Hotărârea nr. 251/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 197 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani si Directia de Asistentă Socială Botosani având ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului ”Servicii educationale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botosani” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 197 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul

Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația

GAL Botoșani pentru Viitor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 197 din 17.07.2020 având ca obiect aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor;

analizând raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice apeluri fișe de proiecte POCU, lansate de Grupul de Acțiune Locală Botoșani pentru Viitor în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC;

având în vedere prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

având în vedere prevederile art. 34 alin. (6) din H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (d) și (e), alin. 7 lit. (a) și (b) și alin. (9) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (f), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 197 din 17 iulie 2020 privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 197 din 17 iulie 2020 își mențin valabilitatea.

Art. 3. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani prin Inspectorul Școlar General și Direcția de Asistență Socială prin Directorul Executiv vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 11.08.2020

Nr. 251

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexă

la Hotărârea Consiliul Local nr. 251/ 11.08.2020

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

1. UAT Municipiul Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Str. Piața Revoluției, nr. 1, județul

Botoșani, cod fiscal 3372882, reprezentat prin domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur și doamna Director Executiv Economic Mirela Elena Gheorghiță, având calitatea de Lider de parteneriat,

și

 • 2. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 28,

județul Botoșani, cod fiscal 3372254 reprezentat prin domnul Inspector Școlar General prof. Gabriel Hârtie, având calitatea de Partener 1;

și

 • 3. Direcția de Asistență Socială Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Str. Săvenilor, nr. 12, județul

Botoșani, cod fiscal 15305089, reprezentat prin domnul Director Executiv Dorin Burlacu, având calitatea de Partener 2;

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții - 9.vi. Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1. - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate ( roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instante judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația                    Roluri și responsabilități

A1. Managementul proiectului

UAT Municipiul Botoșani -       Activitatea prin care se realizează coordonarea proiectului și

Lider de parteneriat              a parteneriatului;

A1.1. Managementul tehnic al proiectului

Coordonarea tehnică a proiectului (desfășurarea activiăților, realizarea de modificări a proiectului, acte adiționale etc.) A1.2. Managementul financiar al proiectului

Coordonarea financiară a proiectului, urmărirea încadrării în categoriile de cheltuială eligibile, respectarea termenelor de plată, transmiterea de cereri de prefinanțare/ plată/ rambursare

A1.3. Organizarea și derularea achizițiilor în cadrul proiectului

Întocmirea documentelor necesare pentru derularea achizițiilor, desfășurarea procedurilor de achiziții publice, contractarea bunurilor și serviciilor necesare pentru implementarea proiectului.

A1.4. Monitorizarea proiectului și a parteneriatului

Urmărirea realizării indicatorilor și rezultatelor cu încadrarea în timp, raportarea progresului proiectului, menținerea legăturii cu partenerii în vederea eficientizării activităților

A2. Promovarea proiectului.

Activități de informare și publicitate a proiectului și a finanțatorului acestuia

A2.1. Elaborarea planului de comunicare și promovare a proiectului

Se va elabora un plan de comunicare și de promovare a proiectului, ce va cuprinde principalele canale pentru diseminare

A2.2. Stabilirea identității vizuale a proiectului, inclusiv logo-ul proiectului

Se va elabora identitatea vizuală a proiectului și se va dezvolta un logo propriu al proiectului

A2.3. Realizarea materialelor de promovare a proiectului

Se vor realiza materialele de promovare prin achiziția acestora

A2.4. Promovarea online a proiectului ( bannere online, pagini de socializare, site-urile web ale Partenerilor )

Se va promova și în mediul online proiectul prin creearea de pagini de socializare, bannere online și site-urile de Internet proprii ale Partenerilor din Proiect

A2.5. Promovarea proiectului în mass-media

Se va promova proiectul și în presa scrisă, pe calea unor comunicate de presă.

A3. Acordarea de servicii educaționale pentru un număr de 300 de copii din comunitățile marginalizate aflate în risc de abandon școlar

Liderul de Parteneriat va desfășura procedurile de achiziții publice pentru bunurile și serviciile necesare implementării Activității 3.

A3.2. Activități specifice - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip zone prioritare de educație / de tip Școala după Școală și organizarea de activități de consiliere comune elevi și părinți

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va desfășura procedurile de achiziție publică pentru asigurarea serviciilor de catering pentru cei 300 de elevi participanți la programul Școala după Școală; pentru furnizarea rechizitelor precum și a tabletelor.

A3.3. Activități specifice - Organizarea unei excursii pentru 300 de elevi participanți la Școala după Școală.

