Hotărârea nr. 255/2020

HOTĂRÂRE Privind exprimarea Acordului de Principiu al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local către unitatea de invătământ Colegiul National ”Mihai Eminescu” Botosani in vederea participării acesteia din urmă cu propunerea de proiect ”Tehnologie, Scoală, Prezent si Viitor” in cadrul concursului de granturi ”Raiffeisen Comunităti” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind exprimarea Acordului de Principiu al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local către unitatea de învățământ Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani în vederea participării acesteia din urmă cu propunerea de proiect ”Tehnologie, Școală, Prezent și Viitor” în cadrul concursului de granturi ”Raiffeisen Comunități”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru exprimarea Acordului de Principiu al Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local către unitatea de învățământ Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani în vederea participării acesteia din urmă cu propunerea de proiect ”Tehnologie, Școală, Prezent și Viitor” în cadrul concursului de granturi ”Raiffeisen Comunități”;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și al Direcției Economice nr. INT ............/10.08.2020, precum și raportul de avizare al comisiei

de specialitate a Consiliului Local,

văzând descrierea proiectului înaintată de unitatea de învățământ Colegiul Național ”Mihai Eminescu” prin adresa nr. 2037/03.08.2020,

având în vedere prevederile art. 105 alin. (2), lit. k) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Botoșani își exprimă acordul de principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 12.500 lei reprezentând cofinanțarea proprie de 20% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul Național ”Mihai Eminescu” în cadrul Concursului de granturi „Raiffeisen Comunități”, sub condiția suspensivă a selectării acestuia de către Raiffeisen Bank în vederea finanțării.

Art. 2. Contribuția proprie de 20% din valoarea totală a proiectului va fi suportată de către Solicitantul Colegiul Național ”Mihai Eminescu” cu sprijinul UAT Municipiul Botoșani, în funcție de prevederile bugetare ce pot fi alocate la momentul contractării proiectului.

Art. 3. Contribuția proprie de 20% din valoarea totală a proiectului este în cuantum de 12.500 lei și va fi asigurată de UAT Municipiul Botoșani numai în urma semnării contractului de acordare a grantului între finanțatorul Raiffeisen Bank România și Solicitantul Colegiul Național ”Mihai Eminescu”. Această sumă va fi folosită numai pentru și în scopul implementării proiectului.

Art. 4. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Colegiul Național ”Mihai Eminescu” prin conducerea executivă va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 11.08.2020 Nr. 255