Hotărârea nr. 257/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea unor măsuri de reechilibrare a unor contracte perfectate între U.A.T. Botosani si persoane juridice care utilizează bunuri proprietatea municipiului (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de reechilibrare a unor contracte perfectate între U.A.T.

Botoșani și persoane juridice care utilizează bunuri proprietatea municipiului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de reechilibrare a unor contracte perfectate între U.A.T. Botoșani și persoane juridice care utilizează bunuri proprietatea municipiului,

văzând referatul de specialitate comun al Direcției Economice, Serviciului Patrimoniu precum și minuta Comisiei de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2020, instituită prin Dispoziția Primarului nr. 530/2020,

în baza dispozițiilor Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României cu 30 de zile emis de Președintele României,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 și art. 6 din Ordonanța Militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, ale art. 2 din Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, completate prin prevederile art. 13 din Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, art. X din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și O.G nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

în conformitate cu prevederile incidente în materie ale art.1271 și 1272 din Codul Civil,

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 129, alin.(1) și art. 196 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea domeniului public sau a redevenței datorate în baza unor contracte de concesiune pe durata stării de urgență pentru utilizatorii suprafețelor care au fost obligați potrivit legii, să își întrerupă activitatea total activitatea economică sau care dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității.

Art. 2. Se aprobă diminuarea cu 50% a cuantumului a taxei pentru utilizarea domeniului public sau a redeventei datorate în baza unor contracte de concesiune, pe durata stării de urgență și achitarea acestora începând cu data de 1 august 2020, în trei rate lunare și nu vor datora majorări și penalități pentru întârzierea la plată, pentru utilizatorii suprafețelor a căror activitate nu a fost suspendată pe parcursul decretării stării de urgență.

Art. 3. Se aprobă scutirea de la plata chiriei datorată pentru spațiile aparținând Municipiului Botoșani, pentru chiriașii care au fost obligați potrivit legii, să își întrerupă activitatea total activitatea sau care dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității.

Art. 4. Se mandatează Comisia de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.106/2020, instituită prin Dispoziția Primarului nr. 530/2020 să analizeze toate cererile depuse și să aplice pentru fiecare caz în parte dispozițiile prezentei hotărâri.

Art. 5. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu

SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Botoșani, 14 august 2020

Nr. 257