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va desfășura procedura de achiziție publică pentru servicii de organizare excursii.

A4. Acordarea de servicii de tip a A Doua Șansă pentru un număr de 20 de adulți absolvenți de școală primară

A4.2. Activități specifice - A doua șansă

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va desfășura procedura de achiziție publică pentru rechizitele adulților.

A5. Organizarea de activități de educație rutieră - concurs de desene pe asfalt

Liderul de Parteneriat va desfășura procedurile de achiziții publice pentru bunurile și serviciile necesare implementării Activității 5.

A5.1. Realizarea regulamentului privind organizarea concursului

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va desfășura procedura de achiziție publică pentru materialele necesare desfășurării concursului de desene pe asfalt.

A5.3. Premierea și elaborarea raportului concursului

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va desfășura procedura de achiziție publică pentru premiile și diplomele acordate în cadrul concursului.

RESURSE UMANE IMPLICATE: Un Manager de proiect, un Responsabil activități grup țintă, Un responsabil financiar, Un responsabil achiziții.

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: 5 birouri, 5 scaune, 5 calculatoare, 3 imprimante, un spațiu pentru desfășurarea activității echipei de management și de

implementare a proiectului

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: Servicii de catering pentru 300 de copii, rechizite școlare pentru 300 de copii, tablete pentru 300 copii, servicii de organizare excursii pentru 300 de copii, rechizite pentru 20 de adulți, materiale pentru organizarea unui concurs de desene pe asfalt pentru 30 de participanți, diplome și premii în cărți pentru 30 de copii, diplome și premii în cărți pentru 20 de copii/tineri

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (Partener 1)

A3. Acordarea de servicii educaționale pentru un număr de 300 de copii din comunitățile marginalizate aflate în risc de abandon școlar.

Vor fi asigurate servicii educaționale pentru 300 de copii din comunitățile marginalizate aflate în risc de abandon școlar.

A3.1. Campanie de recrutare a grupului țintă

Se va întocmi o procedură privind recrutarea grupului țintă, vor fi informate unitățile de învățământ privind activitățile proiectului precum și recrutarea grupului țintă A3.2. Activități specifice - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip zone prioritare de educație/ de tip Școală după Școală și organizarea de activități de consiliere comune elevi și părinți

Vor fi organizate activități de tip Școala după Școală în trei unități de învățământ, dezvoltarea de competențe privind utilizarea noilor tehnologii precum și activități de educație interculturală. De asemenea vor fi organizate activități de consiliere și mentorat comune elevi și părinți privind:

 • - alimentația sănătoasă;

 • - reguli elementare de igienă, prevenirea îmbolnăvirilor;

 • - creșterea stimei de sine;

 • - pregătirea lecțiilor online.

 • - realizarea unei proceduri de consiliere și mentorat pentru elevi și părinți;

 • - realizarea unui program de activitate.

A3.3. Activități specifice - Organizarea unei excursii pentru 300 de elevi participanți la Școala după Școală.

Partenerul 1 va elabora o procedură privind participarea la o excursie/vizită culturală la Ipotești și Dorohoi

Va sprijini elaborarea procedurilor de implementarea a activităților de recrutare a grupului țintă, activităților adresate părinților/tutorilor, elaborarea rapoartelor tehnice și financiare pentru finanțator.

A4. Acordarea de servicii de tip a A Doua Șansă pentru un număr de 20 de adulți absolvenți de școală primară Acordarea de servicii de tip a doua șansă pentru un număr de 20 de adulți absolvenți de școală primară

A4.1. Campanie de recrutare a grupului țintă

Se va întocmi o procedură privind recrutarea grupului țintă, informarea unităților de învățământ privind activitățile proiectului și recrutarea grupului țintă

A4.2. Activități specifice - A doua șansă

Acordarea de servicii de tip A doua șansă pentru un număr de 20 de adulți absolvenți de școală primară -participarea la cursuri din cadrul învățământului secundar inferior, timp de 9 luni (septembrie 2020-iunie 2023)

A4.3. Activități de mentorat și coaching privind formarea profesională

În cadrul acestei subactivități vor fi organizate următoarele evenimente:

-Organizarea de întâlniri cu specialiști în domeniul ocupării forței de muncă

-Organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai agenților economici

-Organizarea de activități de dezvoltare personală, activități care vizează dezvoltarea atitudinii active și participative, dezvoltarea spiritului civic

A5. Organizarea de activități de educație rutieră -concurs de desene pe asfalt

Se va organiza un concurs de desene pe asfalt având drept finalitate însușirea de elemente de educație rutieră

A5.1. Realizarea regulamentului privind organizarea concursului

Va fi întocmit un regulament de organizare a concursului în unitățile de învățământ.

