,60

2.728,55

1.806,00

1.951,00

2.106,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

2.071,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428,30

584,00

536,10

522,60

2.071,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

55,00

35,00

26,00

151,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,50

4,50

4,00

18,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

61,00

61,00

63,00

243,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

10,50

10,50

10,50

36,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

93,60

0,00

0,00

0,00

0,00

31,80

31,80

15,00

15,00

93,60

Piese de schimb

20.01.06

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,60

20,20

10,10

4,10

50,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,00

100,00

100,00

100,00

422,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1.057,40

0,00

0,00

0,00

0,00

157,40

300,00

300,00

300,00

1.057,40

Reparatii curente

20.02

52,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

35,00

10,00

5,00

52,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

146,50

0,00

11,00

11,00

0,00

10,50

55,00

66,00

26,00

157,50

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

146,50

0,00

11,00

11,00

0,00

10,50

55,00

66,00

26,00

157,50

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

23,50

26,50

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

14,50

15,50

0,00

40,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9,00

11,00

0,00

30,00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

2,80

2,00

3,00

10,00

Pregatire profesionala

20.13

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5,00

5,00

0,00

20,00

Protectia muncii

20.14

64,35

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

25,35

20,00

10,00

64,35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

105,50

0,00

177,70

177,70

0,00

18,00

52,50

202,70

10,00

283,20

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

8,00

5,00

5,00

21,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

84,50

0,00

177,70

177,70

0,00

15,00

44,50

197,70

5,00

262,20

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+59.25 + 59.30)

59

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

36,00

36,00

36,00

155,00

105,00

105,00

105,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

36,00

36,00

36,00

155,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

-97,70

-97,70

0,00

0,00

0,00

-97,70

0,00

-97,70

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

-97,70

-97,70

0,00

0,00

0,00

-97,70

0,00

-97,70

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

-97,70

-97,70

0,00

0,00

0,00

-97,70

0,00

-97,70

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.289,33

0,00

91,00

91,00

0,00

6.815,38

6.986,61

6.865,76

6.712,58

27.380,33

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.289,33

0,00

91,00

91,00

0,00

6.815,38

6.986,61

6.865,76

6.712,58

27.380,33

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

5.359,98

0,00

-24,00

-24,00

0,00

1.251,31

2.079,94

1.062,24

942,49

5.335,98

3.553,00

3.559,00

3.564,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.359,98

0,00

-48,00

-48,00

0,00

1.251,31

2.079,94

1.038,24

942,49

5.311,98

3.553,00

3.559,00

3.564,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

5.359,98

0,00

-24,00

-24,00

0,00

1.251,31

2.079,94

1.062,24

942,49

5.335,98

3.553,00

3.559,00

3.564,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

3.168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671,74

1.506,65

575,20

414,41

3.168,00

2.118,00

2.118,00

2.118,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

3.082,86

0,00

0,00

0,00

0,00

655,42

1.457,80

562,60

407,04

3.082,86

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

2.707,26

0,00

0,00

0,00

0,00

570,20

1.360,00

465,00

312,06

2.707,26

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

269,17

0,00

0,00

0,00

0,00

60,62

69,20

69,60

69,75

269,17

Drepturi de delegare

10.01.13

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,40

0,00

1,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

95,43

0,00

0,00

0,00

0,00

20,80

23,30

26,10

25,23

95,43

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

5,00

1,50

0,00

10,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

36,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,25

0,00

0,00

36,25

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

36,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,25

0,00

0,00

36,25

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

48,89

0,00

0,00

0,00

0,00

16,32

12,60

12,60

7,37

48,89

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

48,89

0,00

0,00

0,00

0,00

16,32

12,60

12,60

7,37

48,89

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

2.164,22

0,00

0,00

0,00

0,00

570,92

566,60

503,35

523,35

2.164,22

1.414,00

1.420,00

1.425,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

185,22

0,00

0,00

0,00

0,00

62,92

44,10

39,10

39,10

185,22

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,50

7,50

3,50

3,50

22,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,82

0,00

0,00

0,00

0,82

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

3,00

2,50

2,50

12,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,60

0,60

0,60

2,40

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4,00

3,50

3,50

16,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

29,00

29,00

29,00

132,00

Reparatii curente

20.02

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,00

0,50

0,00

3,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

6,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1.962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

517,50

460,75

483,75

1.962,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

517,50

460,75

483,75

1.962,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59

59

26,76

0,00

0,00

0,00

0,00

8,65

6,69

6,69

4,73

26,76

21,00

21,00

21,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

26,76

0,00

0,00

0,00

0,00

8,65

6,69

6,69

4,73

26,76

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

-24,00

-24,00

0,00

0,00

0,00

-24,00

0,00

-24,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

-24,00

-24,00

0,00

0,00

0,00

-24,00

0,00

-24,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

-24,00

-24,00

0,00

0,00

0,00

-24,00

0,00

-24,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.486,98

0,00

0,00

0,00

0,00

751,31

652,44

624,49

458,74

2.486,98

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.872,00

0,00

-24,00

-24,00

0,00

500,00

1.427,50

436,75

483,75

2.848,00

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

55.02

3.094,91

0,00

0,00

0,00

0,00

749,21

723,86

698,46

923,38

3.094,91

11.308,57

11.156,16

11.003,76

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

3.094,91

0,00

0,00

0,00

0,00

749,21

723,86

698,46

923,38

3.094,91

11.308,57

11.156,16

11.003,76

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

3.094,91

0,00

0,00

0,00

0,00

749,21

723,86

698,46

923,38

3.094,91

931,61

779,20

626,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,11

0,12

0,45

0,45

0,45

0,45

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,11

0,12

0,45

0,45

0,45

0,45

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,11

0,12

0,45

0,45

0,45

0,45

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.094,46

0,00

0,00

0,00

0,00

749,10

723,75

698,35

923,26

3.094,46

931,16

778,75

626,35

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

3.094,46

0,00

0,00

0,00

0,00

749,10

723,75

698,35

923,26

3.094,46

931,16

778,75

626,35

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

3.094,46

0,00

0,00

0,00

0,00

749,10

723,75

698,35

923,26

3.094,46

931,16

778,75

626,35

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

8.810,86

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.072,35

2.499,05

2.081,36

2.135,10

8.787,86

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.810,86

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.072,35

2.499,05

2.081,36

2.135,10

8.787,86

8.956,00

9.441,00

9.194,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.810,86

0,00

-46,00

-46,00

0,00

2.072,35

2.499,05

2.058,36

2.135,10

8.764,86

8.957,00

9.442,00

9.195,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

8.810,86

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.072,35

2.499,05

2.081,36

2.135,10

8.787,86

8.957,00

9.442,00

9.195,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

123,16

0,00

0,00

0,00

0,00

32,89

32,48

31,09

26,70

123,16

136,00

136,00

136,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

119,03

0,00

0,00

0,00

0,00

32,22

30,34

30,43

26,04

119,03

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,86

24,60

24,94

21,60

99,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

14,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3,39

3,69

3,94

3,69

14,71

Drepturi de delegare

10.01.13

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

Indemnizație de hrană

10.01.17

3,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,97

1,05

1,05

0,75

3,82

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,45

0,00

0,00

1,45

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,45

0,00

0,00

1,45

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,67

0,69

0,66

0,66

2,68

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,67

0,69

0,66

0,66

2,68

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

27,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

16,70

5,40

3,60

27,10

25,00

25,00

25,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

17,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

7,70

4,90

3,60

17,10

25,00

25,00

25,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,10

1,10

3,70

25,00

25,00

25,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

1,50

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,10

0,10

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,10

0,10

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

8,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

2,10

2,00

8,10

Piese de schimb

20.01.06

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

2,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

8.659,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.037,70

2.449,60

2.067,60

2.104,60

8.659,50

8.795,00

9.280,00

9.033,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

8.659,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.037,70

2.449,60

2.067,60

2.104,60

8.659,50

8.795,00

9.280,00

9.033,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+59.25 + 59.30)

59

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

0,27

0,27

0,20

1,10

1,00

1,00

1,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

0,27

0,27

0,20

1,10

1,00

1,00

1,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

-23,00

-23,00

0,00

0,00

0,00

-23,00

0,00

-23,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

-23,00

-23,00

0,00

0,00

0,00

-23,00

0,00

-23,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a buge

85.01.01

0,00

0,00

-23,00

-23,00

0,00

0,00

0,00

-23,00

0,00

-23,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

8.659,50

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.037,70

2.449,60

2.044,60

2.104,60

8.636,50

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Politie locala

61.02.03.04

8.659,50

0,00

-23,00

-23,00

0,00

2.037,70

2.449,60

2.044,60

2.104,60

8.636,50

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

151,36

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

49,45

36,76

30,50

151,36

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

75.778,79

0,00

3.708,00

800,00

2.908,00

20.310,64

28.933,96

17.317,29

12.924,90

79.486,79

43.218,17

41.874,53

47.665,38

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

19.256,39

0,00

2.132,00

44,00

2.088,00

6.074,99

6.165,89

3.767,81

5.379,70

21.388,39

16.877,00

16.253,00

17.456,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

14.187,87

0,00

1.749,00

-43,00

1.792,00

714,23

846,73

307,22

2.135,22

4.003,40

1.043,00

1.043,00

1.043,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

14.187,87

0,00

1.749,00

-43,00

1.792,00

714,23

846,73

307,22

2.135,22

4.003,40

1.043,00

1.043,00

1.043,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

11.933,47

0,00

0,00

77,00

-77,00

3.838,85

3.700,82

2.401,17

1.992,63

11.933,47

11.604,00

10.956,00

12.136,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

10.598,76

0,00

0,00

0,00

0,00

3.460,61

3.180,49

2.009,77

1.947,89

10.598,76

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

343,96

0,00

0,00

0,00

0,00

83,10

106,66

73,35

80,85

343,96

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

550,22

0,00

0,00

0,00

0,00

126,13

154,20

147,35

122,54

550,22

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

4.238,51

0,00

-5,00

-5,00

0,00

1.691,84

1.271,70

394,53

875,44

4.233,51

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.034,61

0,00

0,00

0,00

0,00

295,61

292,00

234,00

213,00

1.034,61

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

18,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

4,87

2,10

9,10

18,07

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

1.385,96

0,00

0,00

0,00

0,00

525,56

497,56

329,02

33,82

1.385,96

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

371,28

0,00

0,00

0,00

0,00

101,17

106,11

88,30

75,70

371,28

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

795,08

0,00

5,00

5,00

0,00

205,14

229,30

208,20

157,44

800,08

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1.851,07

0,00

0,00

0,00

0,00

430,06

508,09

532,92

380,00

1.851,07

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

421,48

0,00

80,00

80,00

0,00

131,47

172,27

197,74

0,00

501,48

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

243,52

0,00

49,00

49,00

0,00

62,21

142,91

85,66

1,74

292,52

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

16,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,40

7,78

0,00

16,18

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

227,34

0,00

49,00

49,00

0,00

62,21

134,51

77,88

1,74

276,34

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

77,01

0,00

-9,00

-7,00

-2,00

27,96

41,05

-3,00

2,00

68,01

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

77,01

0,00

-9,00

-7,00

-2,00

27,96

41,05

-3,00

2,00

68,01

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

20.13

269,20

0,00

0,00

0,00

0,00

66,60

122,10

54,00

26,50

269,20

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

323,50

0,00

-120,00

-45,00

-75,00

90,00

42,00

57,00

14,50

203,50

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

59,50

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

15,00

14,50

59,50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

264,00

0,00

-120,00

-45,00

-75,00

75,00

27,00

42,00

0,00

144,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

1.011,40

0,00

0,00

0,00

0,00

9,23

343,73

315,22

343,22

1.011,40

42,00

42,00

42,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

1.011,40

0,00

0,00

0,00

0,00

9,23

343,73

315,22

343,22

1.011,40

42,00

42,00

42,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

1.011,40

0,00

0,00

0,00

0,00

9,23

343,73

315,22

343,22

1.011,40

42,00

42,00

42,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

3.458,00

0,00

956,00

10,00

946,00

951,00

907,00

835,00

1.721,00

4.414,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

A. Transferuri interne. ( cod 55.01.54)

55.01

3.458,00

0,00

956,00

10,00

946,00

951,00

907,00

835,00

1.721,00

4.414,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

3.458,00

0,00

956,00

10,00

946,00

951,00

907,00

835,00

1.721,00

4.414,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.133,00

0,00

1.176,00

-43,00

1.219,00

595,00

503,00

-8,00

1.219,00

2.309,00

1.001,00

1.001,00

1.001,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1.133,00

0,00

1.176,00

-43,00

1.219,00

595,00

503,00

-8,00

1.219,00

2.309,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

938,00

0,00

646,00

0,00

646,00

470,00

468,00

0,00

646,00

1.584,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

85,00

0,00

-43,00

-43,00

0,00

15,00

35,00

-8,00

0,00

42,00

0,00

0,00

0,00

Supliment alimentar

57.02.05

110,00

0,00

573,00

0,00

573,00

110,00

0,00

0,00

573,00

683,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

1.720,52

0,00

0,00

0,00

0,00

680,91

711,34

224,42

103,85

1.720,52

744,00

768,00

791,00

Burse

59.01

1.490,52

0,00

0,00

0,00

0,00

622,81

654,04

167,12

46,55

1.490,52

0,00

0,00

0,00

Asociatii si fundatii

59.11

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,10

57,30

57,30

57,30

230,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2.241,22

0,00

345,05

10,00

335,05

670,36

652,73

419,25

843,93

2.586,27

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

2.241,22

0,00

345,05

10,00

335,05

670,36

652,73

419,25

843,93

2.586,27

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

15.847,17

0,00

1.256,95

77,00

1.179,95

5.279,63

5.145,16

3.050,56

3.628,77

17.104,12

14.797,00

14.173,00

15.376,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

5.164,48

0,00

479,30

0,00

479,30

1.871,48

1.871,64

839,36

1.061,30

5.643,78

5.501,00

5.502,00

5.540,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

8.694,19

0,00

130,75

77,00

53,75

2.913,74

2.786,60

1.665,30

1.459,30

8.824,94

7.295,00

6.669,00

7.833,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

1.988,50

0,00

646,90

0,00

646,90

494,41

486,92

545,90

1.108,17

2.635,40

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

110,00

0,00

573,00

0,00

573,00

110,00

0,00

0,00

573,00

683,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

110,00

0,00

573,00

0,00

573,00

110,00

0,00

0,00

573,00

683,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1.058,00

0,00

-43,00

-43,00

0,00

15,00

368,00

298,00

334,00

1.015,00

80,00

80,00

80,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

5.513,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.386,65

1.500,24

1.407,19

1.219,10

5.513,18

5.437,00

5.438,00

5.439,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

5.301,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.353,81

1.377,79

1.376,19

1.193,27

5.301,06

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

4.397,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.115,13

1.150,00

1.150,00

981,97

4.397,10

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

630,57

0,00

0,00

0,00

0,00

149,75

158,80

158,80

163,22

630,57

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

247,39

0,00

0,00

0,00

0,00

64,53

67,39

67,39

48,08

247,39

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,40

1,60

0,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

93,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65

91,45

0,00

0,00

93,10

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

93,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65

91,45

0,00

0,00

93,10

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

119,02

0,00

0,00

0,00

0,00

31,19

31,00

31,00

25,83

119,02

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

119,02

0,00

0,00

0,00

0,00

31,19

31,00

31,00

25,83

119,02

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

5.200,50

0,00

0,00

0,00

0,00

36,40

5.124,40

24,40

15,30

5.200,50

61,00

61,00

61,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

3,00

3,00

3,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2,50

2,50

2,50

10,50

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,50

0,50

0,50

2,50

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

54,50

0,00

0,00

0,00

0,00

13,40

12,40

16,40

12,30

54,50

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

6,00

7,00

6,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

8,40

6,40

9,40

6,30

30,50

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

5.119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5.109,00

5,00

0,00

5.119,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5.109,00

5,00

0,00

5.119,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00