A5.2. Lansarea și derularea concursului

Ulterior întocmirii regulamentului, concursul va fi lansat conform calendarului din regulament.

A5.3. Premierea și elaborarea raportului concursului

Premierea câștigătorilor concursului de educație rutieră și elaborarea raportului concursului

A6. Organizarea unui concurs de idei de îmbunătățire peisagistică rutieră pentru un număr de minim 20 de copii/tineri locuitori ai teritoriului SDL

A6.1. Realizarea regulamentului privind organizarea concursului

Va fi întocmit un regulament de organizare a concursului de idei de îmbunătățire peisagistică

A6.2. Lansarea și derularea concursului

Ulterior întocmirii regulamentului, concursul va fi lansat conform calendarului din regulament.

A6.3. Premierea și elaborarea raportului concursului

Premierea câștigătorilor concursului de amenajare peisagistică și elaborarea raportului concursului

RESURSE UMANE IMPLICATE: Un expert grup țintă, șase cadre didactice pentru cercuri, șase cadre didactice pentru programele de sprijin, un coordonator pentru programul Școala după Școală, un responsabil consiliere și mentorat, un coordonator pentru programul A doua Șansă, doi coordonatori activități educaționale.

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: birouri, săli de curs, calculatoare pentru suportul activităților.

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: Subvenții pentru 300 de copii, subvenții pentru 20 de adulți A doua șansă.

Direcția de Asistență

Socială Botoșani (Partener

2)


A3. Acordarea de servicii educaționale pentru un număr de 300 de copii din comunitățile marginalizate aflate în risc de abandon școlar.

A3.4. Realizarea și monitorizarea planurilor individualizate de intervenție pentru cei 300 de copii ce beneficiază de servicii de tip Școala după Școală

Activitatea este complementară cu serviciile de educație oferite și va fi îndeplinită de Partenerul 2.

A4. Acordarea de servicii de tip a A Doua Șansă pentru un număr de 20 de adulți absolvenți de școală primară A4.4. Activități specializate ulterioare desfășurării programului A doua Șansă

Se vor realiza și ulterior monitoriza planurile individualizate de intervenție pentru cei 20 de adulți beneficiari ai serviciilor A doua Șansă și copii din grupul țintă Școala după școală

RESURSE UMANE IMPLICATE: Doi asistenți sociali, trei psihologi, un asistent social

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: 6 birouri, 6 scaune, 6 calculatoare, o imprimanta, 30 mp spațiu pentru desfășurarea activitații pentru implementarea proiectului.

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: Nu este cazul.

(2) Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:

Organizația

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

UAT Municipiul Botoșani

649.300 lei

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

691.240 lei

Direcția de Asistență Socială Botoșani

88.020 lei

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

1.428.560 lei

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

(3) Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

UAT Municipiul Botoșani

Valoarea contribuției (în lei) 12.986,00 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 2%

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani -Partener 1

Valoarea contribuției (în lei) 13.824,80 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 2%

Direcția de Asistență Socială

Botoșani - Partener 2

Valoarea contribuției (în lei) 1.760,40 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 2%

(4) Informații despre conturile bancare

Cont IBAN

Banca

Sucursala

Adresa sucursala

Alte info

UAT Municipiul Botoșani

RO56TREZ1162145020301XXX

TREZORERIA BOTOȘANI

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Inspectoratul Școlar

Botoșani - Partener 1

RO05TREZ11620A480201XXXX

TREZORERIA BOTOȘANI

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Direcția de Asistență Socială Botoșani -Partener 2

RO79TREZ24A685050560202X

TREZORERIA BOTOȘANI

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect

A.Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de Parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B.Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

 • (2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AM POCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

 • (3) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

 • (4) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

 • (5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .

 • (6) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

 • (7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

 • (8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

 • (9) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

 • (10) În cazul în care unul din partenerii 1, 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.

 • (11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 1, 2

A.Drepturile Partenerilor 1, 2

 • (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 1, 2, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

 • (4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

B.Obligațiile Partenerilor 1, 2

 • (1) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • (2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea

condițiilor din contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

 • (2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1)    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze,

prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

(2) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

UAT Municipiul Botoșani

Flutur Cătălin Mugurel - Primar

Semnătura

11.08.2020, Botoșani

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

Hârtie Gabriel - Inspector Școlar General

Semnătura

11.08.2020, Botoșani

Direcția de Asistență Socială Botoșani

Dorin Burlacu - Director Executiv

Semnătura

11.08.2020, Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu